Vijesti

Sjenička konferencija – Deklaracija o vraćanju Sandžaka Bosni -

Sjenička konferencija

- Deklaracija o vraćanju Sandžaka Bosni -

U periodusandzak i bosna od 8 do 25 avgusta 1917. godine u Sjenici i drugim sandžačkim gradovima vršene su intenzivne i ozbiljne pripreme za održavanje konferencije najuglednijih Bošnjaka iz 12 srezova i gradova Sandžaka.

Konferencija je održana u Sjenici od 13 do 15. avgusta 1917. godine, na kojoj se raspravljalo o budućem statusu Bošnjaka, jer su uveliko vršene pripreme za stvaranje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, (kasnije preimenovana u Kraljevinu Jugoslaviju). U programu priprema za stvaranje Jugoslavije nije predviđena ravnopravnost bošnjačkog naroda, niti su oni projektom nove države tretirani. Nastavi čitati

IZVESTAJ KOMISIJE ZA PREISPITIVANJE I ANALIZU RADA OPŠTINSKIH UPRAVA JAVNIH KOMUNALNIH PREDUZEĆA I USTANOVA

U V O D

Skupština grada Novog Pazara je na osnovu čl. 36. st.1 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“ br.129/07), čl. 33. st. 1. Statuta opštine Novi Pazar (“Opštinski službeni list”, br. 7/02 i “Službeni list opštine Novi Pazar br.16/06 i 4/07) i čl 27 st. 1 i 3 i čl. 56 st.1 i 8 Poslovnika Skupštine opštine Novi Pazar, (“Službeni list opštine Novi Pazar br. 27/06 i 13/07), na sjednici održanoj 31. 07. 2008. godine, donijela Odluku o obrazovanju Komisije za preispitivanje i analizu rada opštinskih uprava i javnih komunalnih preduzeća i ustanova (u daljem tekstu Komisija) čiji je osnivač grad Novi Pazar, sa zadatkom da izvrši provjeru rada istih i na osnovu nalaza, odnosno utvrđenih činjenica, sačini izvještaj i organima grada predloži odgovarajuće mjere, koje će oni preduzeti. Za članove Komisije izabrani su: dipl.ecc. Munir Poturak, predsjednik, Ešref Rahić, dipl.pravnik, Slavomir Božović, dipl.ecc. Radoica Filipović, dipl.ecc, Tarik Imamović, dipl.ing.elek., a odlukom o dopuni pomenute odluke od 22.12.2008. godine (Službeni list br. 19/08) za člana Komisije izabran je Azem Hajdarević, prof. Nastavi čitati