Statut

Na sjednici Skupštine Stranke za Sandžak, održanoj 30. avgusta 2009. godine u Novom Pazaru, а na osnovu člana 14. Zakona o političkim strankama, usvojen je

 

                             S    T   A   T   U   T                               

S t r a n k e  z a   S a n dž a k

I  OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Puno ime stranke je Stranka za Sandžak, u daljem tekstu Stranka.

Skraćeni naziv je SZS.

Član 2.

 

Stranka je jedinstvena politička organizacija koja djeluje na teritoriji države, u skladu sa zakonskim propisima.

Član 3.

 

Sjedište Stranke je u Novom Pazaru, ulica Sarajevska 58.

 

Član 4.

 

Stranka ima svojstvo pravnog lica i nju predstavlja i zastupa predsjednik Stranke ili lice koje ovlasti predsjednik ili nadležni organ.

 

Član 5.

 

Stranka ima svoj pečat, znak (amblem) i zastavu.

Pečat je okruglog oblika sa punim nazivom i sjedištem Stranke ispisanim po obodu pečata, a u sredini pečata upisuju se tri slova skraćenog imena Stranke.

Pečat opštinske organizacije Stranke, sadrži tekst iz stava 2 ovog člana, ispisan po obodu pečata, s tim što u sredini pečata, ispod skraćenog imena Stranke, upisuje se „Opštinski odbor“ sa imenom opštine.

Znak Stranke predstavljaju stilizovana slova, crveno plave boje, skraćenog imena Stranke – SZS.

Zastava Stranke je bijele boje sa utisnutim znakom u sredini.

Odnos dužine i širine zastave je tri prema dva.

  

II PROGRAMSKI  CILJEVI  STRANKE

Član 6.

 

Programski ciljevi Stranke su:

- predstavljanje i zastupanje interesa Bošnjaka, kao i zaštitа i unapređenje njihovih prava u skladu sa ustavom, zakonom i međunarodnim standardima.

- demokratizacija društva u svim sferama života,

- prihvatanje savremenih ideja i principa demokratije,

- afirmacija ljudskih prava i sloboda,

- izgradnja demokratskog sistema vlasti, a borba protiv autoritarnosti i diktature,

- decentralizacija države,

- afirmacija države u kojoj će biti zajamčena sloboda, jednakost, pravednost, mir, sigurnost i sva druga ljudska prava i slobode utvrđene ustavom i međunarodnim aktima,

- ravnopravnost bošnjačke zajednice, afirmacija prava bošnjačke zajednice i očuvanje identiteta bošnjačke zajednice,

- razvoj i unapređenjeu kulture, školstva, istorije, tradicije, odnosno bošnjačke univerzalne duhovnosti,

- zalaganje za uspostavu mehanizama efikasne zaštite prava bošnjačke zajednice,

- djelotvorno učešće bošnjačkih predstavnika u vlasti na državnom nivou,

- zalaganje za jednakost žene i muškarca u društvenom i političkom životu,

- borba protiv ekstremizama bilo koje vrste,

- razvijanje prosperitetne tržišne ekonomije, uz punu zaštitu vlasničkih prava,

- izgrađivanje odnosa države sa svim demokratskim međunarodnim organizacijama uz uzajamno poštovanje suveriniteta i jednakosti na principima Povelje Ujedinjenih Nacija i međunarodnog pravnog poretka,

- zalaganje za integraciom i učešćem države, na principima jednakosti, u međunarodne političke, ekonomske, finansijske i druge asocijacije,

- zalaganje protiv upotrebe sile i nasilja u cilju postizanja ili nametanja političkih ciljeva i rješenja,

- očuvanje integriteta i nepovredivosti granica.

 

Član 7.

 

Stranka se zalaže za pravedno rješenje ustavno-pravnog statusa bošnjačkog naroda u Srbiji i statusa Sandžaka.

Član  8.

 

Svoje ciljeve Stranka će ostvarivati učešćem u predizbornim i izbornim postupcima na svim nivoima, učešćem u vlasti ili zakonitim djelovanjem u opoziciji, kao i kroz druge oblike i načine političkog djelovanja u skladu sa ustavom i zakonom.

Član 9.

Djelovanje i rad Stranke je javan.

Javnost rada ostvaruje se redovnim obavještavanjem članstva i javnosti o svim bitnim pitanjima putem konferencija za štampu, saopštenja za javnost, informacija, stranačkih biltena, publikacija, tribina i sl.

 

III UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA STRANKE

a)       O r g a n i   S t r a n k e

Član 10.

 

Organi stranke su: Skupština, Glavni odbor, Predsjednik, Predsjedništvo i Nadzorni odbor.

Mandat organa Stranke traje četiri godine.

Predsjednik Stranke i članovi Glavnog odbora se biraju tajnim glasanjem, a drugi organi, odnosno članovi organa, mogu se birati i javnim izjašnjavanjem.

1. Skupština

Član 11.

 

Skupština je najviši organ Stranke.

Skupštinu čine članovi Stranke iz ogranaka koji se biraju na osnovu kriterijuma koje utvrdi Glavni odbor Stranke.

Članovi Glavnog odbora učestvuju u radu Skupštine sa pravom glasa, osim kada se odlučuje o njegovom izvještaju o radu.

Član 12.

Redovnu Skupštinu saziva Glavni odbor ili Predsjednik Stranke svake četvrte godine.

Skupština može biti i svečanog karaktera.

Glavni odbor ili Predsjednik Stranke može sazvati vanrednu Skupštinu, ako ocijene da je to neophodno.

Član 13.

Skupština ima prava i dužnosti utvrđene ovim Statutom, a naročito da:

- na prijedlog Glavnog odbora odlučuje o donošenju i temeljnim promjenama Statuta i Programa Stranke;

- utvrđuje generalnu politiku Stranke;

- bira i razrješava organe Stranke, ako Statutom nije drugačije utvrđeno;

- razmatra izvještaje o radu Stranke;

- bira predsjednika Stranke, Glavni odbor Stranke i Nadzorni odbor Stranke;

- na prijedlog Predsjedništva ili Glavnog odbora Skupština usvaja Poslovnik o svom radu,

- odlučuje o drugim pitanjima koja su Statutom stavljena u nadležnost Skupštine.

Član 14.

 

Skupština punovažno radi i odlučuje ako je prisutna većina njenih članova.

Skupština donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.

 

2. Glavni odbor  

Član 15.

Glavni odbor je najviši organ i političko tijelo Stranke između dva zasijedanja skupštine.

Glavni odbor zasijeda tri puta godišnje, a po potrebi može i više puta.

Sjednica Glavnog odbora se mora zakazati ukoliko to zahtijeva Predsjednik ili Predsjedništvo Stranke ili jedna trećina članova Glavnog odbora.

Član 16.

 

Glavni odbor bira svog predsjednika.

Glavni odbor, na prijedlog predsjednika Glavnog odbora, bira zamjenika predsjednika Glavnog odbora.

Predsjednik priprema, saziva i vodi sjednice Glavnog odbora i stara se o provođenju odluka Glavnog odbora.

Član 17.

 

Glavni odbor punovažno radi ukoliko sjednici prisustvuje većina njegovih članova.

Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova, ukoliko ovim Statutom nije drugačije određeno.

Član 18.

 

Glavni odbor broji od 25 do 31  članova.

Glavni odbor može između dva skupštinska zasijedanja, radi kvoruma ili ravnomjerne zastupljenosti, kooptirati u svoj sastav  određen broj članova, s tim da taj broj ne bude veći od 6.

Član 19.

 

Glavni odbor većinom glasova:

- utvrđuje prijedloge akata i odluka koje donosi Skupština,

- donosi odluke i političke stavove između dva skupštinska zasijedanja,

- donosi odluke o radu i organizaciji rada stranačkih službi, brine o finansijsko-materijalnom poslovanju i sl.,

- bira potpredsjednika, sekretara i članove Predsjedništva,

- imenuje određene komisije i tijela,

- donosi određene godišnje političke, finansijske i druge planove i programe neophodne za normalno funkcionisanje Stranke,

- vrši dopune Programa i Statuta i promjene koje mu povjeri Skupština,

- donosi odluke o izborima,

- donosi odluke o stupanju u koalicije, asocijacije, političke saveze u zemlji i inostranstvu, kao i spajanju političke stranke,

- ocjenjuje rad kluba poslanika, odbornika, organa vlasti i pojedinaca,

- priprema skupštinsko zasijedanje,

- donosi poslovnik o svom radu.

Član 20.

 

Glavni odbor bira zamjenika predsjednika Stranke, većinom glasova ukupnog broja članova.

 

3. Predsjednik

Član 21.

Predsjednik Stranke predstavlja i zastupa Stranku i vrši druga prava i dužnosti utvrđene Statutom, a naročito:

- predlaže Glavnom odboru kandidate za pojedine funkcije u Stranci i funkcije vlasti,

- saziva i predsjedava sjednicama, Skupštine, Predsjedništva,

- koordinira rad organa Stranke,

- pokreće rješavanje pojedinih pitanja od značaja za rad i funkcionisanje Stranke i njenih organa.

- podnosi izvještaj o svom radu Glavnom odboru i Skupštini.

Član 22.

Predsjednik je za svoj rad odgovoran Skupštini Stranke,  koja ga bira i razrješava.

Predsjednika zamjenjuje zamjenik predsjednika Stranke, a u njihovom  odsustvu ili spriječenosti potpredsjednik Stranke.

Član 23.

 

Predsjednik Stranke predlaže Glavnom odboru zamjenika predsjednika stranke, koji mu pomaže u vršenju njegovih prava i dužnosti i zamjenjuje u slučaju njegovog odsustva ili spriječenosti.

Predsjednik Stranke predlaže Glavnom odboru izbor podpredsjednika Stranke, koji zamjenjuje zamjenika predsjednika u njegovom odsustvu i spriječenosti.

4. Predsjedništvo

Član 24.

 

Predsjedništvo broji 9 članova.

Predsjedništvo Stranke čine: Predsjednik Stranke,  zamjenik i podpredsjednik Stranke, predsjednik Glavnog odbora Stranke, sekretar Stranke i četiri člana koje bira Glavni odbor iz svog sastava.

Predsjedništvo punovažno radi ako je sjednicama prisutna većina njegovih članova, a odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

 

Član 25.

 

Predsjedništvo Stranke provodi utvrđenu politiku između dva zasjedanja viših organa (Skupština, Glavni odbor) i obavlja tekuće poslove i zadatke, priprema sjednice višim organima, utvrđuje prijedloge dnevnog reda za sjednice viših organa, koordinira rad organa i tijela Stranke, formira određene delegacije i sl.

Prati rad organa Stranke i o tome izvještava nadležne organe.

Donosi određene stavove, zaključke i odluke, ako nisu u suprotnosti sa zaključcima i stavovima Glavnog odbora,

Bira portparola Stranke i šefove pojedinih stranačkih službi.

 

Član 26.

 

Sjednice predsjedništva zakazuje i njima predsjedava predsjednik Stranke.

5. Nadzorni odbor

Član 27.

 

Nadzorni odbor čine: predsjednik odbora i dva člana.

- Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Stranke;

- prati primjenu odredaba Statuta i ostvarenje odluka organa Stranke;

- prati regularnost izbora u organima Stranke na svim nivoima, sumira nalaze, donosi ocjene o njihovom radu i daje na razmatranje višim organima, Glavnom odboru i Skupštini Stranke;

- obavlja i druge poslove nadzora i kontrole po sopstvenoj inicijativi i na traženje organa Stranke,

- nadzorni odbor punovažno radi kada je prisutna većina njegovih članova, a odluke donosi većinom glasova.

b) O p š t i n s k a  o r g a n i z a c i j a  s t r a n k e

 

Član 28.

Na teritoriji opštine Stranka može imati svoj ogranak, o čemu odluku donosi Glavni odbor.

Organi ogranka su: Opštinska skupština (skupština ogranka), Opštinski odbor, Predsjednik Opštinskog odbora i Mjesni odbor.

Član 29.

 

Skupština ogranka Stranke formira se po predstavničkom principu, tako što Mjesni odbori daju broj zastupnika u Skupštini srazmeran broju članova Stranke na tom području.

Skupština se održava svake četvrte godine ili kada to odluči Glavni odbor Stranke.

Član 30.

 

Skupština ogranka bira predsjednika i Opštinski odbor koji broji 7-15 članova.

Član 31.

 

Opštinski odbor je najviši politički organ Stranke na nivou opštine između dva skupštinska zasijedanja.

Opštinski odbor razmatra društveno-političke prilike na svom području, utvrđuje smjernice za svoj rad i djelovanje, predlaže višim organima Stranke kandidate iz ogranka u više organe Stranke i organe vlasti, donosi stavove, zaključke i odluke, formira određena tijela, komisije, donosi konačne prijedloge za više organe Stranke i organe vlasti,

Sjednicama Opštinskog odbora predsjedava predsjednik Opštinskog odbora.

Opštinski odbor punovažno radi ako sjednici prisustvuje većina njegovih članova.

Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova.

Član 32.

 

Opštinski odbor ogranka je izvršni i operativni organ.

 

Član 33.

 

Opštinski odbor brine o stranačkoj organizaciji na nivou opštine, koordinira rad mjesnih odbora, priprema i organizuje Stranačke skupove i obavlja druge poslove u skladu sa Programom i Statutom Stranke, izvršava odluke viših organa Stranke.

Opštinski odbor za svoj rad odgovoran je Glavnom odboru i Predsjedništvu.

Član 34.

 

Predsjedništvo Stranke može formirati privremeni lokalni organ Stranke koji predstavlja i zastupa Stranku na opštinskom nivou do izbora lokalnih organa.

 

Član 35.

Mjesni odbor Stranke čine predsjednik i najmanje sedam članova koje bira Skupština Mjesnog odbora.

Skupština Mjesnog odbora se može održati ako njenom radu prisustvuje najmanje dvadeset članova Stranke.

Mjesni odbor može imati svoj pododbor koga čine predsjednik i najmanje pet članova pododbora koje biraju članovi Stranke.

 

IV ČLANSTVO

Član 36.

 

Članom Stranke može postati svaki punoljetni građanin koji prihvata Program i Statut Stranke.

Članom Stranke postaje se potpisivanjem pristupnice, odnosno izjave o članstvu u Stranci.

Stranka može imati svoju omladinsku organizaciju (podmladak).

 

Član 37.

 

Prava člana Stranke su:

-         da sudjeluje u radu Stranke i njenih organa,

-         da bira i da bude biran u organe Stranke,

-         da bude informisan o aktivnostima i stanju Stranke i

-         da daje prijedloge i mišljenja u vezi sa radom Stranke.

Član 38.

 

Obaveze člana Stranke su:

-da se zalaže za ostvarivanje ciljeva Stranke,

-da se pridržava Statuta Stranke,

-da provodi odluke organa Stranke,

-da učestvuje u aktivnostima Stranke i

-da plaća članarinu.

Član 39.

 

Članstvo u Stranci prestaje istupom na vlastiti zahtjev, isključenjem, smrću člana.

Odluku o isključenju donosi Opštinski odbor ogranka kojem član pripada.

 

V FINANSIJSKO-MATERIJALNO POSLOVANJE

Član 40.

 

Radi obezbjeđenja redovnog rada Stranke i izborne kampanje Stranka stiče sredstva iz javnih i privatnih izvora: sredstva iz budžeta Republike Srbije i budžeta opštine, odobrena za finansiranje redovnog rada i troškova izborne kampanje, zatim sredstva od članarine, priloga pravnih i fizičkih lica, sredstva od promotivnih aktivnosti stranke, sredstva od imovine Stranke i legati.

Finansiranje redovanog rada stranke i finansiranje troškova izborne kampanje vrši se u skladu sa zakonom o finansiranju stranaka.

Član 41.

 

Stranka je dužna da vodi knjigovodstvo o svim prihodima i  rashodima.

Knjigovodstvo se vodi po poreklu, visini  i strukturi prihoda i rashoda, u skladu sa propisima kojima se uredjuje računovodstvo.

Knjigovodstvene evidencije prihoda i rashoda Stranke su predmet godišnje revizije u skladu sa propisima kojima se uredjuje računovodstvo, i mogu biti predmet kontrole nadležnih organa.

Stranka je obavezna da vodi posebne evidencije o prilozima koje je primila i o svojoj imovini. Sadržaj  ovih evidencija bliže uredjuje ministar nadležan za poslove finansija.

Stranka je dužna da Komisiji podnosi završni račun za svaku godinu, sa sertifikatom ovlašćenog revizora, kao i izveštaj o prilozima koji prelaze iznos od 6.000 dinara i izveštaj o imovini. Sadržaj ovih izveštaja bliže uredjuje ministar nadležan za poslove finansija.

Završni račun i izveštaj iz stava 5. ovog člana objavljuju se u ,,Službenom glasniku Republike Srbije’’ o trošku Stranke.

Član 42.

Unutrašnju kontrolu finansijskog poslovanja vrši Nadzorni odbor. Svaki član Stranke ima pravo da se upozna sa prihodima i rashodima Stranke.

Glavni odbor određuje lice odgovorno za finansijsko poslovanje, podnošenje izveštaja i vodjenje knjiga Stranke i ovlašćeno da kontaktira sa nadležnim organima.

Materijalno-finansijsko poslovanje se reguliše posebnim pravilnikom koji donosi Glavni odbor.

Sredstva Stranke služe isključivo za potrebe njene aktivnosti i ona njima raspolaže u skladu sa zakonskim propisima.

Naloge za raspolaganje sredstvima Stranke potpisuje predsjednik Stranke ili lice koje on ovlasti.

 

VI ZAVRŠNE ODREDBE

Član 43.

 

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja, a primjenjiva će se od dana preregistracije Stranke kod nadležnog Ministarstva.

Član 44.

 

Ogranci i odbori na terenu, kao i pojedini organi Stranke mogu, po potrebi, donijeti posebne poslovnike kojima regulišu pravila svoga rada.

Ovi poslovnici moraju biti u skladu sa Statutom..

 

Član 45.

 

Osnivanje glasila i izdavanja drugih publikacija urediće se posebnim odlukama Glavnog odbora.

Član 46.

 

Stranka može prestati sa radom ako to odluči Skupština Stranke.

Odluka se donosi dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova Skupštine.

Imovina Stranke, po prestanku njenog rada ide u korist humanitarnih organizacija koje djeluju u mjestu – sjedišta Stranke.

 

 

Novi Pazar,                                                                            Predsjedavajući Skupštine

30. avgust 2009. godine                                                                 Fevzija Murić

Objavi na društvenim mrežama!