Poslovnik o radu Glavnog odbora

Na osnovu člana 19. Statuta Stranke za Sandžak, Glavni odbor je na svojoj sjednici, održanoj 31. avgusta 2009. godine u Novom Pazaru, donio

 

 P O S L O V N I K

O  RADU GLAVNOG ODBORA

Član 1.

 

Ovim poslovnikom se uređuju organizacija i način rada Glavnog odbora Stranke za Sandžak (u daljem tekstu Glavni odbor), način odlučivanja, način provođenja izborne procedure, prava i obaveze članova i druga pitanja od značaja za rad Glavnog odbora.

 

Član 2.

 

Glavni odbor zasijeda tri puta godišnje, a po potrebi može i više puta.

Sjednica Glavnog odbora se mora zakazati ukoliko to zahtijeva Predsjednik ili Predsjedništvo Stranke ili jedna trećina članova Glavnog odbora Stranke.

 

Član 3.

 

Sjednice Glavnog odbora su javne, osim u slučajveima kada Glavni odbor odluči drugačije.

 

Član 4.

 

Sjednicu Glavnog odbora zakazuje, njome predsjedava i njenim radom rukovodi predsjednik Glavnog odbora.

Prvom sjednicom, po izboru Glavnog odbora, predsjedava Predsjednik stranke ili predsjednik Glavnog odbora iz predhodnog sastava.

Na prijedlog Predsjednika Stranke, Glavni odbor bira svog predsjednika na konstitutivnoj sjednici većinom glasova ukupnog broja članova Glavnog odbora.

Glavni odbor ima zamjenika predsjednika Glavnog odbora koji se bira na prijedlog predsjednika Glavnog odbora, većinom glasova prisutnih članova.

Zamjenik predsjednika Glavnog odbora zamjenjuje predsjednika Glavnog odbora u slučaju njegovog odsustva ili spriječenosti da prisustvuje sjednici.

Član 5.

 

Glavni odbor broji od 25 do31 člana.

Glavni odbor može između dva skupštinska zasijedanja, radi ravnomjerne zastupljenosti, kooptirati u svoj sastav najviše 6 članova.

 

Član 6.

Glavni odbor većinom glasova ukupnog broja članova bira zamjenika predsjednika Stranke, donosi odluku o kooptiranju članova Glavnog odbora u skladu sa Statutom Stranke.

Član 7.

 

Glavni odbor većinom glasova prisutnih članova na sjednici:

- bira potpredsednika Stranke

- bira sekretara Stranke,

- bira članove predsjedništva Stranke,

- imenuje određene komisije i tijela,

- donosi određene godišnje političke, finansijske i druge planove i programe neophodne za normalno funkcionisanje stranke,

- donosi odluke o izborima,

- donosi odluke o stupanju u koalicije, asocijacije i političke saveze u zemlji i inostranstvu, kao i spajanju političke stranke,

- ocjenjuje rad kluba poslanika, odbornika, organa vlasti i pojedinaca,

- priprema skupštinsko zasjedanje,

- donosi  Poslovnik o svom radu,

 

Član 8.

 

Prije prelaska na dnevni red sjednice, predsjedavajući utvrđuje kvorum za rad.

Glavni odbor, na prijedlog predsjedavajućeg, utvrđuje predloženi dnevni red.

Članovi Glavnog odbora mogu predložiti dopune i izmjene predloženog dnevnog reda.

Predsjedavajući stavlja na glasanje pojedinačne prijedloge prema redosledu kojim su predložene.

Predsjedavajući nakon svih usvojenih prijedloga stavlja na glasanje dnevni red u cjelini.

Dnevni red se usvaja većinom glasova prisutnih članova, osim za pitanja o kojima Glavni odbor odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova.

 

Član 9.

 

Sjednici Glavnog odbora mogu prisustvovati i druga lica, učestvovati u diskusiji, ali nemaju pravo odlučivanja.

 

Član 10.

 

Svaki član Glavnog odbora ima pravo učešća u diskusiji.

Članovi Glavnog odbora koji žele da uzmu učešće u diskusiji prijavljuju se predsjedavajućem, koji im daje riječ po redosljedu prijavljivanja.

Glavni odbor može ograničiti vrijeme rasprave, odnosno trajanje diskusije.

Prijavljeni član može da govori samo o pitanju o kojem se vodi rasprava.

 

Član 11.

 

Predsjedavajući ima pravo da opomene diskutanta da se tokom diskusije ne udaljava od pitanja koje je na dnevnom redu.

Ako se diskutant, ni poslije druge opomene, ne drži dnevnog reda, predsjedavajući mu može oduzeti riječ.

 

Član 12.

Glavni odbor može odlučiti da se istovremeno raspravlja o dvije ili više tačaka dnevnog reda, s tim što se izjašnjavanje povodom svake tačke vrši posebno.

 

Član 13.

 

Ako za riješenje istog pitanja ima više prijedloga, predsjedavajući ih stavlja na glasanje onim redom kojim su predloženi.

 

Član 14.

 

Izbor zamjenika predsjednika Stranke, potpredsjednika Stranke, sekretara Stranke i drugih stranačkih funkcionera vrši se javnim glasanjem, osim kada Glavni odbor na sjednici odluči drugačije.

Javno glasanje se vrši dizanjem ruku ili prozivkom, a ukoliko se vrši tajno glasanje,  provodi ga tročlana Izborna komisija.

Članovi Izborne komisije ne mogu biti istovremeno i kandidati za funcionera koji se bira.

Član 15.

 

Izborna komisija je obavezna da pripremi glasački materijal (liste kandidata, odnosno glasačke listiće, kutije za glasanje) i obavijesti Glavni odbor o rezultatima glasanja.

 

 

Predsjedavajući konstatuje izbor.

 

Član 16.

 

Kada je dnevni red iscrpljen, predsjedavajući zaključuje sjednicu.

 

Član 17.

 

Na sjednici Glavnog odbora vodi se zapisnik koji obavezno sadrži dnevni red, mjesto, datum i vrijeme održavanja sjednice Glavnog odbora, ime predsjedavajućeg i zapisničara koji potpisuju zapisnik

U zapisnik se unose donesene odluke, zaključci i drugo, kao i rezultati i način glasanja. U zapisnik se obavezno unose imena diskutanata i suština njihovih diskusija, prijedloga i slično.

 

Član 18.

Važnost ovog Poslovnika stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

Glavni odbor Stranke za Sandžak

Predsjedavajući

Fahrudin Elmasbegović

Objavi na društvenim mrežama!