Poslovnik o radu skupštine

Na osnovu člana 13. Statuta Stranke za Sandžak, na sjednici održanoj 30. avgusta 2009. godine u Novom Pazaru, Skupština Stranke donijela je

 

P O S L O V N I K

O RADU  SKUPŠTINE

STRANKE ZA SANDŽAK

Član 1

 

Ovim poslovnikom se uređuju organizacija i način rada skupštine Stranke za Sandžak (u daljem tekstu Skupština), način odlučivanja, prava i obaveze zastupnika i druga pitanja od značaja za rad Skupštine.

 

Član 2

 

Rad skupštine je javan, osim ako Skupština ne odluči drugačije.

 

Član 3

 

Skupštinom predsjedava i njenim radom rukovodi predsjedavajući i radno predsjedništvo, čiji se izbor vrši aklamacijom.

U slučaju potrebe, predsjedavajućeg može mijenjati jedan od članova radnog predsjedništva.

Radno predsjedništvo broji pet članova.

Član 4

 

Skupštinu činе članovi Stranke iz ogranaka koji se biraju na osnovu krterijuma koje utvrdi Glavni odbor Stranke.

 

Član 5

Skupština punovažno radi i odlučuje ako je prisutna većina njenih članova.           Skupština donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.

 

Član 6

 

Skupština ima prava i dužnosti utvrđene ovim Statutom, a naročito da:

- odlučuje o donošenju i temeljnim promjenama Statuta i Programa Stranke;

- utvrđuje generalnu politiku Stranke;

- bira I razrješava organe Stranke, ako Statutom nije drugačije utvrđeno;

- razmatra izvještaje o radu Stranke;

- bira predsjednika Stranke, Glavni odbor Stranke, Nadzorni odbor Stranke, kao i radna tijela i komisije Skupštine.

- na prijedlog Predsjedništva ili Glavnog odbora Skupština usvaja Poslovnik o svom radu,

- odlučuje o drugim pitanjima koja su Statutom stavljena u nadležnost Skupštine.

- usvaja stavove, zaključke i odluke.

Član 7

Skupština utvrđuje predloženi dnevni red.

Zastupnici Skupštine mogu predložiti dopune i izmjene dnevnog reda.

Član 8

 

Prije prelaska na dnevni red, predsjedavajući utvrđuje kvorum.

Skupština, na prijedlog radnog predsjedništva, bira odgovarajuća radna tijela (izborna komisija i dr.).

Članovi radnih tijela ne mogu biti istovremeno kandidati za organe Stranke.

Član 9

 

Svaki zastupnik Skupštine ima pravo učešća u diskusiji.

Zastupnici Skupštine koji žele da uzmu učešće u diskusiji prijavljuju se predsjedavajućem, koji im daje riječ po redosljedu prijavljivanja.

Skupština može ograničiti vrijeme rasprave, odnosno trajanje diskusije.

Prijavljeni zastupnik može da govori samo o pitanju o kojem se vodi rasprava.

Član 10

 

Predsjedavajući ima pravo da opomene zastupnika da se tokom diskusije ne udaljava od pitanja koje je na dnevnom redu.

Ako se govornik, ni poslije druge opomene, ne drži dnevnog reda, predsjedavajući mu može oduzeti riječ.

 

Član 11

 

Skupština može odlučiti da se istovremeno raspravlja o dvije ili više tačaka dnevnog reda, s tim što se izjašnjavanje povodom svake tačke vrši posebno.

Član 12

 

Ako za rješenje istog pitanja ima više prijedloga, predsjedavajući ih stavlja na glasanje onim redom kojim su predloženi.

 

Član 13

 

Glasanje je, po pravilu, javno, osim ako Skupština ne odluči drugačije.

Član 14

Ako Skupština odluči da se izbor organa Stranke vrši tajnim glasanjem, glasanje se vrši zaokruživanjem rednog broja koji se nalazi ispred imena kandidata.

Na izbornim listama mora se naglasiti broj kandidata koji se bira u odnosu na broj predloženih kandidata.

Kada se na glasačkom listiću nalazi ime jednog kandidata za izbor predsjednika Stranke, glasanje se vrši zaokruživanjem riječi za ili riječi protiv.

.

Član 15

 

Po završetku glasanja, Izborna komisija saopštava rezultate glasanja, a  predsjedavajući Skupštine konstatuje izbor organa.

 

Član 16

 

Kada je dnevni red iscrpljen, predsjedavajući zaključuje sjednicu.

 

Član 17

 

Na sjednici Skupštine vodi se zapisnik koji obavezno sadrži:

dnevni red, mjesto, datum i vrijeme održavanja Skupštine, ime predsjedavajućeg i zapisničara.

 

Član 18

 

Zapisnik i odgovarajuća dokumenta se čuvaju u arhivi Stranke.

Dokumenta Stranke se dostavljaju nadležnom državnom organu, ako taj organ to zahtijeva.

Član 19

 

Završetkom rada Skupštine, a u skladu sa Statutom Stranke, ovaj poslovnik može biti djelimično ili u cjelini promijenjen.

 

 

 

Novi Pazar,                                                                    Predsjedavajući

30. avgust 2009. godine                                       Fevzija Murić, sv.r.

 

 

Objavi na društvenim mrežama!