IZVESTAJ KOMISIJE ZA PREISPITIVANJE I ANALIZU RADA OPŠTINSKIH UPRAVA JAVNIH KOMUNALNIH PREDUZEĆA I USTANOVA

U V O D

Skupština grada Novog Pazara je na osnovu čl. 36. st.1 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“ br.129/07), čl. 33. st. 1. Statuta opštine Novi Pazar (“Opštinski službeni list”, br. 7/02 i “Službeni list opštine Novi Pazar br.16/06 i 4/07) i čl 27 st. 1 i 3 i čl. 56 st.1 i 8 Poslovnika Skupštine opštine Novi Pazar, (“Službeni list opštine Novi Pazar br. 27/06 i 13/07), na sjednici održanoj 31. 07. 2008. godine, donijela Odluku o obrazovanju Komisije za preispitivanje i analizu rada opštinskih uprava i javnih komunalnih preduzeća i ustanova (u daljem tekstu Komisija) čiji je osnivač grad Novi Pazar, sa zadatkom da izvrši provjeru rada istih i na osnovu nalaza, odnosno utvrđenih činjenica, sačini izvještaj i organima grada predloži odgovarajuće mjere, koje će oni preduzeti. Za članove Komisije izabrani su: dipl.ecc. Munir Poturak, predsjednik, Ešref Rahić, dipl.pravnik, Slavomir Božović, dipl.ecc. Radoica Filipović, dipl.ecc, Tarik Imamović, dipl.ing.elek., a odlukom o dopuni pomenute odluke od 22.12.2008. godine (Službeni list br. 19/08) za člana Komisije izabran je Azem Hajdarević, prof.

Komisija je vršila provjeru primjene propisa, pri čemu je posebnu pažnju obratila na materijalno i finansijsko poslovanje, odnosno na provjeru (ne)namenskog korišćenja sredstava budžeta. Radi utvrđivanja činjenica, Komisija je vršila provjeru i analizu, dokumenata, izvještaja i raznih podataka preduzeća, ustanova i organizacionih jedinica Gradske uprave. Posebna pažnja je posvećena Odlukama o budžetu i Odlukama o završnom računu budžeta, zatim izvodima Uprave trezora, Ministarstva finansija, donošenju pojedinačnih akata, zatim godišnjih programa rada javnih preduzeća i ustanova.

Komisija je analizirala i određeni broj Ugovora koje su u ime lokalne samouprave potpisivali predsjednik opštine (ranije predsjednik Izvršnog odbora) i direktori javnih komunalnih preduzeća. Potpisani ugovori, sa znatnim brojem pravnih i fizičkih lica, odnose se na prodaju nekretnina – stanova, poslovnih objekata, građevinskih parcela, zatim ugovori o izvođenju građevinskih radova i obavljanju pojedinih djelatnosti, finansijskim poslovima, zapošljavanju radnika i sl.

Komisija je od Zavoda za urbanizam izgradnju i uređivanje opštine Novi Pazar, čiji radnici posjeduju stručno znanje, kao i drugih lica, zatražila u nekoliko slučajeva vještačenje na građevinskim objektima i izgradnji infrastrukture, kako bi utvrdila činjenično stanje, dala adekvatnu ocjenu na bazi pribavljenih nalaza i mišljenja stručnih lica.

Komisija je koristila zapisnik višeg inspektora Ministarstva finansija, Sektora za budžetsku inspekciju i reviziju Odjeljenja budžetske kontrole br. 401-00-2359/2005-09 od 17. februara 2006. godine, koji je po zahtjevu Skupštine opštine vršio kontrolu rada i poslovanja tadašnje opštinske uprave.
Izvještajem su obuhvaćeni i podaci i nalazi iz Izvještaja Komisije za utvrđivanje namjenskog trošenja budžetskih sredstava korisnika budžeta opštine Novi Pazar br. 112-538 od 06. 05. 2005. godine, koju je formirala tadašnja Skupština opštine Novi Pazar 22. 12. 2004. godine. Komisija je analizirala izvještaje brojnih drugih tijela i komisija Gradske uprave i javnih komunalnih preduzeća i ustanova.

Komisija je naišla na mnogobrojne probleme u svom radu. Ti problemi se prije svega odnose na nedostatak podataka i dokumentacije. Posebno je teško pouzdano utvrditi (ne)namjensko trošenje budžetskih sredstava, odnosno stvarnu visinu prihoda i rashoda. Ovu konstataciju potvrđuju nalazi u Odjeljenju za finansije Gradske uprave. U računovodstvenom programu nisu knjižene – evidentirane obaveze prema dobavljačima i indirektnim budžetskim korisnicima, niti potraživanja. To znači da nisu postojali podaci obaveza Grada, osim prema Agroindustrijskoj komercijalnoj banci (AIK Banka). Dolaskom nove vlasti nije bilo ni podataka o tome da li neko ima obaveze prema opštini, odnosno budžetu opštine. Polovinom 2008. godine napravljen je presjek zatečenog stanja u Odjeljenju za finansije Gradske uprave, pri čemu je utvđeno da su knjiženi samo izvodi na računima prihoda i rashoda, zatim da nedostaju nalozi uz izvode, dokumentacija po osnovu obaveza – situacije, računi i druga dokumentacija, virmansko plaćanje je ručno ispisivano, a dio dokumentacije nije zavođen na pisarnici Opštinske uprave. Neka dokumenta, ugovori naprimjer, potpisivana su i pečatirana van gradske uprave, te ih nema evidentiranih u upravi. Pojedine važne odluke, posebno one o povjeravanju pojedinih djelatnosti, nisu objavljivane u službenom glasilu opštine, a po njima se postupalo.

Komisija, koja broji šest članova, nije mogla provjeravati sve uplate sa bužeta na račune raznih fizičkih i pravnih lica, na račune raznih banaka, posebno privatnih preduzeća, pa se nije upuštala u procjene bilo koje vrste, jer podatke od tih i drugih subjekata mogu provjeravati i istraživati samo nadležni državni, policijski i pravosudni organi. To se odnosi na onaj dio podataka koji je vezan za uplate sa budžeta opštine Novi Pazar i sa računa javnih komunalnih preduzeđa i ustanova čiji je osnivač opština na račune privatnih preduzeća, raznih drugih organizacija, zatim podaci vezani za potpisivanje ugovora o izvođenju građevinskih radova i situacija o izvedenim radovima, kao i poslovanje sa bankama.

Komisija se nije upuštala u analizu aktivnog učešća rukovodstva opštine u postupku privatizacije i uticaja na sudbinu pojedinih preduzeća kao što su, „Sandžaktrans“, „Vojin Popović“ i druga, zatim u analizu i veze sa Agencijom za privatizaciju i Ministarstvom za infrastrukturu, kao i način trošenja sredstava sa viših nivoa vlasti predviđenih za pojedine projekte i posebno trošenje kreditnih sredstava.
Kako je već istaknuto, kada su u pitanju građevinski radovi, Komisija je u svega nekoliko slučajeva utvrđivala stanje na terenu i angažovala druga stručna lica za preispitivanje stvarnog stanja u vezi izvedenih radova na objektima i komunalnoj infrastrukturi, te izvještajem nisu obuhvaćeni mnogi slučajevi i radnje vršene u predmetnom periodu.
Komisija je naišla i na probleme u dobijanju dokumentacije i valjanih podataka od organizacionih jedinica u Gradskoj upravi, posebno Odjeljenja za imovinsko-pravne poslove, finansije, urbanizam, inspekcijske poslove, te će i dalje ostati nepoznato kako su neke nekretnine i na koji način otuđene, koje nekretnine posjeduje Grad Novi Pazar i javna komunalna preduzeća i ustanove, zašto je dopuštena nelegalna izgradnja objekata u privatnom vlasništvu u tako velikoj mjeri, a na drugoj strani izdavane dozvole za objekte na lokacijama gdje ne postoje uslovi zakonom predviđeni za njihovu izgradnju, kao i mnogobrojne finansijske transakcije. Bez saradnje sa izvršiocima u Gradskoj upravi, koje nije bilo, nije moguće izvršiti valjanu provjeru i analizu izdavanja odobrenja, dozvola za građevinske i druge radove, uplate za komunalije i slično. Prema tome, Komisija nije mogla provjeravati sve podatke i izvršene radnje zbog obimnosti posla, osim u nekoliko slučajeva. U vezi sa tim, ali i ukupnim poslovanjem utvrđene su brojne nepravilnosti i protivzakonite radnje izvršilaca u organizacionim jedinicama Gradske uprave, Zavodu za urbanizam izgradnju i uređivanje opštine Novi Pazar (kasnije od tog preduzeća formirana dva preduzeća Zavod za urbanizam i izgradnju grada i Direkcija za izgradnju grada), zatim JKP „Vodovod i kanalizacija“, Sportskom centru i Javnom preduzecu za informisanje, odnosno Regionalnoj televiziji.
Komisija ističe da u organizacionim jedinicama Gradske uprave i javnim komunalnim preduzećima i ustanovama, godinama rade isti izvršioci na istim poslovima. Istovremeno, zapošljavanja su vršena, ne samo po političkoj već i rodbinskoj liniji. Iz tih razloga stanje ni danas nije promijenjeno, zbog čega je, pored ostalog, rad i funkcionisanje istih otežan. Takođe iz tih razloga teško je dobiti podatke i dokumenata koji potvrđuju protivzakonite radnje izvršilaca u upravi.

Komisija je vršila analizu i preispitivanje rada Opštinske uprave, javnih komunalnih preduzeća i ustanova i prije 2006. godine, zbog povezanosti izvršenih radnji, obaveza opštine, neriješenih predmeta i posljedica koje su proistekle i nametnute kao problem u kasnijem periodu. Tako naprimjer, Sportska hala na Rekreacionom centru je započeta 2002. godine i do danas nije završena, pri čemu su ostale obaveze prema izvođačima radova i ako su dosadašnji radovi koštali preko milion eura, a prema vještačenju neuporedivo manje. Slična je situacija i sa izgradnjom drugih građevinskih objekata i komunale infrastrukture.

Ranije lokalno rukovodstvo je umjesto investiranja u svoja preduzeća, angažovalo privatna preduzeća, privatnu mehanizaciju za razne vrste radova, kroz potpisivanje ugovora o izvođenju radova.
Nalazi Komisije potvrđuju i govore da su čelnici lokalne samouprave u naznačenom periodu došli do znatnog broja nekretnina – stanova i kuća, poslovnih objekata, građevinskih parcela i druge imovine nesrazmjerno visini ličnih primanja.

Nalazi Komisije za preispitivanje i analizu rada opštinskih uprava i javnih komunalnih preduzeća i ustanova, predstavljaju cjelovitu sliku i kontinuitet rada i funkcionisanja lokalne samouprave, javnih preduzeća i ustanova u periodu 2000 – 2008. godina. Na bazi ovog Izvještaja se pouzdano može utvrditi u kojoj mjeri su lokalni organi opštine, opštinska uprava, javna komunalna preduzeća i ustanove, odnosno njihovi predstavnici, članovi organa, neposredni rukovodioci i izvršioci, radili na zakonit način. U vezi sa tim, Komisija za analizu i preispitivanje rada u prave, preduzeća i ustanova, predložila je određene zaključke i mjere. Dokazi nalaza Komisije su prilozi koji su sastavni dio ovog izvještaja.
***

S A D R Ž A J

          UVOD                                                                                                        2

I  N A L A Z I                                                                                               8

1. PRINUDNA UPRAVA                                                                                  8

2. RASPOLAGANJE BUDŽETSKIM SREDSTVIMA                                10

a) Odnos opštine prema Zavodu za urbanizam                                          10

b) Odluka o budžetu za 2006. godinu                                                          12

c) Odluka o budžetu za 2007. godinu                                                           14

3. RASPOLAGANJE IMOVINOM – NEKRETNINAMA

15 a) Povraćaj 7,98 ari zemljišta kod nove lučne zgrade bivšim vlasnicima              15

b) Opštinska uprava poklonila građevinsku parcelu u centru grada                          17

c) Prodaja stanova, poslovnih objekata i lokala                                                             18

                    Prodaja stanova                                                                                                18

                    Prodaja poslovnih objekata – lokala                                                           22

d) Kupoprodaja motela u Ribariću                                                                                 28

e) Izdavanje i prodaja građevinskih parcela                                                                 29

          Otuđenje građevinskih parcela u Muru                                                               31

4) POSLOVANJE                                                                                                              33

     a) Sredstva Fonda solidarne stambene izgradnje                                                33

b) Sredstva samodoprinosa                                                                                               34

c) Troškovi goriva, putovanja, dnevnice, reprezentacija i ugostiteljske usluge      35

d) Kreditno zaduženje kod banaka – popis obaveza i potraživanja                           36

e) Privilegije                                                                                                                         37

5) UGOVORI O IZGRADNJI OBJEKATA I KOMUNALNE IFRASTRUKTURE              41

      a) Izgradnja sportske hale i stanbene kuće na Rekreacionom centru                                             41

      b) Izgradnja sportske hale u dvorištu O.Š. „Desanka Maksimović“                                                 47

c) Izgradnja škole u Bijelim Vodama                                                                                                           48

d) Izgradnja Gradskog jaza                                                                                                                            49

6) POVJERAVANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI PRIVATNIM FIRMAMA            51    

a) Javna rasvjeta povjerena privatnom preduzeću „Jasmin comerec“                                                 51

b) Javna parkirališta – „Majeri“ iz Gornjeg Milanovca 70 % kapitala                                                   53

c) Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa SBB doo Kragujevac                                                         55

7) POSLOVANJE PREDUZEĆA I USTANOVA                                                                                        56

a) Zavod za urbanizam izgradnju i uređivanje opštine Novi Pazar                                                      56

b) JKP „Vodovod i kanalizacija” i njegove privatne firme                                                                     59

Obaveze i zaduženje preduzeća kod banaka                                                                                            61

c) Sportski centar                                                                                                                                          61

Raspolaganje novčanim sredstvima                                                                                                          61

Prodaja placa na Jadranskom moru                                                                                                         63

d) JPI „Novi Pazar“ – Regionalna televizija                                                                                            63

II  Z A K LJ U Č C I  I  P R I J E D L O Z I  M J E R A                                                             65

 1. ODGOVORNA LICA LOKALNE SAMOUPRAVE                                                                    65
 1. ZAKLJUČCI                                                                                                                                      67
 1. MJERE                                                                                                                                              70

I  NALAZI

 

 

1) PRINUDNA UPRAVA

 

 

Poslije lokalnih izbora septembra 2004. godine, a nakon drugog kruga izbora 03. 10. 2004. godine Sulejman Ugljanin, predsjednik Stranke demokratske akcije – SDA, izabran je za predsjednika opštine Novi Pazar, a predstavničku vlast, odnosno skupštinsku većinu su činile: Sandžačka demokratska partija – SDP, Stranka za Sandžak – SZS i srpski blok partija. Za predsjednika Skupštine opštine izabran je Azem Hajdarević – SZS.

 

Predsjednik opštine Ugljanin je po konstituisanju Skupštine (11. novembar 2004. godine), pokušao zabraniti njen rad, kao i rad izabranih direktora, Upravnih i Nadzornih odbora javnih komunalnih preduzeća i ustanova, angažujući veliki broj naoružanih lica. Na zahtjev tadašnjeg rukovodstva Skupštine opštine i razgovora sa raznim domaćim i diplomatskokonzularnim predstavnicima, sa predstavnicima Vlade Republike Srbije (vidi prilog), Ministarstvo unutrašnjih poslova je odstranilo naoružane pripadnike SDA iz prostorija preduzeća i ustanova, nakon čega su preduzeća i ustanove otpočeli sa radom i funkcionisanjem, dva mjeseca po izboru novog poslovodstva u istim. U periodu od novembra 2004 do aprila 2006. godine, predsjednik opštine nije poštovao odluke Skupštine opštine, pa samim tim ni izbor novih direktora, kao ni Odluku o izboru članova Opštinskog vijeća, niti Odluku o izboru Opštinskog javnog pravobranioca. U tom periodu, predsjednik opštine je postavio Milijana Belića da rukovodi Opštinskom upravom,  iako na to nije imao pravo. Podsjećamo, prema tadašnjem Zakonu o lokalnoj samoupravi, predsjednik opštine je mogao predložiti odluku o izboru načelnika opštinske uprave koju Skupština opštine donosi. Dakle, Upravom rukovodi načelnik opštinske uprave, a ne bilo koji radnik uprave. Na ovaj način, predsjednik opoštine je prekršio Zakon o lokalnoj samoupravi, a Milijan Belić se u pomenutom periodu lažno predstavljao i vršio protiv-zakonite radnje. Prema tome Ugljanin i Belić su, osim Zakona o lokalnoj samoupravi, prekoračili svoja ovlašćenja i prekršili odredbe Krivičnog zakona o zloupotrebi službenog položaja.

 

Početkom 2006. godine po zahtjevu predsjednika opštine Ugljanina, Narodna banka Srbije i Ministarstvo finansija Vlade Srbije su ukinuli račune Javnih komunalnih preduzeća. Ugljaninov zahtjev je usvojen i na nezakonit način proveden. Podsjećamo, Skupština opštine je kontrolisala rad preduzeća i ustanova, a ne predsjednik opštine.

 

Zbog protivzakonitog rada, odnosno dijela navedenih razloga, Skupština opštine je na sjednici održanoj 30. marta 2006. godine, na osnovu čl. 42. st. 7. Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik RS br. 9/02 i 33/04) donijela Prijedlog za opoziv predsjednika opštine Novi Pazar Sulejmana Ugljanina (Službeni list opštine Novi Pazar br. 4/06). Međutim, Vlada Srbije je uvela prinudnu upravu 07. aprila 2006. godine, postavivši umjesto Skupštine opštine petočlani prinudni organ. Zahvaljujući tome, i pored toga što su građani Novog Pazara 14. maja 2006. godine opozvali Sulejmana Ugljanina sa funkcije predsjednika opštine, on je tu funkciju obavljao sve do 07. jula 2008. godine. Prema tadašnjem Zakonu o lokalnoj samoupravi u slučaju opoziva predsjednika opštine, funkciju vrši predsjednik Skupštine opštine do izbora novog predsjednika opštine. Da se to nebi desilo, Vlada Srbije je uvela prinudnu upravu i ispunila zahtjeve Ugljanina. Od tada pa do izbora 2008 godine, SDA je imala potpunu podršku Vlade Republike Srbije, jer su dva poslanika u Narodnoj skupštini Srbije (Bajram Omeragić iz Kosovske Mitrovice i Esad Džudžević iz Tutina) obezbjeđivala tanku većinu u Narodnoj skupštini Republike Srbije, pa time i opstanak Vlade premijera Vojislava Koštunice.

 

Komisija je utvrdila da su predstavnici lokalne vlasti izvršili veliki broj protivzakonitih radnji nakon uvođenja prinudne uprave. Na indirektan način, odgovornost za štetu nanijetu budžetu opštine, odnosno građanima Novog Pazara, snosi i tadašnja Vlada Republike Srbije, jer je omogućila da politička opcija koja je već učinila niz radnji na štetu građana opštane Novi Pazar, o čemu su Vlada i drugi organi bili obaviješteni, ostane i dalje na vlasti i nastavi sa protivzakonitim radnjama. Posebnu odgovornost su imali predsjednik opštine i načelnik Opštinske uprave opštine Novi Pazar.

***

2. RASPOLAGANJE BUDŽETSKIM SREDSTVIMA

Komisija je izvršila uvid u raspoloživu dokumentaciju, Odluke o budžetu po fiskalnim godinama, Izvještaje korisnika budžetskih sredstava, Odluke o završnom računu budžeta za pojedine fiskalne godine, izvode Uprave za trezor Ministarstva finansija, razne vrste ugovora i drugu dokumentaciju i nedvosmisleno utvrdila znatan broj nepravilnosti. Iizvršilac i naredbodavac budžetskih sredstava u širokom obimu je kršio Zakon o budžetskom sistemu, Zakon o finansiranju lokalne samouprave, Zakon o lokalnoj samoupravi i Odluke o budžetu opštine, posebno u dijelu koji se odnosi na transfer sredstava sa budžeta opštine prema budžetskim korisnicima i raznim pravnim i fizičkim licima. Prema pomenutim zakonskim propisima sredstva budžeta se mogu usmjeravati na račune samo budžetskih korisnika. Međutim, sredstva sa računa budžeta su uplaćivana raznim pravnim i fizičkim licima, često bez ikakve prateće dokumentacije.

 

Donatorska sredstva ili nisu prikazivana ili su vrlo neznatna, o čemu ne postoje relevantni podaci.

 

Namjenska sredstva, kao što su sredstva samodoprinosa, sredstva solidarne stambene izgradnje, sredstva od prodaje nekretnina i druga, nenamjeski su korišćena, što je izvještajem posebno obrađeno.

 

Potpisani ugovori o kupoprodaji nekretnina, ugovori o izgradnji objekata i komunalne infrastrukture su protivzakoniti u širokom obimu. To se posebno odnosi na kršenje Zakona o javnim nabavkama. Opštinski čelnici i direktori su istovremeno sa više građevinskih preduzeća i privatnih lica sklapali ugovore za iste poslove na istim objektima, često na bazi lažnih tendera. Izvještajem su obrađeni karakteristični primjeri, kao što su ugovori o izgradnji Sportske hale na Rekreacionom centru i Sportske hale u dvorištu Osnovne škole „Desanka Maksimović“, zatim izgradnja i popločavanje Gradskog jaza, Osnovne škole u Bijelim Vodama, izgradnja seoskih puteva.

***

 

A) Odnos opštine prema Zavodu za urbanizam, najznačajnijem lokalnom preduzeću, indirektnom budžetskom korisniku, promijenio se u analiziranom periodu u odnosu na raniji period. Preduzeću su oduzete mnoge ingerencije koje su zakonskim propisima i Statutom tog preduzeća predviđene. Privatnim firmama su odlukama i ugovorima ustupljeni poslovi koji se odnose na javnu rasvjetu, javna parkirališta, izgradnju komunalne infrastrukture i slično.

 

Sredstva predviđena Odlukama o budžetu Zavodu nisu redovno uplaćivana, osim u 2006, 2007 i do polovine 2008. godine, kada su izvršene značajne finansijske protivzakonite radnje.

 

Dugovanja budžeta prema Zavodu za urbanizam izgradnju i uređivanje opštine Novi Pazar za 2002. godinu iznosila su 29.604.843 dinara (986.828 DM = 493.414 EU). Od 23.694.090. dinara (789.803 DM = 394.900 EU) koje je na ime komunalnog opremanja platila Kompanija „Kvele”, Zavod je 15.000.000 dinara (500.000 DM = 250.000 EU) prebacio na budžet opštine za navodnu izgradnju zgrade visokog školstva.

 

Dugovanja budžeta prema Zavodu za 2003. godinu iznosila su 57.077.910 dinara (oko 880.000 eu). Od prodaje lokala, sredstva su uplaćivana direktno na račun budžeta u iznosu od 51.873.355 dinara (oko 800.000 eu). Dugovanje Budžeta po osnovu sredstava solidarne stambene izgradnje  za 2002. godinu 13.627.000 dinara, odnosno oko 230.000 EU, za 2003. godinu 16.282.000. dinara (oko 250.000 EU) ukupno 29.909.000. dinara (480.000 EU). Ukupni dugovi prema Zavodu od strane budžeta opštine za 2002. i 2003. godinu iznose:

I. 2002. godina   29.604,000 dinara

II. Uplata Kompanije „Kvele“          15.000.000 dinara

III. 2003. godina 57.077.910 dinara

IV. od prodaje lokala   36.248.400 dinara

V. sredstva solidarne stambene izgradnje 29.909.000 dinara

VI. usluge Zavoda opštini    20.000.000 dinara


UKUPNO              187.839.310 dinara ili oko 3.000.000 EU (vidi prilog).

 

Prema tvrdnjama radnika Ekonomskog sektora Zavoda za urbanizam, lokalno rukovodstvo sa namjerom  nije usvojilo program rada Zavoda za urbanizam za 2004. godinu. Naime, nacrt programa rada koji je upućen Skupštini na usvajanje nije usvojen, već je Zavod od opštinskog rukovodstva dobijao naloge, prije svega od izvršnog organa – predsjednika Izvršnog odbora. Izvršilac budžeta sredstva je raspoređivao od slučaja do slučaja. Naprimer za sportsku halu na Rekreacionom centru izdvajana su sredstva, i ako nisu bila predviđena za tu svrhu, (vidi Opštinski sl. gl br. 2. od 26. 03. 2004. godine). Odlukom o budžetu, JP Zavodu za urbanizam predviđeno je 97.750.000 dinara, a prenijeto 59.940.400 dinara. Najveći dio utrošen je za usluge prevoza građevinskog materijala privatnim prevoznicima, oko 17.000.000 dinara i za izgradnju pomenute hale 15.000.000 dinara. Ako se ima u vidu procenat prihoda u opštinskom budžetu, dug prema Zavodu za ovu godinu iznosi oko 35.000.000 dinara (blizu 500.000 EU).

 

Prema Odluci o budžetu za 2005. godinu Zavodu su predviđena sredstva u iznosu od 105.000.000 dinara. Uplaćeno je svega oko 42.686339 dinara, ili 40 % uključujući tzv. cesije i obaveze prema dobavljačima iz ranijeg perioda. Dug prema Zavodu u 2005. godini iznosi oko 62.314.000 dinara (oko 750.000 EU).

 

Prema navedenim podacima neizmirene obaveze prema Zavodu za urbanizam i Fondu solidarne stambene izgradnje od 2002 zaključno sa 2005. godinom iznose oko 290 miliona dinara, odnosno preko četiri miliona eura.

 

Napomena: U razgovoru članova Komisije sa radnicima Finansijskog sektora Zavoda za urbanizam, radnici tog sektora procjenjuju da je za ovaj period nenamjenski utrošeno više od 300.000.000. dinara, odnosno više od četiri miliona eura sredstava koja su pripadala ovom javnom preduzeću, jer su u tom periodu prodate, osim stanova i lokala (osam stanova) čiji je korisnik bio Zavod za urbanizam (prodaja stanova i lokala i drugih poslovnih objekata izvještajem posebno obrađena) i druge nekretnine. Ta sredstva su utrošena za druge namjene, a ne zašta je tražena saglasnost od nadležnih državnih organa. To pitanje je ostalo kao zagonetka i za budžetskog inspektora Ministarstva finansija Vlade Republike Srbije, jer u opštinskoj upravi ne postoje relevantni podaci za 2001, 2002 i 2003 godinu. Radnici Zavoda, dalje navode da su u tom periodu veći dio svoje imovine predstavnici SDA stekli obavljajući visoke položaje. Komisija nije u mogućnosti da utvrdi porijeklo novca kojim su tadašnji predstavnici lokalne samouprave, prijatelji i simpatizeri Stranke demokratske akcije (SDA) stekli stanove, poslovne objekte, otkupili građevinske parcele i sagradili privatne kuće. Radnici ovog preduzeća navode  neke primjere: Sulejman Ugljanin sagradio kuću na Rekreacionom centru, koja se procenjuje na više stotina hiljada eura, stanove su otkupili – Sadik Ugljanin i Bajram Omeragić, zatim Edis Arifović, sudija, raniji predsjednik Opštinske izborne komisije, lokal i nadogradnja stana, Fatima Jejna svastika starijeg Ugljanina otkupila lokal i mnoga druga lica. (Kupoprodaja nekretnina je posebno obrađena). Jedan broj članova porodice Ugljanin, simpatizera i donatora SDA su došli do građevinskih parcela.

***

B) Odlukom o budžetu za 2006. godinu planirani su prihodi u iznosu od 1.031.127.169. dinara. Ovom odlukom nisu predviđena primanja od zaduživanja kod banaka. Međutim, samo kod AIK banke ugovorom predsjednika opštine i ove banke opština se zadužila 150.000.000 dinara. Ukupno ostvareni prihodi u 2006. godini iznose 968.883.759, odnosno 93,4%. Prema zakonu, korisnicima budžetskih sredstava približno u tom procentu pripadaju sredstva iz budžeta, što nije bio slučaj. Tako naprimjer, za srednje obrazovanje (srednje škole) od planiranih 40.298.000 uplaćeno svega 22.338.000 dinara, a trebalo je oko 37 miliona dinara, za visoko obrazovanje od 33.150.000 uplaćeno svega 19.258.000 (treba oko 31 milion) dinara, pozicija u budžetu – društvena briga o djeci od predviđenih 52.100.000 uplaćeno 34.581.000 dinara (treba 48,5 miliona). Blagajna je podigla 8.248.888 (oko 100.000 EU) dinara za dnevnice, putne troškove i druge sitne račune.

 

U odluci o završnom računu budžeta opštine Novi Pazar za 2006. godinu se navodi da je JKP „Čistoća“ uplaćeno 29.540.000 dinara, a u godišnjem izvještaju ovog preduzeća je prikazano 20.540.000 dinara. Još drastičnija je razlika uplata Zavodu za urbanizam, što je izvještajem posebno obrađeno.

Navedeni podaci su samo dio karakterističnih primjera, koji pokazuju da je izvršilac budžeta raspolagao sredstvima suprotno Odluci o budžetu i zakonskim propisima. To se uočava i analizom trošenja budžetskih sredstava za poziciju u budžetu „Mjesne zajednice“. Planirana sredstva iznosila su 70.650.000, a Odlukom o završnom računu budžeta prikazano je, da je utrošeno 96.901.138 dinara, odnosno izvršenje je 137 %. (Imajući u vidu procenat ostvarenih prihoda, za poziciju u budžetu – Mjesne zajednice realno ostvarenje je oko 65 miliona dinara). Ne može se jasno utvrditi kako su trošena sredstva dospjela sa republičkog nivoa uplaćivana po osnovu poplava koje su te godine zadesile grad. Radi poređenja navodimo da je u 2005. godini za istu poziciju sa budžeta potrošeno neuporedivo manje sredstava, odnosno 37.347.614 dinara. Sredstva nisu uplaćivana na račune mjesnih zajednica, već direktno na račune dobavljača i uglavnom – JP Zavod za urbanizam i JKP „Vodovod i kanalizacija“.

 

Kao ilustraciju protivzakonitog postupanja navodimo Ugovor o izgradnji puta Lukare – Gorandža u Mjesnoj zajednici Lukare. Naime, Komisija je, obilaskom terena, utvrdila da je urađen put u dužini od 1300 metara, a u dokumentaciji stoji da su radovi izvedeni prema ugovoru br. 404-44, od 18. 09. 2006. godine u dužini od 3300 metara. Investitor radova je opština, lice koje je vršilo nadzor je Besim Mujović, izvođač radova je autoprevoznik Šefćet Gudžević, sa kojim je predsjednik opštine Ugljanin potpisao ugovor. Svi oni su potpisali dokumenta, odnosno situaciju o izvedenim radovima za ugovorenu trasu puta. Prostim obilaskom terena jasno se vidi da nisu izvršene ugovorene obaveze, i da su na terenu netaknute površine, preko kojih je predviđena trasa seoskog puta.

 

Zaključak – Izvršilac i naredbodavac budžeta nije raspoređivao sredstva u skladu sa zakonskim propisima budžetskim korisnicima. Sredstva su sa budžeta uplaćivana i drugim subjektima koji nisu korisnici sredstava budžeta. Računanjem procenta ostvarenih prihoda i planiranim i ostvarenim rashodima, oko 215 miliona dinara (oko dva ipo miliona eura) nije raspoređeno u skladu sa zakonskim propisima i Odlukom o budžetu opštine Novi Pazar za 2006. godinu.

***

 

Napomena: Predsjednici savjeta u Mjesnim zajednicama u kojima su Bošnjaci u većini su bliski saradnici i članovi vladajuće partije. Opština je investitor radova u Mjesnim zajednicama, predsjednik opštine je izvršilac i nalogodavac budžetskih sredstava i on raspolaže sredstvima. Formiran je povjerljivi krug lica – investitor, izvođač i nadzorni organ, koga rješenjem postavlja predsjednik opštine. Radove su „kontrolisali“ i „nadzor“ često vršili: Hidajet Lukač, Jusuf Toković, Besim Mujović. Lukaču (radnik u Zavodu za urbanizam) je sa budžeta uplaćeno 789.850, (bruto iznos 1.189.534. dinara). Nadzorni organ je u nekim slučajevima bio i gradski arhitekta, Šefćet Fahro Zatrić, što je suprotno Zakonu o sprečavanju sukoba interesa. Isti je slučaj i sa Besimom Mujovićem, radnikom opštinske uprave.  Izvođači su autoprevoznici, često fizička lica, sa kojima su direktor Zavoda za urbanizam i predsjednik opštine potpisali više desetina istovjetnih ugovora, neke ugovore na bazi lažnog tendera (izvještajem posebno obrađeno). Situacije su uglavnom potpisivane od strane svih učesnika i papirološki je pokriveno izvođenje radova, pa i tamo gdje radovi uopšte nisu izvođeni.

***

 

C) Odlukom o budžetu za 2007. godinu planirani prihodi iznose 1.392.886.000 ostvareno 965.850.000 dinara, odnosno 69,34%. Bez obzira na procenat prihoda, izvršilac je iz budžeta Opštinskoj upravi preneo umjesto 263 miliona 276 miliona dinara (105 %), pored ostalog i zbog prekomjernog zapošljavanja u Opštinskoj upravi i sklapanja ugovora o djelu. Kao primjer navodimo, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u opštinskoj upravi, potvrđuje tu konstataciju. Izmijenjeni i dopunjeni Pravilnik br. 02-15/07 od 20. 07. 2007. godine, koji se odnosi samo na jednu službu, Službu protokola, predviđao je promjenu Pravilnika od 18.04.2007. godine po kojoj se „u članu 7. Službe protokola povećava broj zaposlenih izvršilaca sa 72 na 73“. Istog dana predsjednik opštine je dao saglasnost na izmijenjeni Pravilnik. Zatim, u Odjeljenju za informisanje bilo je zaposleno 48 izvršilaca, od čega 10 izvršilaca na poslovima prikupljanja informaciono dokumentacionog materijala i šest izvršilaca na poslovima prikupljanja podataka, a po sedam izvršilaca na poslovima marketinga i protokola. Radi poređenja navodimo da je sadašnjim Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta u Gradskoj upravi u Odjeljenju za informisanje, koje obuhvata informisanje, marketing i protokol, predviđen broj od osam radnih mjesta  i isto toliko izvršilaca. Očigledno, Pravilnikom su legalizovane naknade iz budžeta članovima i simpatizerima vladajuće partije, a ne stvarne potrebe Opštinske uprave. Radi se uglavnom o licima koja su činila privatno Ugljaninovo obezbjeđenje i licima koja su za potrebe vladajuće SDA pripremala informativno-politički program na čačanskoj TV „Galaksija“ i druge vrste emisija na lokalnom i regionalnom nivou.

 

Poređenjem dokumentacije budžetskih korisnika i Odluka o budžetu i završnom računu budžeta za 2007. godinu, Komisija je utvrdila da postoje razlike u ostvarenim sredstvima sa budžeta opštine. Tako naprimjer prema Izvještaju JKP „Čistoća“ sa budžeta je preduzeću prebačeno 37.831.001 dinar, a prema Odluci o završnom računu budžeta 34.792.350 dinara (realno ostvarenje oko 26 miliona dinara).

Imajući u vidu procenat ostvarenih prihoda, odnosno planirane i ostvarene rashode, utvrđeno je da oko 190 miliona dinara (oko dva miliona eura) nije raspoređeno u skladu sa zakonskim propisima i Odlukom o budžetu opštine Novi Pazar za 2007. godinu.

 

Zaključak – Nadležno odjeljenje i druge službe Opštinske uprave, ka ni u prethodnom periodu, nisu vršile evidentiranje poslovnih promjena na računu budžeta u skladu sa odredbama Zakona o budžetskom sistemu i uredbom o budžetskom računovodstvu. Prenos sredstava korisnicima nije vršen u skladu sa odredbama odluke o budžetu, odnosno zakonskim propisima.

***

3) RASPOLAGANJE IMOVINOM – NEKRETNINAMA

 

 

A) Povraćaj 7,98 ari zemljišta kod Nove lučne zgrade bivšim vlasnicima

 

Izmjena pravosnažnog rješenja br.463-1 od 04. 04. 1979. godine i povraćaj 7,98 ari građevinskog zemljišta u centru grada na kp br.1158 ko Novi Pazar, kod Nove lučne zgrade, izvršen je donošenjem rješenja 03 Br. 465-21/93 od 18.08.2006. godine. Rješenje je donijela Opštinska uprava, odnosno Odjeljenje za urbanizam, komunalne i stambene poslove Opštinske uprave opštine Novi Pazar. Na ovaj način usvojen je zahtev Hrvaćanin Huseina, Hrvaćanin Hasana, Pećanin Abaza, Pećanin Ediba, Pećanin Merdiba, Šaćiri Huseina i Šaćiri Fahrudina, svi iz Novog Pazara za izmjenu pravosnažnog rješenja Sekretarijata za urbanizam stambeno komunalne odnose SO-e Novi Pazar br.463-1 od 04.04.1979.godine.

 

Stavom dva rešenja o povraćaju, podnosiocima zahtjeva vraćen je ekspropisani dio katastarske parcele br.1158 KO Novi Pazar, u površini od 798 m2, koji nije priveden namjeni. Međutim, iz spisa predmeta se jasno može utvrditi da je za ekspropisanu nepokretnost, Opština Novi Pazar, dana 08.11.1985. godine zaključila sporazum o naknadi pod br. 465-1/85 sa Pećanin Ibrahimom i Pećanin Abazom. Sporazum o naknadi zaključen je i sa Hrvaćanin Hasanom i Hrvaćanin Huseinom, dana 04.09.1985 godine pod br.465-1/85. Kako su sporazumi o naknadi zaključeni i izvršena naknada za ekspropisanu nepokretnost, a donijetim rješenjem Odjeljenja za urbanizam, imovinsko-pravne, komunalne i stambene poslove Opštine Novi Pazar, br.465-21/93 od 18.08.2006 godine, vraćen je dio kp. br.1158 KO Novi Pazar u povšini od 798 m2, Opštinska uprava, odnosno nadležno odjeljenje je moralo zakazati javnu raspravu na kojoj bi se riješili imovinsko pravni odnosi između korisnika eksproporcije – opštine Novi Pazar i ranijih sopstvenika i nasljednika ranijih sopstvenika u smislu postizanja sporazuma o vraćanju naknade, a po potrebi i angažovanjem vještaka odgovarajuće stručnosti u smislu pravičnog okončanja ovog postupka. Osim što nije zakazana javna rasprava, rukovodstvo opštine i nosioci funkcija u opštini i u službama prekršili su zakonske propise, jer su predmetnu parcelu oduzeli Građevinskom preduzeću „Razvitak“ iz Novog Pazara, sa kojim je Zavod za urbanizam, izgradnju i uređivanje opštine Novi Pazar potpisao Sporazum br. 465-23 od 19.09.2000. godine, po kome je ta parcela prodata tom preduzeću i kojim su regulisana prava i obaveze dviju strana. Takođe, donijeto rješenje Opštine Novi Pazar br.463-188 od 22. 09. 2000. godine po kome je „Razvitaku“ dato zemljište na trajno korišćenje uz naknadu od 855.000 DM. Sporazumom je regulisano da, ukoliko dođe do povraćaja građevinskog zemljišta, Zavod za urbanizam vrati uplaćena sredstva. Kako se to desilo, a GP „Razvitak“ tužio Zavod za urbanizam kod Trgovinskog suda Kraljevo, a 17. 09. 2009. godine Viši Trgovinski sud Beograd presudu (P br.1208/07 od 18.11. 2008 godine) potvrdio, to je prema toj presudi, Zavod za urbanizam dužan da „Razvitku“ vrati sredstva u iznosu od 384.000 eura i da plati druge troškove.

 

Zaključak – Očigledno nije u pitanju nebriga, odnosno nesavjestan rad, već organizovani, prethodno osmišljeni, postupak protivzakonitog povraćaja imovine bivšim vlasnicima, koji nisu imali pravo na povraćaj, jer su za eksproprisano zemljište adekvatno obeštećeni, na taj način što su pomenutim porodicama za eksproprisano zemljište date dvije građevinske parcele površine od po 4,25 ari, ukupno 8,50 ari, na kojima su izgradili porodične kuće, pri čemu su svojedobno oslobođeni komunalija, zatim novčane iznose – Pećanin Abazu 3.600.000 din, zatim Pećanin Ibrahimu 2.711.882 din. a Pečanin Hasanu i Huseinu 5.583.982 dinara, kao i dva poslovna objekta – lokala.

Opštinski pravobranilac je bio dužan postupati u ovom sporu, tražiti rješenje spora na sudu, ako već nije postupak okončan na javnoj raspravi.

 

Predsjednik opštine, načelnik Opštinske uprave Milijan Belić, zatim Sajida Mehmedović, načelnik nadležnog Odjeljenja  opštinske uprave, Emina Međedović, šef Odsjeka u istom Odjeljenju, kao i opštinski pravobranilac Mehdija Župljanin, zbog propusta i nevršenja službene dužnosti, odgovorni za nanijetu štetu opštini, odnosno odgovorni su za pribavljanje koristi ovim porodicama. Sumnja se da je predsjednik opštine Sulejman Ugljanin koordinirao čitavim postupkom, jer se radi o značajnom sporu, odnosno sporu velike vrijednosti, te niko drugi nije mogao postupati drugačije od „dogovora“ sa licem koje zastupa i predstavlja opštinu, a po Zakonu o lokalnoj samoupravi, to je predsjednik opštine. Slijed izvršenih radnji to potvrđuje. Tokom 2005. godine, dakle mnogo prije donošenja Rješenja o povraćaju zemljišta bivšim vlasnicima, Opštinska uprava i lokalno rukovodstvo su pomogli da se sporna parcela ogradi i time spriječi njeno dalje korišćenje kao javnog parkirališta. Predsjednik opštine je za sebe tražio alibi na taj način što je nakon završenog postupka tražio i dobio službeno obaviještene od nadležnih službi. Naime, nakon donošenja Rješenja dopisom broj 08. SL. od 14.12.2006. godine, dopisom, koji su potpisale Sajida Mehmedović, načelnik Odjeljenja i Mehdija Župljanin, Opštinski javni pravobranilac, dopisom obavještavaju predsjednika o postupku koji je ranije završen. Učesnici u postupku, donosioci rješenja o povraćaju, očigledno su pribavili korist. Istovremeno se sumnja da su isti dalje planirali da pribave korist planiranom izgradnjom poslovnostambenog objekta na predmetnoj parceli. Postupak izdavanja građevinske dozvole, za izgradnju tog kompleksa, odnosno poslovno-stambenog objekta, bio je u toku, a ova Komisija je predložila načelniku Gradske uprave i nacelniku nadležnog Odjelja, Mirku Drmaniću i Milošu Puzoviću da obustave postupak izdavanja građevinske dozvole, što je i učinjeno. Izvođač radova na planiranom objektu je trebalo biti PGP „Elmir“, koji je dozvolu tražilo od nadležnog Odjeljenja Opštinske uprave.

 

Postupak predstavlja klasičan primjer zloupotrebe službenog položoja nebrige i nedomaćinskog ponašanja, protivzakonitog rada opštinske uprave i odgovornih pojedinaca u njoj, kao i nemaran odnos prema opštinskoj imovini, odnosno budžetskim sredstvima, pri čemu je drugim licima pribavljena korist.

 

Komisija konstatuje da je potrebno kod nadležnih sudskih organa pokrenuti postupak povraćaja predmetnog zemljišta, kao i postupak protiv odgovornih lica koja su nanijela štetu budžetu opštine u visini od 384.000 eura učestvujući u protivzakonitom postupku.

 

B) Opštinska uprava poklonila građevinsku parcelu u centru grada

 

Opštinska uprava, odnosno Odjeljenje za urbanizam i izgradnju, rješavajući po zahtjevu IV-05 br.351-198/08 od 05.05.2008. godine Ljajić Seada iz Novog Pazara, donosi 25. jula 2008. godine rješenje gore naznačenog broja, kojim se odobrava izgradnja i upotreba bespravno sagrađenog poslovno uslužnog objekta na ranije eksproprisanoj građevinskoj parceli br.1320 KO Novi Pazar u korist opštine Novi Pazar, odnosno tadašnjeg Javnoog preduzeće za komunalne i stambene usluge „Dom“. Odjeljenje za urbanizam je izdalo pomenuto rješenje iako predmetni objekt zauzima i građevinsku parcelu koja je eksproprisana, a za koju je opština, Ljajić Seadu i njegovoj majci, izvršila adekvatnu naknadu.

Uvidom u dokumentaciju, Komisija je utvrdila da je na usmenoj javnoj raspravi, uz učešće ranijih vlasnika nepokretnosti, opštinskog pravobranioca, zastupnika Javnog preduzeća „Dom“, 03. aprila 1991. godine postignut dogovor da se Ljajićima na ime eksproprisanih nepokretnosti dodijele stanovi u zgradi kompleksa „Jezero“. Ljajići su se tada odrekli prava na žalbu na rešenje 465-40/86 kojim im je eksproprisana porodična kuća i zemljište, jer im je ponuđen dvosoban i jednosoban stan na drugom spratu u kuli „A“ kompleksa „Jezero“. Ljajići u zapisniku konstatuju, „nama su ovi stanovi poznati i njihova vrijednost u potpunosti odgovara vrijednosti naše eksprprisane nepokretnosti“. Površina stanova iznosi 67,51 i 41,54 m2, o čemu je potpisan sporazum o naknadi.

Zaključak – Prema navedenom Komisija konstatuje da, na očigledan način lica koja su učestvovala u postupku donošenja pravosnažnog rješenja, prije svih, načelnik Odjeljenja za urbanizam i izgradnju, oštetila su opštinu i postupila suprotno zakonskim propisima.

Rješenje je donijeto u vrijeme dolaska nove vlasti. Na ovaj način, lica učesnici u ovom postupku su zloupotrebila svoj položaj i drugom licu pribavila korist. (vidi prilog).

 

C) Prodaja stanova, poslovnih objekata i lokala

 

Prema dokumentu broj III 46-12/08 Zavoda za urbanizam, koji je upućen Gradskom vijeću grada Novog Pazara 06.10.2008. godine kao spisak o otuđenoj imovini – stanova i lokala, i na osnovu uvida Komisije u kupoprodajne ugovore stanova, poslovnih objekata i lokala prihodi iznose oko 44 miliona dinara. Prema nalazu budžetskog inspektora Ministarstva finansija prihodi od prodaje nepokretnosti u 2004. godini iznosili su 51.745.872 dinara.

 

Prodaja stanova

 

1. Ugovor o kupoprodaji trosobnog stana u stambenoj zgradi kompleks “Jezero” kula “B” br. 57/XI površine 87,88 m2, nije zaveden pod odgovarajućim brojem, a stan je otuđen na osnovu zaključka Izvršnog odbora br. 465-56 od 24.10.2003. godine. Ugovorači su: kupac Sejfović Ekrem i prodavac Ugljanin Sadik, predsjednik Izvršnog odbora. Stan je prodat za novčani iznos po 1m2 650 evra. Opština je otuđila stan bez saglasnosti korisnika Zavoda za urbanizam. Otuđenje izvršeno bez oglasa, te samim tim nije bilo drugih učesnika prilikom kupoprodaje, izuzev kupca, što znači da je ovaj pravni posao u cjelosti obavljen na protivzakonit način, odnosno suprotno Zakonu o sredstvima u svojini Republike Srbije (“Sl.gl. RS” br.53/95,54/96 i 32/97) i Zakonu o prometu nepokretnosti (“SI.gl. RS” br.42/98). S obzirom na lokaciju gde se predmetni stan nalazi kupoprodajna cijena po 1m2 stambene površine, nije u skladu sa tržišnom cijenom.

 

2. Ugovor o kupoprodaji br. 1781. od 24. 06. 2004. godine, dvosobnog stana u st. zgradi konpleks “Jezero” kula “A” stan br. 14/IV površine 61,16m2. Prodavac Zavod za urbanizam, kupac Ljajić Remka iz Novog Pazar po oglasu u dnevnom listu “Borba” od 08. 06. 2004. godine, početna i završna cena po 1m2 korisne stambene površine je 30.000. dinara. Drugih učesnika i zainteresovanih navodno nije bilo. Sporna je cijena, jer nije prodat po tržišnoj prometnoj vrijednosti, a radi se o cijeni od oko 500. eura, a stvarna tržišna prometna cijena po iskazima radnika Zavoda, na potesu gdje se predmetni stan nalazi u vrijeme kupoprodaje, trebala je iznositi oko 1.500 evra. Kao i u prethodnom slučaju, prema tvrdnjama radnika Zavoda, unaprijed je kupoprodaja dogovorena, a samim tim i cijena, kao i način oglašavanja kupoprodaje. Osim u jednom beogradskom dnevnom listu, prodaja nije oglašavana u ovdašnjim medijima.

 

3. Ugovor o kupoprodaji br. 3157 od 26, 08. 2004. godine, Zavod za urbanizam je, otuđio dvosoban stan u stambenoj zgradi, konpleks “Jezero” kula “A” stan br. 20/V. P=61,16m2, Stan je prodat Suljić Mersudu, radniku Zavoda, po osnovu oglasa br, 2063 od 30. 07. 2004. godine, objavljenom u dnevnom listu “Borba” od 07.08.20O4. godine, za kupoprodajnu cenu od 30.500 din po 1m2. Suljić je prije otkupa stana, kao radnik Zavoda bio zakupac istog, te je članom 6. ugovora o kupoprodaji određeno da prodavac  – JP Zavod za urbanizam isplati kupcu novčani iznos od 106.400. dinara, na ime sanacije stana, te da mu umanji ranije prispjelu zakupninu, a pomenuti novčani iznos, kako to stoji u čl. 6. stav 2. kupoprodajnog ugovora, isplaćen u roku od mesec dana po zaključenju ugovora.

Na osnovu zapisnika br. 3137 od 25. 08. 2004. godine o izvršenom pregledu navodno izvedenih radova na predmetnom stanu, komisija koja je radila u

sastavu: Edib Dedeić, Hidaet Lukač i Dragoslav Filipović (kasnije imenovan kao treći član i predsjednik Fadil Ugljanin), po pozicijama od rednog broja 1. Zaključno sa brojem 9. kupac, a raniji zakupac Suljić je uložio svoja sredstva za saniranje navodnog oštećenja na stanu do kojih je došlo usled bespravnih useljenja i oštećenja, pre useljenja kupca. Očigledno se u konkretnom slučaju radi o zloupotrebi komisije, jer se uvijek po važećim pozitivno-pravnim normama iz stambene oblasti primopredaja stana vrši komisijski i tom prilikom zapisnički konstatuje u kakvom se stanju stan nalazi i koji su to nedostatci koje eventualno treba ukloniti i dovesti u funkciju stanovanja, kao i ko to treba da učini. Uvijek je to činio  zakupodavac, a ne zakupac. Postavlja se pitanje, na osnovu čega je komisija ustanovila u kakvom se stanju stan nalazio pre useljenja zakupca, koji u istom stanuje duže vrijme prije otkupa. Naravno, prije useljenja u stan morao je postojati zapisnik o primopredaji iz kojeg bi se vidjelo u kakvom se stanju stan nalazi, a nikako konstatovati nedostatke prilikom kupovine. Sama činjenica da je ovaj pravni posao obavljen, nesavjesno i zloupotrebom komisije sastavljanjem fiktivnog zapisnika, iz čije se pozicije pod rednim brojem 9. vidi i kaže ” farbanje vrata nakon anpasovanja 4 X 5000 = 20.000, što nije tačno već se radilo o ciframa 4 X 500 = 2.000. Kako je Antikorupcijska komisija obaviještena (2005.g.) u Zavodu za urbanizam, ovaj posao je obaveljen na insistiranje direktora Zavoda Dedeić Ediba, uz saglasnost opštinskog rukovodstva. U stavu dva oglasa se vidi da je prodavac stana odredio početnu cijenu po 1,m2 30,000 dinara, a  kupac ponudio 30.500 hiljada, a ponudjenu cijenu komisija u sastavu: Fadil Ugljanin-predsednik, Edib Dedeić član i Hidaet Lukač, dva poslednja radnici Zavoda, zapisnikom br. 2263 od 20.08.2004. godine, kojom prilikom je konstatovano od strane komisije da je ponuda potpuna, blagovremena i ponuđena cijena od 30.500 dinara, zadovaljavajuća. Predmetni stan je prodat po veoma niskoj cijeni u odnosu na tržišnu cijenu, te kako je to predhodno rečeno načinjene su bitne povrede postupka. Stan je otuđen u jeku predizborne kampanje.

 

Napomena: Bivši članovi rukovodstva SDA, radnici Zavoda, tvrde da je kupac, pored cijene iz ugovora, primoran da opštinskom rukovodstvu da mito od više hiljada eura, kako bi postupak kupoprodaje bio okončan do kraja, odnosno stan postao njegovo vlasništvo.

 

4. Ugovorom br. 1783. od 24. 06. 2004. godine, po raspisanom oglasu br. 1940. od 04.06.2004. godine, u dnevnom listu “Borba” od 08. 06. 2004. godine prodavac trosobnog stana u stambenoj zgradi – kompleks “Jezero” stan br. 60/XI. P=81,80m2, je Zavod za urbanizam, a kupac Bihorac Bisera, po cijeni od 26.000. dinara po 1m2. Kupoprodajna cijena je veoma niska u odnosu na tržišnu cijenu i s obzirom na lokaciju gde se predmetni stan nalazi. Navodno nije bilo drugih učesnika na raspisani oglas, kao i kod predhpdno otudjenih stanova. Kupac stana je tašta Salihović Esada, funkcionera SDA i opštine (brat od dajidže braće Ugljanin Sulejmana i Sadika).

 

5. Ugovorom br. 820 od 19.04.2002.godine, o kupoprodaji trosobnog stana, u stambenoj zgradi kompleks “Jezero” kula, “B” stan br. 60/11 P= 81,80m2, zaključen izmedju ugovarača: prodavac JP Zavod za urbanizam i kupca Omeragić Bajrama, visoki funkcioner SDA i član Izvršnog odbora opštine Novi Pazar, po oglasu, u dnevnom listu “Politika” od 17.01.2001. godine, za početnu cijenu od 63.500 DM. Kupac se doselio u Novi Pazar neposredno prije kupovine stana. Ova cijena je neuporedivo niža od tržišne. Nije bilo drugih učesnika na oglasu kao i u predhodnim slučajevima, jer oglasa u ovdašnjim medijima nije bilo. Sumnjivo je i porijeklo novca kojim je kupac kupio stan, ako se ima u vidu finansijsko i materijalno stanje kupca po doseljenju iz Kosovske Mitrovice u Novi Pazar. (Kupac je izvjesno vrijeme boravio u Cirihu. Za vrijeme boravka, kratko je radio kao vozač djece tamošnjih radnika u obdanište, a isti je imao neuspješan pokušaj u organizaciji ćevapdžijske radnje u tom gradu).

 

6. Ugovorom o kupoprodaji dvosobnog stana, br. 821. od 18.04.2002.godine, po objavljenom oglasu u dnevnom listu “Borba,” od 18.01.2002. godine, JP  Zavod za urbanizam, prodaje kupcu Ugljanin Sadiku, u tom periodu predsedniku Izvršnog odbora Opštine Novi Pazar, dvosoban stan u naselju “Lug” ul. Mitrovačka, stambena zgrada br. 12/11 P=60m2, za kupoprodajnu cenu po 1m2, od 1.001 DM. Kupoprodajna cijena je uplaćena na žiro račun Zavoda za urbanizam, a porijeklo novca je sumnjivo imajući u vidu prethodni njegov status. Kupoprodajna cijena je niska i niko nije učestvovao na oglasu, izuzev kupca.

(Kao profesor marksizma prestaje da bude predavač u školi, te se zapošljava u građevinskoj firmi „Plojović“ gdje radi na obradi armature – razvlačenje sječenje, savijanje i sl. Na tim poslovima kupac – Sadik Ugljanin radi do izbora na funkciju predsjednika Izvršnog odbora opštine).

 

7. Ugovorom o kupoprodaji stana br. 1783 od 24. 06. 2004. godine po objavljenom oglasu u dnevnom listu “Borba” od 08, 06• 2004. godine, prodat je jednosoban stan u stambeno-poslovnoj zgradi u ul. 28. Novembar ulaz br. 113. stan br. 1/1 na prvom spratu P=48m2. Prodavac JP, Zavod za urbanizam, kupac Bihorac Osman, tast Esada Salihovića, koji je ovaj stan koristio po ugovoru o zakupu br. 2259 od 14. 10. 2003. godine. Kupoprodajna cijena po 1m2 je 30.000, dinara. Radi legalizacije nezakonitog postupka, za ovaj stan je zaključen aneks ugovora br. 1881 (30. 06. 2004, godine), kojim je izvršena ispravka kupoprodajne cijene iz osnovnog ugovora, te umjesto 30.000 dinara, aneksom ugovora povećano na 31.000. hiljadu dinara.

Zapisnik komisije JP Zavoda za urbanizam, o utvrdjivanju početne licitacione cijene br. 1895. od 02. 06. 2004. godine, koja je radila u sastavu: Fadil Ugljanin, član Upravnog odbora JP Zavod za urbanizam – predsjednik komisije, Edib Dedeić direktor JP Zavoda za urbanizam i Hidajet Lukač član komisije i radnik pomenutog Zavoda, su zapisnički pod brojem 3. zapisnika, izvršili uvid u predmetni stan, te konstatovali da je na istom neophodno izvršiti – izvesti radove: krečenje svih zidova i plafona, farbanje svih grijnih tijela, rekonstruisati kompletnu elektroinstalaciju, u kupatilu izvesti novu vodovodnu i kanalizacionu instalaciju, zamijeniti šolju, lavabo, tušbateriju i bojler, zamijeniti keramiku u kupatilu i kuhinji u potpunosti, parket zameniti ili preko postojećeg uraditi laminat, izvršiti zamjenu svih prozora i vrata, kao i ulaznih vrata. Ugovorom o zakupu stana br. 2253. od 14. 10. 2003. godine, zakupodavac JP Zavod za urbanizam i zakupac Salihović Esad su se sporazumjeli, kako to stoji u čl. 4. ugovora, da zakupac svojim sredstvima izvrši adaptaciju stana u visini iznosa do ukupne dvogodišnje zakupnine, što će se utvrditi zapisnikom o izvršenoj adaptaciji stana i aneksom ugovora koji će po izvršenoj adaptaciji zaključiti ugovarači.

Izvršen je uvid u raspoloživu evidenciju Zavoda za urbanizam koja se odnosi na predmetni stan, gde je utvrđeno da aneks ugovora ne postoji. Dalje je kao bitna činjenica utvrdjeno da je Salihović Esad po dogovorenim uslovima pristupio rekonstrukciji stana, te prema otpremnici 0078. od 13.11.2003. godine, “DEGIBS” D.O.O. Novi Pazar, isporučio  potrebni gradjevinski materijal za rekonstrukciju stana u novčanom iznosu od 67.056. hiljada dinara, ali na račun Zavoda za urbanizam, što je Zavod i platio, a po ranijem a trebao je platiti Salihović Esad. Medjutim, nešto kasnije 24.06.2004. godine, dolazi do kupoprodaje ovog stana, koji kupuje tast Salihović Esada, Bihorac Osman, poslije čega se Salihović Esad obraća Zavodu za urbanizam radi povraćaja novčanih sredstava, koja je navodno uložio za sređivanje stana u visini od 97.200. dinara, što Zavod na osnovu rješenja direktora čini te Salihoviću na ruke daje novac u pomenutom iznosu. Salliović na ovaj način protivpravno prisvaja budžetska novčana sredstva na koja ni po kom osnovu nije imao pravo. Ova činjenica kao veoma bitna i do čije realizacije je došlo se vidi iz rešenja: br. 2883. od 02. 08. 2004. godine, Zavoda za urbanizam koje je potpisao Dedeić Edib, bivši VD direktora pomenutog preduzeća. Postupak kupoprodaje predmetnog stana je u cjelosti obavljen na protivzakonit način i sa unaprijed osmišljenim planom.

Postupak kupoprodaje i drugih opisanih radnji upućuje na sumnju da su: lokalno rukovodstvo kao osnivač preduzeća, direktor i članovi komisije zloupotrebili svoj položaj, stekli protivpravnu korist, odnosno učestvovali u protivzakonitom otuđenju predmetne imovine.

 

8. Zahtevom Broj R.16/01 od 11. 10. 2001. godine. Opštinski javni pravobranilac SO-e Novi Pazar, se obratio Zavodu za urbanizam, radi prenosa na trajno korišćenje, bez naknade, stan na potesu “Jezero” stambena zgrada ulaz “B” stan br. 43/IX P= 87.88m2. Odlukom o prenošenju prava korišćenja predmetnog stana, br. 2236/6 od 24. 10. 2001. godine, JP Zavod za urbanizam prenosi predmetni stan opštini Novi Pazar, a opština koju zastupa  predsednik Vasvija Gusinjac, ugovorom o otkupu stana, kao prodavac, prodaje kupcu Hodžić Nedžibu, biv. potpredsedniku SO-e Novi Pazar, pomenuti, stan, za novčani iznos od 797.923,00 dinara, što u evrima iznosi oko 8.600 evra. Ugovor je fiktivan, bez zavodnog broja i datuma i bez potpisa ugovarača. U čl. 7. ovog apsolutno ništavnog ugovora stoji da će kupac stana novčani iznos iz čl. 6. istog ugovora, uplatiti na žiro račun Fonda zajedničke potrošnje, organa uprave opštine Novi Pazar. Ugovor je ništav.

 

Prodaja poslovnih objekata – lokala

 

1. Lokal u Ul. 28. novembar stambena poslovna zgrada ulaz 113. (bivši lokal savremene konfekcije “Raska”), prodat po osnovu ugovora o kupoprodaji br. 2515. od 29.10.2002. godine. Prodavac JP Zavod za urbanizam, po oglasu objavljenom u dnevnom listu “Politika Ekspres” od 04. 07.2002. godine, a prodat Ličina Pajazitu, za kupoprodajnu cenu u ukupnom iznosu od 123.707. evra. Površina lokala je 54.14m2. Na oglasu se nije niko javio izuzev kupca, što je veoma indikativno. S obzirom na lokaciju gde se predmetni lokal nalazi cijena je niska.

 

2. Lokal u Ul. 28. novembar stambena zgrada ulaz br. 113. P=18m2, prodavac opština Novi Pazar, po ugovoru br. 464-8 od 08.07.2003. god. kupac Jejna Fatima (svastika Sulejmana Ugljanina), po cijeni od 2.368,50 evra po 1m2, što ukupno iznosi 42.633 evra. Iznos je isplaćen na žiro račun budžeta opštine Novi Pazar.

Kupoprodaja je obavljena bez oglasa, što je protivzakonito i samim tim nije ni bilo drugih učesnika izuzev kupca. Zavod za urbanizam je na osnovu Odluke Upravnog odbora preduzeća prenio samo pravo korišćenja na opštinu, a ne i pravo otudjenja. Za prodaju lokala opština nije imala saglasnost Vlade Republike Srbije, koja je bila potrebna po Zakonu o sredstvima u svojini Republike Srbije, (“Sl gl. R.S” br. 53/95, 3/9, 54/96  32/97), kao i Zakonu o prometu nepokretnosti (“Sl.Gl RS br 42/98)..

 

3. Lokal u Ul. 28. Novembar u stambenoj poslovnoj zgradi blok 3. ulaz 41. P=38m2. prodavac je Opstina Novi Pazar, ugovor o kupoprodaji br. 464-7 od 08. 07. 20O3. godine. Kupoprodaja obavljena bez oglasa T.P.”Rekić” – Tahirbegović Džemail, za kupoprodajnu cijenu od 2.368,5o evra po l.m2, što ukupno iznosi 90.003 evra. Ugovorom je određeno da novčani iznos treba uplatiti na žiro račun budžeta opštine Novi Pazar. Po prethodnom dogovoru sa opštinskim rukovodstvom Upravni odbor Zavoda za urbanizam je na opštinu prenio pravo korišćenja, a ne i pravo prodaje. Opština nija imala saglasnost Vlade Republike Srbije, za prodaju predmetnog lokala, a saglasnost je bila obavezna jer je sva imovina vlasništvo države, a lokalni organi su korisnici. (Džemail Tahirbegović je rođeni brat Kemala Tahirbegovića, člana Izvršnog odbora opštine u tom periodu).

 

4. Lokal na uglu Ul. 28. Novembar i Šabana Koče, st. Zgrada ulaz br.21. P=48,30me. Oglas u dnevnom listu “Politika Ekspres” od 04.07.2002. godine. Kupoprodajni ugovor između ugovarača, prodavca Zavod za urbanizam i kupca, ranijeg zakupca poslovnog prostora, Mavrić Besima Broj: 2515 od 29.10.2002. godine, za kupoprodajnu cenu od 109.140 evra. Nije bilo drugih učesnika po oglasu, a cijena je niska u odnosu na lokaciju gdje se poslovni prostor nalazi.

 

5. Lokal u Ul. 28 Novembar, stambeno-poslovna zgrada ulaz 2 P= 32m2, raniji zakupac UTIP. Kupoprodajni ugovor br. 1784 od 24. 06.2004. godine. Prodavac JP Zavod za urbanizam, kupac Radončić Hamdija iz Beograda. Oglas u dnevnom listu “Borba” od 08.11.2004. godine, za kupoprodajnu cijenu od 120.250 hiljada dinara. Na licitaciji po običaju niko nije učestvovao izuzev kupca. Cijena je veoma niska, ispod tržišne, s obzirom na lokaciju gde se poslovni prostor nalazi i tržišnu vrijednost nekretnina u tom periodu.

 

6. Poslovni prostor u Ul. 28. Novembar stambeno-poslovna zgrada, ulaz br. 54. koji se ranije sastojao od dva posebna lokala i to: lokal P= 68,95m2, zakupca “Edo inženjering” i lokala P= 55,15m2, ranije zakupca “Beko” Beograd, po osnovu ugovora o kupoprodaji br. 4649. od 22.07.20O3. godine Opština Novi Pazar prodavac, P.P. Edo inženjering kupac (Kemal Tahirbegović – vlasnik), po cijeni od 1.369,90 evra, za magacinski prostor P= 70,90m2 i za prodajni prostor P= 47,20m2 po kupoprodajnoj cijeni od 2.368,50 evra po 1m2 prodajnog prostora. Kod ovog slučaja sporna je površina prodajnog poslovnog prostora, u ugovoru o kupoprodaji stoji da je površina prodajnog prostora 47,20m2, a magacinskog 70,90m2, a evidentno je da se u konkretnom slučaju radi o dva posebna lokala i to: lokal P= 68,95m2, čije raniji zakupac „Edo inženjering” i lokal P= 55,15m2 ranijeg zakupca “Beko” Beograd. Opštini nije prenet na korišćenje lokal, ranijeg zakupca “Beko“ Beograd. Oba lokala su prodati bez oglasa, što je suprotno Zakonu o sredstvima u svojini Republike Srbije i Zakonu o prometu nepokretnosti. Bitno je i to, što se ovde nije radilo o magacinskom prostoru, već o prodajnom, a koji je prodat po cijeni kao magacinski prostor, čija je cijena znatno niža. U oba slučaja, cijene su nerealne po 1m2, znatno niže od tržišnih cijena, s obzirom na lokaciju gde se nalazi predmetni poslovni prostor. Pored pomenutog za ovaj slučaj je karakteristično i to, što se postupak odvijao u vrijeme kada je Kemal Tahirbegović bio član Izvršnog odbora SO-e Novi Pazar, a Sadik Ugljanin predsjednik.

 

7. Lokal u Ul. 28. novepbar ulaz 54. broj 21. P= 75m2, prodat po osnovu ugovora br. 3293. od 08.09.2004. godine. Prodavac JP Zavod za urbanizam, oglas objavljen u dnevnom listu “Borba” od 08.06.2004. godine, kako je to uobičajeno i kod predhodnih slučajeva, kupac Šaković Ismail, za kupoprodajnu cenu od 7.195,750,00 dinara, što po 1m2 iznosi za prodajni prostor 120.500 dinara po 1m2, a za magacinski prostor 70.500 dinara po 1m2. Površina prodajnog prostora iznosi 38,16m2, a magacinskog 36,84m2. Nije bilo drugih učesnika na oglasu, a samim tim ni kupoprodajna cijena nije realna.

 

8. Poslovni prostor u Ul. 28. Novembar st. zgrada ulaz br. 21 P= 70m2 od ćega 32,74m2 prodajni prostor, a 37,26m2 magacinski prostor. Prodavac JP Zavod za urbanizam. Oglas objavljen u dnevnom listu “Borba“ kako je to uobičajeno, što proizilazi da pomenuti list ili nije izlazio ili ga niko ne čita, od 08.06.2004. godine. Ugovor o kupoprodaji br.3606 od 13.10.2004. godine, Kupac PT “Grlica” sada vlasnika Šaković Ismaila, za kupoprodajnu cijenu od 6.572.000,00 dinara, od čega za prodajni prostor od 32,74m2 120.500 dinara, a za magacinski P= 37,26m2po ceni od 70.500 dinara po 1m2. Tržišna cijena nije realna, jer iznosi oko 1.560 evra po 1m2 za poslovni prodajni prostor, a radi se o ekstra zoni, gde se tržišna cijena kreće od 4.000-5.000 evra po 1m2 korisne poslovne površine.

 

9. Lokal u Ul. Stevana Nemanje – poslovno zgrada ranijeg SIZ-a stanovania sada JP Zavod za urbanizam P= 31,50 m2. Kupoprodajni ugovor br. od 31. 10. 2003. godine, bez oglasa Opština prodala Brničanin Rifatu, za kupoprodajnu cijenu od 2.000 evra po 1m2, u predmetu nema dokaza dali je kupoprodajna cijena isplaćena i na koji žiro račun. Kupoprodaja je izvršena protivzakonito, bez oglasa, a opština nije bila korisnik predmetnog poslovnog prostora, te samim tim nije imala pravo prodaje.

 

10. Lokal u istoj ulici i zgradi, kao pod rednim brojem 10. (28. novembar), prodat Lotinac Safetu. Ugovor bez broja od 31.10.20O3. godine, po istom postupku i cijeni, kao i prethodni lokal. Radi se i o istoj površini od 31,5om2, te je ista i cijena.

 

11. Lokal u Ul. Stevana Nemanje, poslovna zgrada ranijeg SIZ-a stanovanja, a sada JP Zavod za urbanizam. Ugovor o kupoprodaji br. 464-1 od 19.05.2004. godine, prodavac opština Novi Pazar, kupac Redžović Nail P= 11m2, po cijeni od 2.000 evra po 1m2, sa naznakom da se uplata izvrši
na žirto račun budžeta opštine Novi Pazar. Kupoprodaja je u cjelosti sprovedena na protivzakonit način, bez oglasa i prava opštine na prodaju ovog lokala, već je to moglo učiniti JP Zavod za urbanizam. Cijena je nerealna – niska, a postupak prodaje protivzakonit.

 

12. Lokal u ul. Ramiza Koce bb. prodat Ilić Vlastimiru, po osnovu ugovora bb. od 31.10.2003. godine. Prodavac opština Novi Pazar, P= 25,11m2 po cijeni od 1.200 evra po 1m2. Ugovorom je predvidjeno da novac od prodaje poslovnog prostora, treba uplatiti na žiroračun budžeta opštine Novi Pazar. Kupoprodaja predmetnog lokala je izvršena protivzakonito, bez oglasa po nerealnoj tržišnoj ceni, a opština nije bila vlasnik lokala, već JP Zavod za urbanizam, te samim tim nije imala prava na prodaju.

 

13. Lokal u Ul. 7. Jul potes pod Hamamom,  P=16,20 m2 prodat Radončić Dževadu, za ukupnu cenu, od 32.500 DM. Oglas objavljen u dnevnom listu “Politika” od 11.04.2002. godine, ugovor o kupoprodaji br. 882. od 30.04.2002. godine. Prodavac je JP Zavod za urbanizam. Prema izjavama radnika JP Zavod za urbanizam, Komisiji je rečeno da u vrijeme kupoprodaje lokal nije bio u cjelosti završen, te je cijena približno realna.

 

14. Lokal u poslovnoj zgradi Lučna 2. lamela “N” P=13,23m2 prodat bez oglasa, po ugovoru bb. od 31.10. 2003. godine. Prodavac opština Novi Pazar, koja nije imala pravo na kupoprodaju, jer je korisnik predmetnog lokala JP Zavod za urbanizam, a kupac je Badić Edin, cijena po 1m2 je 2000 evra. Kupoprodaja izvršena protivzakonito, bez oglasa i po niskoj cijeni, a komisiji nije bio dostupan ovaj predmet, jer nije poznato gdje je predmet odložen. Predhodno pomenuti podaci su iznijeti na osnovu pismenog pregleda koji se nalazi kod nadležne službe -JP Zavod za urbanizam.

 

15. Lokal u Ul. 7. jul pod Hamamom P= 23m2 u prizemlju, preneo JP Zavod za urbanizam na opštinu, po osnovu Odluke Upravnog odbora Zavoda br. 2778/3 od 17.10.2003. godine, Lokal prodala opština Alibašić Mithatu, stomatologu. Nije se moglo doći do pokazatelja dali je legalno i regularno sproveden postupak kupoprodaje, niti po kojoj cijeni, kao ni dali je lokal plaćen i na koji žiro račun, zbog već navedenih razloga.

 

16. Kiosk nezavršen u kompleksu “Jezero” P= 5,25 m2, prodat po osnovu oglasa objavljenog u dnevnom listu “Borba” od 18.01.2002, a ugovor o kupoprodaji zaključen pod brojem 267 od 19.02.2002. godine, za kupopradajnu cijenu po 1m2 od 1.300 DM. Nije bilo drugih učesnika na oglas izuzev kupca. Prodavac je JP Zavod za urbanizam a kupac Isanović Jasminka, cijena je približno realna, jer kiosk nije u cjelosti bio završen kako to kažu radnici u JP Zavod za urbanizam.

 

17. Mehmedović Sajida je kao radnik JP Zavoda za urbanizam i član Upravnog odbora pomenutog Zavoda, zloupotrebom položaja u organu upravljanja, uticala na donošenje Odluke kojom se krši Ustav, Zakon i drugi propisi i opšti akti. Naime, Odlukom Upravnog odbora JP Zavoda, br. 3661/2 od 20.10.2004, godine, istoj se vrši otpis duga, a kao takva je donesena i proizvela pravne posledice na štetu budžeta SO-e Novi Pazar, Odluka je Broj 3661 od 20.10.2004. godine, a ista je u koliziji sa tačkom V sporazuma broj: 327 od 30.12.1996. godine, po kom je Mehmedović Sajida bila obavezna isplatiti za sporni lokal novčani iznos od 37.800 DM tada važećih, odnosno 50% od ovog iznosa, a preostalih 50% najkasnije zaključno sa 1997. godinom, ali ista nije ispoštovala ugovorene obaveze. Mehmedovićeva je bila  šef pravne službe Zavoda, i kao zainteresovana strana, obrađivala prijedlog odluke, predložila njeno usvajanje i na kraju učestvovala u donošenju odluke kao jedan od članova Upravnog odbora.

(Korišćeni i nalazi Komisije za preispitivanje namjenskog trošenja budžetskih sredstava opštine Novi Pazar).

Dakle, pomenutom odlukom iz 2004. godine izvršen je otpis njenog duga u iznosu od  18.900 DM, što predstavlja klasičan primjer zloupotrebe položaja  u organu upravljanja i nenamjenskog raspolaganja sredstvima.

 

Napomena, Protiv Sajide Mehmedović je podnijeta krivična prijava po više osnova u vrijeme kada je skupštinska većina bila sastavljena od SDP, SZS, Srpski blok) i ujedno raskinut (2005. g) ugovor o radu. Međutim predsjednik opštine Sulejman Ugljanin je istu „nagradio“ na taj način što ju je postavio za načelnika Odjeljenja za urbanizam, imovinsko pravne i stambeno komunalne poslove u Opštinskoj upravi.

Ovaj primjer i drugi postupci otuđenja nepokretnosti, ukazuju na spregu više lica u postupku prodaje nepokretnosti.

 

Z a k lj u č a k – Na osnovu uvida u raspoloživu dokumentaciju Komisija konstatuje: da je veći dio sredstava od ukupnog iznosa prodatih nekretnina, od oko 52.ooo.ooo (pedestdva miliona dinara), nenamjenski utrošen. Cijene nisu valorizovane, a da su valorizovane iznos bi bio znatno veći.

(Vidi naknadno dobijenu saglasnost za prodaju stanova, lokala i drugih poslovnih objekata i izvještaj Zavoda na kome je spisak otuđenih stanova i lokala sa prilogom o utrošenim sredstvima).

 

Komisija je utvrdila da je većina stanova i poslovnih objekata otuđena na protivzakonit način. Pored protivzakonitog postupka prodaje, protivpravnog otuđenja i nenamjenskog trošenja sredstava, nepokretnosti su prodate bez saglasnosti Vlade Republike Srbije. Podsjećamo, prema važećem Zakonu o sredstvima u svojini Republike Srbije, propisano je da „o pribavljanju i otuđenju nepokretnosti koje koriste državni organi i organizacije, organi teritorijalnih jedinica i druge organizacije odlučuje Vlada Republike Srbije“.

 

Cijene kvadratnog metra stanova i poslovnih objekata nisu valorizovane na zakonom propisan način, prije prodaje, odnosno javnog nadmetanja, zatim sredstva nisu uplaćena na budžet Republike, a koja su trebala biti usmjerena za naznačene potrebe u zaključku Vlade.

 

Prema tome, prekršeno je više zakonskih propisa, prije svega Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o budžetskom sistemu, Zakon o sredstvima u svojini Republike Srbije, oštetivši budžet opštine i Zavod za urbanizam za navedeni iznos.

Prema Zakonu o lokalnoj samoupravi nalogodavac i izvršilac budžeta je predsjednik opšine, odnosno izvršni organ. Odluku o budžetu opštine donosi Skupština opštine. Ta odluka mora biti u skladu sa zakonskim propisima. Sredstva od prodaje stanova nisu prikazana tom odlukom. Zakon o sredstvima u svojini Republike Srbije višestruko je prekršen, jer, kako je propisima predviđeno, Vlada Srbije odlučuje odnosno daje saglasnost o prodaji nepokretnosti, a istovremeno sredstva od nepokretnosti su namjenska.

 

Komisija konstatuje da su nepokretnosti otuđene bez pomenute saglasnosti, da je većina nepokretnosti prodata prije dobijanja saglasnosti.

 

Komisija takođe ističe da izgradnja objekata navedenih prilikom traženja saglasnosti nije ni započeta, a kamoli da su navedena sredstva utrošena za njihov završetak, za koji je tražena saglasnost. Radi ilustracije navodimo da je Vlada Srbije, na osnovu Zakona o sredstvima u svojini RS i zahtjeva Zavoda, 19. februara 2004. godine donijela zaključak br.464-1052/2004-001, kojim daje saglasnost da Zavod, „kao nosilac prava korišćenja otuđi iz državne svojine u korist najpovoljnijih ponuđača po sprovedenom postupku javnog nadmetanja, odnosno postupku prikupljanja ponuda“ dvanaest stanova i petnaest poslovnih objekata i lokala. Vlada dalje zaključuje, sredstva pribavljena otuđenjem iz državne svojine nepokretnosti uplaćuju se na budžet Republike Srbije, a zatim se namenski usmeravaju JP Zavopd za urbanizam izgradnju i uređivanje opštine Novi Pazar, iz Novog Pazara, „za završetak izgradnje Zgrade visokog školstva i Internističkog bloka Zdravstvenog centra u Novom Pazaru, izgradnju nove osnovne škole u Novom Pazaru i nove osnovne škole u selu Osaonica“.

Škola u Novom Pazaru (Selakovac) izgrađena je donatorskim sredstvima Vlade Luksemburga (2006/2007), a škola u Bijelim Vodama (matičnost Osaonica) 2007. godine donatorskim sredstvima turske organizacije „Tika“. Internistički blok je završen 2007. godine. Prema tome pomenuta sredstva ni vremenski, ni stvarno nisu mogla biti utrošena za naznačene objekte. Nije poznato kako su ova sredstva utrošena.

 

Krivicu za nezakonitosti snose: predsjednik opštine, zatim predsjednik opštinskog vijeća, ranije Izvršnog odbora opštine, direktor i predsjednik Upravnog odbora Zavoda, članovi Komisije koja je učestvovala u postupku kupoprodaje.

 

D) Kupoprodaja motela u Ribariću

 

Opština Novi Pazar je 25. 05. 2003. godine kupila Motel Jezero i 76,42 ara zemljišta u Ribariću (opština Tutin) od preduzeća „Sandžaktrans“ po cijeni od 210.000 eura. Ovu nepokretnost opština Novi Pazar je prodala Elesković Mensuru iz Ribarića 15. 09. 2004. godine za 200.000 eura, bez saglasnosti Vlade Republike Srbije. Imovina je otuđena suprotno Zakonu o sredstvima u svojini Republike Srbije, jer je opština korisnik, a ne i vlasnik nepokretnosti, te je pomenuta saglasnost bila neophodna. Ugovor o kupoprodaji su potpisali, Mensur Elesković, kupac iz Ribarića i Vasvija Gusinac, predsjednik opštine Novi Pazar, prodavac nepokretnosti.

Bivša vlasnica, Ramiza Numanović je u međuvremenu tražila povraćaj ranije eksproprisanog zamljišta, koje je obuhvaćeno ovom kupoprodajom, a koje je novi vlasnik ogradio, a Opštinska uprava u Tutinu odbila taj zahtjev svojim zaključkom 31.10.2002. godine. Taj zaključak Ministarstvo za finansije je 08.09.2004. godine poništilo. Na ovaj način sve je u postupku kupoprodaje postalo sporno i protivzakonito pa je Opštinski sud u Tutinu 17.02.2005. godine donio presudu br.323/04, po kojoj je ugovor o kupoprodaji ove nepokretnosti ništav. Međutim, Elesković objekat koristi, a istovremeno je izvodio radove i izvršio rekonstrukciju objekta.

Kako je postupak kupoprodaje protivzakonit predsjednik opštine Novi Pazar Sulejman Ugljanin i Mensur Elesković 24. aprila 2007. godine potpisuju novi ugovor o kupoprodaji motela „Jezero“ i katasterske parcele br. 491/1 KO Ribariće površine 41,82 ara, na period od 25 godina, pokušavajući da ovu kupoprodaju stave u zakonske okvire.

 

Komisija konstatuje da je i ovaj ugovor protivzakonit i potpisan na štetu opštine Novi Pazar iz više razloga. Tekst ugovora ne odgovara činjeničnom stanju, jer je predmetna nepokretnost prodata tri godine ranije. Poslije prodaje kupac je vršio rekonstrukciju i izgradnju (dogradnju) na objektu. Međutim u članu 4. stavu drugom piše: „Obzirom da su zakupodavcu (Opština Novi Pazar) bila neophodna sredstva za započete investicije (za rekonstrukciju i adaptaciju objekta) nadležni organi zakupodavca su zauzeli stav da je neophodno da se zakupnina po ovom ugovoru isplati u jednokratnom iznosu“, a članom 5. ugovora zakupodavcu se dozvoljava „da izvrši adaptaciju i rekonstrukciju na zakupljenom objektu“, jer, kako u ugovoru piše – zakupac bez toga nije u mogućnosti da koristi objekat. Visina zakupa iznosi 124.650 eura u dinarskoj protivvrijednosti. Istovremeno, ugovorom je predviđeno da opština zakupcu vrati sredstva utrošena za rekonstrukciju i adaptaciju objekta ukoliko dođe do raskida ugovora. Zakupac Elesković, zahvaljujući ugovoru potpisanom na štetu opštine, uputio je tužbu po kojoj traži da mu grad Novi Pazar isplati sredstva utrošena za rekonstrukciju objekta čiji iznos prevazilazi kupoprodajnu cijenu.

 

Z a k lj u č a k – Komisija konstatuje da je potrebno pokrenuti sudski postupak protiv lica učesnika u postupku kupoprodaje objekta, odnosno lica koja su zloupotrebila službeni položaj i potpisala dva ugovora o kupoprodaji na štetu opštine Novi Pazar.

 

E) Izdavanje i prodaja građevinskih parcela

 

Komisija je u više navrata zasijedala povodom izdavanja u zakup i prodaje građevinskih parcela. Utvrđeno je, da je najmanje pedeset građevinskih parcela otuđeno ili dato u zakup na 99 godina. Posebna pažnja Komisije usmjerena je prema građevinskim parcelama na Dugalića brdu, zbog sudskog postupka, jer budžet grada može biti drastično oštećen.

Naime. katastarske parcele su ranijom odlukom prinudne uprave, odnosno Opštinskog vijeća Opštine Novi Pazar od 22. februar 1999. godine prodate „Pešter banci“, odnosno Kačar Nedžibu. Tu odluku Skupština opštine Novi Pazar, na sjednici održanoj 29. 04. 2002. godine poništava. Tražiocu dozvole za rad na predmetnim parcelama opštinska vlast ne izdaje, te prolazi rok od tri godine za privođenje parcela namjeni, zbog čega nastaje spor. Kupac se obraća nadležnom ministarstvu koje donosi rješenje. Ignorišući Rješenja Ministarstva za urbanizam, kao i presudu Vrhovnog suda Srbije, donijetu u korist Kačara Nedžiba, lokalna vlast se odlučila na prodaju građevinskih parcela. Krajem 2009. godine, Kačar je tužio opštinu za naknadu štete i izgubljene dobiti u iznosu od 152.164.990 hiljada dinara.

Komisija smatra da je potrebno razmotriti mogućnost poništaja skupštinske odluke iz 2002. godine, a da Odjeljenje za imovinsko pravne poslove u saradnji sa Gradskim javnim pravobranilaštvom za 10 parcela na potesu Dugalića brdo, pokrene taj postupak, jer osim u jednom slučaju građevinske parcele nisu privedene namjeni. Radi se o sljedećim rješenjima, koja su 2007 i 2008. godine donijeta od strane Skupštine opštine Novi Pazar:

Rešenje Saitović Mirsada br.463-14/08 za k. p. br. 4888/39

Rešenje Mujović Hazba br.463-54/08 za k.p. br. 4888/34

Rešenje Mujović Hazba br.463-55/08 za k. p. br. 4888/37

Rešenje Kačapor Damira br.463-52/08 za k. p. br. 4888/44

Rešenje Kačapor Admira br.463-53/08 za k.p. br. 4888/43

Rešenje Abdula Dženita br.463-50/08 za k.p.br. 4888/47          Rešenje Kurtanović Šefćeta br.463-90/07 za k.p. br. 4888/35 (nije potpisan ugovor),

Rešenje Kurtanović Šefćeta br.463-89/07 za k.p.br. 4888/36 (nije potpisan ugovor),

Rešenje Ugljanin Murata br.463-51/08 za k.p.br. 4888/48

Rešenje Selmanović Idriza br.463-136/07 za kat. p.br.4888/33, (nije potpisan ugovor) sve KO Novi Pazar potes Dugalića Brdo.

Redosljed nastalog spora:

- Opštinsko vijeće opštine Novi Pazar (prinudna uprava) na sjednici održanoj 22.02.1999. godine, doijelo je Odluku br.03 463-35/99 o davanju na trajno korišćenje gradskog građevinskog zemljišta, po sprovedenom oglasu br.463-9 od 21.01.1999. godine potes „Dugaliće brdo“ o prikupljanju ponuda javnim oglasom radi davanja gradskog građevinskog zemljišta u državnoj svojini na korišćenje investitoru „Pešter baka – Nedžib Kačar“                     

- Po sačinjenom obračunu “Pešter banka a.d. – Nedžib Kačar“, izvršili su uplatu u iznosu od 1.371.560,88 dinara, za 17 katasterskih parcela br. 4888/33 do 4888/49 potes „Dugaliće brdo“

- Odjeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne, komunalne i stambene poslove Opštinske uprave opštine Novi Pazar, postupajući po zahtjevu Kačar Nedžiba, izdaje urbanističku dozvolu br.353-376/01 od 11.12.2001. godine, sa važnošću tri godine od izdavanja radi podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole.

- Skupština opštine Novi Pazar, na sjednici održanoj 29.04.2002. godine donijela je Odluku br.463-9 i 463-2/99-2002 o stavljanju van snage Odluke o davanju gradskog građevinskog zemljišta na korišćenje i pojedinačne odluke donijete na osnovu ove odluke, kojom je Opštinsko vijeće opštine Novi Pazar, dalo na trajno korišćenje.

- Pešter banka a.d.-Kačar Nedžib je u dva navrata na osnovu urbanističke dozvole podnosi zahtjev 15.05.2003. godine, za dobijanje građevinske dozvole na jednoj parceli, a Odjeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne, komunalne i stanbene poslove Opštinske uprave opštine Novi Pazar je svojim zaključkom od 01.07.2003 i 01.09.2003. godine, odbilo zahtjev, jer se po njemu ne može postupiti, jer je građevinska parcela 4888/42 stavljena van snage od strane SO-e Novi Pazar.

- Po žalbi Kačara, Ministarstvo urbanizma i građevina poništilo je zaključke Opštinske uprave, Rješenjem, i to prvi put br.918-360-351-55/2003-03 od 14. 08. 2003. godine, a drugi put br.918-360-351-70/2003-03 od 13. 11. 2003. godine.

- Opština Novi Pazar 2003. godine, podnijela je upravnu tužbu Vrhovnom sudu Srbije u Beogradu, na Rješenje Ministarsva urbanizma i građevina Republike Srbije, br. 918-360-351-70/2003-03 od 13. 11. 2003. godine, po kojoj je Sud donio presudu i odbio tužbu kao neosnovanu, dana 24. 09. 2004. godine U. 4422/03. Odgovorna lica u opštini nisu postupila po ovoj presudi.

Komisija je utvrdila da je Nedžib Kačar dio predmetnih parcela u međuvremenu prodao.

Po inicijativi opštinskog rukovodstva iste parcele su prodate i od strane opštine 2007 i 2008 godine.

Tako naprimjer, Skupština opštine Novi Pazar donijela je rješenje br. 463-89/07 od 20.09.2007. godine, kojim se daje, uz naknadu, u zakup na 99 godina, po sprovedenom oglasu br. 463-53 od 11.07.2007. godine, a po osnovu javnog nadmetanja od 10.08.2007. godine investitoru Šefćetu Kurtanoviću iz Tutina s. Baljen, ostalo neizgrađeno građevinsko zemljište u državnoj svojini, označeno kao kat. parcela br. 4888/36 i rješenje br.463-90/07 od 20.09.2007.godine, za kat.parcelu 4888/35 KO Novi Pazar potes „Dugalića brdo“, radi izgradnje stambeno poslovnog objekta, koje je postalo pravosnažno 15.11.2007.godine.

- Na osnovu člana 82. Zakona o planiranju i izgradnji, iz tog perioda, ugovorne strane su bile u obavezi da zaključe ugovor u roku od 30 dana od donošenja odluke o davanju u zakup ostalog neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini. Ugovori koji nisu sklopljeni u tom roku su ništavi. Za tri građevinske parcele ugovori nisu uopšte sklopljeni. Zakupci su prije potpisivanja ugovora uplaćivali sredstva. Tako naprimjer, na osnovu rješenja o dodjeli zemljišta, Kurtanović Šefćet je izvršio uplatu zakupnine 02.08.2007.god. u iznosu od 86.230,00 dinara i 23.10.2007.god.746.668,00 za kat.parcelu 4888/35,kao i  82.858,00 i 717.469,00 dinara za kat. parcelu 4888/36. Zakupac je oko 10 % novčanih sredstava uplatio prije javnog nadmetanja.

 

U dopisu ovoj Komisiji od 14. 01. 2010. godine, Gradski javni pravobranilac između ostalog ističe, da nije pribavljena saglasnost Direkcije za imovinu Republike Srbije.

Komisija konstatuje da su raniji organi lokalne samouprave, zbog gore navedenih rješanja nanijeli štetu opštini, i da je Odjeljenje za imovinsko pravne poslove, kao nadležna služba propustila da realizuje dio Rešenja Skupštine opštine Novi Pazar u zakonskom roku. Opštinska uprava, odnosno nadležno Odjeljenje je skupštinska rješenja trebalo realizovati u roku od 30 dana od dana donošenja rješenja o dodjeli zemljišta.

 

Na osnovu opisane situacije Komisija za preispitivanje i analizu rada opštinskih uprava opštine Novi Pazar i javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač opština Novi Pazar, je mišljenja da su protivzakoniti svi ugovori sklopljeni po isteku zakonom predviđenog roka od mjesec dana od dana donošenja rješenja o davanju u zakup.

***

 

Otuđenje građevinske parcele u Muru

 

Rješenje br. 463-108/07 kojim se katastarske parcele br.114/11, 114/18, 114/20 sve KO Mur, daju Aljović Avdu je suprotno Zakonu o planiranju i izgradnji. Tada formirana opštinska komisija je dala procjenu po kojoj predmetna parcela vrijedi 6.000 eura po jednom aru.

 

Međutim u tom periodu tržišna vrijednost susjednih parcela, parcela koje se graniče sa predmetnom parcelom, iznosila je između 20.000 i 30.000 eura po aru. Pored toga, prodavac nije poštovao stvarno stanje na terenu, jer je to zemljište označeno kao neizgradjeno, iako je na parceli postoji objekat koji tamošnja porodica koristi i danas. Drugi razlog je i taj što je to zemljište u postupku povraćaja porodici Pejić, jer je predmetno zemljište prethodno bilo njihovo vlasništvo, te se vodi sudski spor.

 

Z a k lj u č a k – Komisija je utvrdila da je opštinska vlast u periodu 2007 i do polovine 20008. godine sklopila najmanje pedeset ugovora sa pravnim i fizičkim licima, najčešće sa aktivistima, simpatizerima i donatorima Stranke demokratske akcije i privatnim preduzećima čiji su vlasnici pristalice te partije. Pravni osnov za dodjelu zemljišta na korišćenje, odnosno zakup, temelji se na Zakonu o planiranju i izgradnji (čl. 81 i 82), zatim tada važećem Zakonu o lokalnoj samoupravi, Zakonu o opštem postupku (čl. 192), Odlukama lokalne samouprave, po prijedlogu izvršnog organa – predsjednika opštine.

Postupak kupoprodaje vršen je uz pomoć Komisija za procjenu tržišne vrijednosti i za davanje na korišćenje građevinskog zemljišta i vršenog odabira za davanje u zakup ostalog neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini legalizujući čitav postupak.

Obrađivači i direktno odgovorna lica za izvršene radnje u postupku dodjele zemljišta su Milijan Belić, načelnik Opštinske uprave, Sajida Mehmedović, v.d. načelnik Odjeljenja za urbanizam, imovinsko-pravne, komunalne i stambene poslove opštinske uprave, Emina Međedović, šef odsjeka istog odjeljenja. Neki od potpisanih ugovora su falsifikovani, odnosno da nisu ugovore potpisivali kupci već druga lica. Kao ilustraciju navodimo ugovor 03 br. 463-97/07 od 11.12.2007. godine. Protivzakonitost  ugovora potvrđuje i činjenica da su zakupci vršili uplate i prije donošenja rješenja o prodaji, odnosno raspisivanja oglasa za prodaju (vidi prilog – ugovore).

 

Spregom članova dvije komisije (Komisiju za procjenu tržišne vrijednosti koju su činili: Damir Đekić, predsjednik i članovi Hidajet Lukač, Fadil Ugljanin, Jovan Božović, Dušimir Milanović, Selim Redžović i Dženana Hamidović, i Komisije za davanje na korišćenje građevinskog zemljišta, koju su činili: Fadil Ugljanin, predsjednik i članovi Sajda Mehmedović, Hajro Latović, Dejan Simović, Edin Gudžević, Dušimir Milanović, Selim Redžović), koje su učestvovale u ovom postupku, zatim izvršilaca u Opštinskoj upravi, Javnog pravobranioca Mehdije Župljanin, sa predsjednikom opštine kao izvršnim organom i predlagačem odluka, doveli su do toga da je više desetina parcela protivzakonito prodato, odnosno dodijeljeno u zakup na 99 godina.

 

Komisija je mišljenja da, građevinske parcele koje nisu privedene namjeni, a postupak izdavanja parcela u zakup i potpisivanje ugovora sa zakupcima su protivzakoniti, te da sa nekim zakupcima ugovori uopšte nisu potpisani, nadležni organi grada i službe Gradske uprave jednim dijelom pokrenu postupak vraćanja građevinskih parcela u prethodno statusno stanje, a drugim pokrenu postupak pred nadležnim sudskim organima.

 

Komisija je konstatovala da su lica u postupku izdavanja građevinskih parcela kršila zakon i da ima elemenata krivičnog djela, jer su učestvovala u pribavljanju koristi drugim licima.

***

4) POSLOVANJE

Pored sredstava solidarne stambene izgradnje i sredstava samodoprinosa, Komisija je analizirala raspoloživu dokumentaciju vezano za raspolaganje sredstvima budžeta, poslovanje sa raznim bankama, troškove privilegovanih pojedinaca i privatnih firmi.

 

Komisija je utvrdila da, do jula 2008. godine u Odsjeku za trezor, Odjeljenja za finansije Gradske uprave u računovodstvenom programu nisu knjižene, evidentirane obaveze prema dobavljačima i indirektnim budžetskim korisnicima, niti potraživanja. Dakle, nisu postojali podaci obaveza Grada, osim prema Agroindustrijskoj komercijalnoj banci (AIK). Nije bilo ni podataka o tome da li neko ima obaveze prema opštini, odnosno budžetu opštine.

Utvđeno je da su knjiženi samo izvodi na računima prihoda i rashoda, pri čemu nedostaju nalozi uz izvode, zatim dokumentacija po osnovu obaveza – situacije, računi i druga dokumentacija, virmansko plaćanje je ručno ispisivano, a najveći dio dokumentacije nije zavođen na pisarnici Opštinske uprave.

 

U Izvještaju nezavisnog revizora, br. 9/69, od 20. 09. 2010. godine, u osvrtu na primjenu propisa u oblasti materijalnog i finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja budžetskih sredstava grada Novog Pazara, naglašava se, da su u Zapisniku budžetskog inspektora Ministarstva finansija iz 2006. godine utvrđene određene nepravilnosti (prilog).

 

 

A) Sredstva Fonda solidarne stambene izgradnje

(nenamjenski potrošeno 52.690.000 dinara)

 

Upravni odbor Fonda solidarne stambene izgradnje je 2005. godine tužio opštinu Novi Pazar, odnosno podnio zahtjev na izvršenje Trgovinskom sudu u Kraljevu za sredstva iz perioda 2002-2005. godine, koja su pripadala, a nisu sa budžeta prenijeta na račun Fonda. Od ukupnog iznosa za taj period odnosno 41.657.895,60 dinara, Fondu je uplaćeno svega 4.729.232 dinara. Ostatak novca u iznosu od 36.928.663,60 dinara utrošen je na nepoznat način. Rješenjem Trgovinskog suda u Kraljevu utvrđene su obaveze opštine prema Fondu solidarne stambene izgradnje, u ukupnom iznosu sa pripadajućom kamatom od 52.690.000 dinara. Sa budžeta opštine na račun Fonda ta sredstva su početkom 2006. godine uplaćena. Međutim, po uvođenju prinudne uprave u opštini Novi Pazar od strane Vlade Republike Srbije 07. aprila 2006. godine (raspuštena Skupština opštine, postavljeno Opštinsko vijeće od pet članova), sa računa Fonda solidarne stambene izgradnje u Meridijan banci, po zahtjevu predsjednika opštine, ta sredstva se ponovo vraćaju na račun budžeta opštine. Privremeni organ opštine je 26. 04. 2006. godine ukinuo Fond solidarne stambene izgradnje. Sredstva iz ove banke, nakon što su prenijeta na budžet opštine, uplaćena su u Agroindustrijsku komercijalnu – AIK banku. Komisija je uvidom u izvode uprave za trezor utvrdila da su sredstva prebačena na budžet opštine 06. 06. 2006. godine. Dana 12. 06. 2006. i 13. 06. 2006. godine po 30 miliona, (ukupno 60 miliona dinara) izvršena je uplata AIK banci, kao depozitna sredstva, jer je predsjednik opštine potpisao ugovor za kredit od 150 miliona dinara. Kreditna sredstva u tom iznosu Odlukom o budžetu kao prihod nisu bila predviđena. Podsjećamo sredstva Fonda su imala strogo namjenski karakter, odnosno koriste se za: izgradnju stanova solidarnosti, kupovinu stanova solidarnosti na tržištu, dodjelu kredita za izgradnju i poboljšanje uslova stanovanja, sufinansiranje kupovine stanova ili kuća na tržištu i u druge svrhe se nisu mogla koristiti u druge svrhe. (Prilog).

 

Komisija je došla do saznanja de se na sudu u Novom Pazaru vodi sudski postupak jedino protiv Sadika Ugljanina, zbog zloupotreba u raspolaganju naznačenim sredstvima dok je vršio funkciju predsjednika Izvršnog odbora opštine Novi Pazar. Nije poznata sudbina krivičnih prijava podnijetih protiv drugih lica koja su učestvovala u postupku nenamjenskog, odnosno nezakonitog raspolaganja ovim sredstvima.

 

Komisija je takođe utvrdila da je po uvođenju prinudne uprave 2006. godine i ukidanja Fonda solidarne stamene izgradnje, donijeta protivzakonita odluka, po kojoj je pet lica navodno otplatila stanove solidarnosti, bez zaračunavanja valorizovane vrijednosti. Ta lica su Smajo Bogućanin, Alija Muminović, Mujesira Mehmedović, Husein Bandžović, Idriz Vejselović, Harun Šaćirović. Sredstva čija je osnovna vrijednost koju korisnici trebaju izmiriti iznosi oko 37 miliona dinara.

 

 

B) Sredstva samodoprinosa

 

Gradani gradskog područja grada Novog Pazara više godina izdvajaju sredstva za samodoprinos. Prema Zakonu o lokalnoj samoupravi i Odluci Skupštine opštine o uvođenju samodoprinosa za gradsko područje opštine Novi Pazar, građani izdvajaju sredstva u iznosu od 2 % od plate. Komisija je utvrdila da, pored toga, Lokalno rukovodstvo je prilikom izgradnje i asfaltiranja ulica, izgradnje i rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže, izgradnje puteva od građana ubiralo sredstva, na taj način što su mještani dodatno učestvovali u finansiraju radova.

 

Prema zakonu i odluci, sredstva samodoprinosa su strogo namjenska i koriste se za izgradnju komunalne infrastrukture (izgradnja ulica, vodovodne i kanalizacione mreze). Prema podacima Odjeljenja za finansije – Odsjek za trezor Gradske uprave, sredstva koja su od građana prikupljena po osnovu samodoprinosa iznose:

 

2005. godine – 33.881.133 dinara

2006. godine – 31.090.844 dinara

2007. godine – 49.634.705 dinara

2008. godine – 59.390.079 dinara

Ukupno 171.358.192 dinara

 

Očigledno ova sredstva nisu namjenski trošena, jer, iako je utrošeno više od dva miliona eura, vodovodna i kanalizaciona mreza u gradu nisu proširene niti je vodosnabdjevanje poboljšano, niti su ulice u tom periodu asfaltirane. Prema podacima Odjeljenja za finansije, svega je 2.638.569 dinara nenamjesnki utroseno, ali to nije tačno, jer podaci o radovima na komunalnoj infrastrukturi to pokazuju. Istovremeno, tu konstataciju potvrđuju podaci o kreditnom zaduživanju kod banaka za komunalnu infrastrukturu.

 

U izvještaju Zavoda za urbanizam se navodi da su troškovi izgradnje ulica u 2006. godini iznosili 10.254.750 dinara, a vodovodne i kanalizacione mreže 7.030.820 dinara, što ukupno inosi 17.285.570 dinara. Dakle, oko 14 miliona dinara je utrošeno na nepoznat način samo u toj fiskalnoj godini. Na isti način je raspolagano tim sredstvima i za ostale fiskalne godine.

 

Z a k lj u č a k – Komisija ističe da, prema članu 4. Zakona o finansiranju lokalne samouprave „Svi prihodi jedinice lokalne samouprave su opšti prihod budžeta jedinice lokalne samouprave i mogu se koristiti za bilo koju namjenu, u skladu sa zakonom i odlukom o budžetu jedinice lokalne samouprave, sem onih prihoda čiji je namjenski karakter utvrđen zakonom”, a članom 31. istog Zakona predviđeno je:Novčana sredstva koja se prikupljaju na osnovu odluke o samodoprinosu prihod su budžeta jedinice lokalne samouprave i strogo su namjenskog karaktera”. Namjenski karakter ovih sredstava određen je i Zakonom o lokalnoj samoupravi i Odlukom Skupštine opštine o samodoprinosu.

 

 

C) Troškovi goriva, putovanja, dnevnice, reprezentacija i ugostiteljske usluge

 

Odjeljenje za zajedničke poslove – Odsjek za finansije Gradske uprave, ovoj Komisiji je dostavilo podatke o troškovima za gorivo, službena putovanja, dnevnice, reprezentaciju i ugostiteljske usluge za 2006, 2007 i do 07. jula 2008. godine, i to:

 

1.Troškovi goriva                                      2.Troškovi služb. putovanja (smještaj)

 

2006 – 3.776.000                                               2006 – 1.099.709

2007 – 4.200.000                                               2007 -   327.501

2008 – 2.590.000                                      2008 -   200.501

Ukupno 10.566.000                                 Ukupno 1.627.762

 

3.Troškovi dnevnica                       4. Troškovi reprezentacije

 

2006 – 4.312.756                                               2006 – 1.094.379

2007 – 3.529.405                                               2007 – 1.719.014

2008 – 2.558.429                                               2008 -  623.723          

Ukupno 10.400.590                                 Ukupno 3.437.125

 

5.Troškovi ugost.usluga

 

2006 – 2.934.991

2007 – 3.036.116

2008 – 2.443.800

Ukupno 8.414.907

 

Ukupni troškovi po ovim pozicijama iznose 34.446.364 dinara, odnosno više od 400.000 eura. Evidentna je razlika troškova za 2007. godinu, koji iznose 12.812.036 dinara i troškova za 2009. godinu od 7.908.242 dinara, i ta  razlika je oko pet miliona (4.903.794). Dakle, troškovi su u 2009. godini znatno manji.

 

Z a k lj u č a k – Komisija je izvršila uvid u kartice konta i utvrdila da je sa budžeta opštine za gorivo, ulje, mazivo i po drugim računima 2006. godine utrošeno 41.211.787. dinara, odnosno više od pola miliona eura. Samo na račun Lukoila sa budžeta opštine Novi Pazar je uplaćeno 35.689.810 dinara.

 

 

D) Kreditno zaduživanje kod banaka – (popis obeveza i potraživanja)

 

Gradsko vijeće, je na svojoj Šestoj redovnoj sjednici, usvojilo Izvještaj o popisu sredstava Gradske uprave za izvorne i povjerene poslove. Posebna Komisija za popis obaveza i potraživanja zaključno sa 2008. godinom, utvrdila je da su potraživanja grada po različitim osnovama oko 45.140.000. dinara, odnosno oko pola miliona eura, a da su dugovanja Grada 538.980.699. dinara, ili oko šest miliona eura, ako se ima u vidu kurs ove valute u vrijeme kada su dugovi napravljeni. Međutim, to nije konačan iznos. Protivzakonite odluke i rješenja donijeta u analiziranom periodu nanijele su višemilionsku štetu budžetu opštine. Navodimo neke primjere: obaveze prema GP „Razvitku“ oko 39 miliona dinara, odnosno 384.000 eura, dug GP „Amiga“ – Kraljevo oko pola miliona eura, odnosno 44,5 miliona dinara i tako dalje. Kada se predhodnim obavezama dodaju obaveze po prinudnim naplatama, čiji je iznos preko 60 miliona dinara, zatečene obaveze polovinom 2008, godine, odnosno dugovi iznosili su preko 680 miliona dinara, (više od osam miliona eura). Međutim to nije konačan bilans. Nisu uračunati dugovi Javnih komunalnih preduzeća i Javnih ustanova, kao ni štetni ugovori i obaveze prema presudama na štetu opštine po osnovu protivzakonizih odluka opštine. Osim pomenutih obaveza, velike obaveze budžeta su prema raznim dobavljačima, budžetskim korisnicima, kreditima, lizingu i raznim rješenjima.

 

Obaveze prema AIK banci su za kredit od 25. 10. 2005. godine 207.065 eura i 16. 08. 2006. godine 150.000.000 dinara (opština je ranije deponovala 60 miliona dinara) koji opštinu košta 2.298.031,76 eura (obaveze za glavnicu 1.827.030 eura, kamata 461.954,45 eura i druge obaveze 9.047,07 eura). Zatim prema Banci Intesa od 01. 11. 2007. godine 50.000.000 dinara koji košta 801.646,84 eura (glavnica 646.526 eura, kamata 153.180,44 i druge obaveze 1.939,58 eura). Namjena kredita je komunalna infrastruktura. (Komisija podsjeća na sredstva samodopinosa, koja takođe služe za izgradnju komunalne infrastrukture).

Kod Hipo Alpe-Adria i drugih banaka su manja zaduženja. Prema tome, zatečeni dug opštine prilikom dolaska na vlast polovinom 2008. godine, prema pomenutim bankama iznosi 3.099.677 eura (tri miliona i sto hiljada eura).

 

Komisija se nije upuštala u analizu zakonitog trošenja kreditnih sredstava, jer su ta sredstva uplaćivana raznim dobavljačima, te ovu vrstu provjera mogu vršiti nadleni državni organi.

 

 

E) Privilegije

 

Izvršna vlast (predsjednik opštine) i direktori javnh preduzeća i ustanova nagrađivali su na razne načine prijatelje i simpatizere vladajuće SDA, kao i članove raznih tijela i komisija, posebno lica koja su kroz svoj rad legalizovali nezakonite radnje. Navedeni su samo neki karakteristični primjeri.

 

Agencija „Metar“ com.d.o.o vlasnika Fadila Ugljanin vršila je poslove geodetskih premera (poslovi geometra) bez ikakvog prethodno sklopljenog ugovora sa nadležnim organom lokalne samouprave. Agencija je radila poslove po nalogu i zahtjevu pojedinih lica opštine, opštinskog pravobranioca i Javnih komunalnih preduzeća. Tako je naprimjer i pored toga što u Zavodu za urbanizam postoje stručna lica za ove poslove, kao i mnoge druge agencije, poslovi su povjeravani isključivo pomenutoj agenciji. Agencija Metar je za usluge JP Zavodu za urbanizam u toku 2002. godine, zaradila 1.285.590 dinara, u 2003. godini, 627.608 dinara u 2004. godini 1.389.932 dinara. Tokom 2005. godine Agencija “Metar” com nije vršila usluge preko Zavoda, već preko opštine.

 

Komisija je utvrdila da je tokom 2006. godine agenciji uplaćeno 5.142.344 dinara, zatim 2007. godine 4.059.000 dinara, a preko Zavoda za urbanizam još 250.000 dinara, a od 01. januara do 22. 08. 2008. godine još 1.752.989 dinara. Prema nepotpunim podacima ukupan iznos je 14.257.463 dinara.

Komisija je nedvosmisleno utvrdila da je dio dokumentacije agencije “Metar” krivotvoren. Naime, jedan isti zahtjev ili nalog za obilježavanje katastarskih parcela, potpisan i opečaćen, više puta je korišćen za omeđavanje različitih parcela i na osnovu toga ispostavljane fakture. To je činjeno na taj način što je sa jednog stvarnog naloga od strane javnog pravobranioca, korektorom iz rubrika brisani podaci predhodnih mjerenja, brojevi katasterskih parcela i slično, zatim je tako blanko pečatiran i potpisan nalog kopiran, a potom na njemu upisivani novi podaci, brojevi katastarskih parcela i sl. Pažljivom analizom dokumenta i uvidom u položaj pečata i potpisa pravobranioca lako je uvidjeti falsifikat naloge. (vidi naloge).

 

Braća Kačapor iz Tutina (vidi potpisane ugovore o zakupu na 99 godina) otkupili su placeve po jeftinoj cijeni na Dugalića brdu. Njihov otac Mumin Kačapor, raniji odbornik SDA u opštini Tutin, je ustupio opštini Novi Pazar zemljišnu površinu u selu Orlje (Tutin) za plac na Rekreacionom centru, a zatim Ugljanin Sulejmanu plac na Rekreacionom centru Kačapor je ustupio na taj način što su potpisali ugovor o kupoprodaji.

 

Murat Ugljanin, sinovac braće Ugljanin Rešenjem br.463-51/08 dobio 5 ari na katastarskoj parceli br. 4888/48, Dugalića brdo (Novi Pazar) po simboličnoj cijeni – 30 eu po kvadratnom metru. Placeve je dobila i nekolicina drugih članova i simpatizera vladajuće partije.

 

Esad Duljević, advokat Stranke demokratske akcije i privatni zastupnik Sulejmana Ugljanina, sa budžeta opštine je ostvarivao sredstva na taj način što je isti upućivao zahtjev, a Ugljanin kao izvršilac budžeta davao saglasnost za isplate u pisanoj formi. Naprimjer, 13. 02. 2008. godine na račun Duljevića uplaćeno 150.000 dinara, 20. 05. 2008 godine 120.000 dinara. Uplate su vršene i tokom 2006. godine, 25. 05. 2006 – 75.000 dinara, 12. 11. 2006 – 80.000, a 2007. godine 12. juna 40.000 dinara, 26. juna 80.000 dinara. Duljević koristi opštinski lokal kao advokatsku kancelariju za simboličnu naknadu zakupnine, koju samo povremeno plaća.

 

Sportski savez Sandžaka je fiktivno udrženje iz Novog Pazara, koje predstavlja i zastupa Mensur Memić, direktor Stranke demokratske akcije Sandžaka, a poslije vanrednih lokalnih izbora 2006. godine, pomoćnik načelnika Opštinske uprave. Komisija je izvršila uvid u izvode Uprave za trezor Ministarstva finansija i utvrdila da je Sportskom Savezu Sandžaka u 2006. godini sa budžeta opštine uplaćeno najmanje 5.327.367 dinara. U 2007. godini sredstava za Sportski savez Sandžaka iznose 2.901.000 dinara, a od 01. januara do 06. maja 2008 godine sa budžeta je iplaćeno 552.000 dinara, što ukupno za 2006, 2007 i 2008. godinu iznosi najmanje 8.780.367 dinara (oko 110.000 eura). Ne postoji dokumentacija po kojoj se može utvrditi po kom osnovu i za koje potrebe su ta sredstva isplaćivana sa budžeta na račun Saveza.

 

Kroz potpisivanje ugovora sa Šefćetom, Edinom, Dautom i drugim Gudževićima kao autoprevoznicima, sa budžeta opštine istima uplaćeno više miliona dinara. Slična je situacija i sa nekolicinom drugih pojedinaca koji su obuhvaćeni izvještajem.

 

DOO „LUX EVG“, Privatno građevinsko preduzeće iz Novog Pazara je sa budžeta opštine Novi Pazar, za poslove s kraja 2006 i tokom 2007. godine, ostvarilo čak 19.641.118,41 dinar, odnosno više od 200.000 eura. (vidi IOS obrazac). Po tužbi ovog preduzeća budžet Grada se tereti za novih više od šest miliona dinara.

 

Građevinsko preduzeće „ELMIR“, (privatno preduzeće iz Novog Pazara), za vrijeme vladavine Stranke demokratske akcije (SDA) sa budžeta opštine, banaka i javnih komunalnih preduzeća ostvarilo je najmanje 45 miliona dinara. (vidi izgradnja objekata).

 

Ministarstvo za infrastrukturu je opremano i sredstvima sa budžeta opštine. Tako je 17. 03. 2008. godine na ime opremanja sa budžeta opštine na račun VDM Ceramik DOO Novi Pazar, Ive Andrića – Novi Pazar uplaćeno 300.000 dinara. Istoj firmi su uplaćivana sredstva sa budžeta u 2008. godini i to: 05. februara 11.496 dinara, 05. marta 142.485, 11. marta 306.045, zatim 10, 14 i 22 aprila po 200.000 dinara, 14. maja 406.914, 27. juna 402.619 i 07. jula 205.359 dinara. Uplate su ovoj firmi vršene i u 2007. godini u iznosu od oko 200.000 dinara (03 i 15 oktobra – 79.616 i 119.532). Ukupna sredstva isplaćena sa budžeta iznose oko 2.580.000 dinara, odnosno oko 30.000 eura.

Izvještajem je obuhvaćen manji broj privatnih preduzeća i pojedinca koji su dobijali određene poslove i sa kojima su sklapane razne vrste ugovora.

***

 

Privilegovani su mnogi pojedinci kroz potpisivanje ugovora o djelu, vršenje nadzora i slično. Naime, lokalna samouprava je novčano nagrađivala pojedine članove i simpatizere vladajuće partije. Radi ilustracije navodimo neke primjere, zaposlenih u Regionalnoj televiziji, Zavodu za urbanizam i JKP Vodovod i kanalizacija, čiji je opština osnivač.

Raniji direktor JKP Vodovod i Kanalizacija, predsjednik Upravnog odbora, visoki funkcioner SDA Omer Hadžitahirović, za poslove nadzora u 2008. godini ostvario je neto zaradu 1.628.745 dinara (oko 20.000 EU), bruto 2.245.931 dinara, a Hidajet Lukač po istom osnovu 886.398 dinara, Jusuf Toković 644.451 dinara. Veliki odliv sredstava sa budžeta i uplate na račune pomenutih vršene su i tokom 2006 i 2007. godine.

Sa budžeta su izdvajana mjesečna sredstva za članove i simpatizere vladajuće partije, koji su obavljali stranačke poslove, odnosno radili u kancelarijama vladajuće SDA, a evidentirani kao radnici opštinske uprave. Zbog toga je 2009. godine podnijeta krivična prijava protiv odgovornih lica. Sa budžeta opštine radnicima RTV sa sa kojima je sklopljen ugovor od djelu isplaćivana su sredstva tokom 2006, 2007 i 2008. godini. U 2007.godini prihode u bruto iznosu ostvarili su: Aladin Dizdarević 284.370, Asim Murić 256.720 (obojica kamermani), Mithad Malićević, novinar, 256.720 dinara (u 2008. godini po 214.236 dinara). Direktor opštinskog preduzeća Zavoda za urbanizam, Ruždija Serezlić po istom osnovu sa budžeta je dobio neto 282.794 (bruto – 425.895 dinara), a radnik – vodoinstalater Doma kulture (Kulturni centar), Mirhat Župljanin opštinu je koštao 283.057 dinara (u 2006. godini čak 448.792 dinara).

Komisija nije bila u mogućnosti izvršiti provjeru grupnih putovanja i korišćenja godišnjih odmora, ljetovanju u Turskoj, Jadranskom moru i slično. Komisiji je potvrđeno u pojedinim turističkim agencijama da je bilo grupnih aranžmana u u inostranstvu i da su opštinski čelnici uredno izmirivali obaveze, ali nije poznato kojim sredstvima.

 

Privilegovana Stranka demokratske akcije – SDA koristila je osam godina prostorije od oko 500 kvadratnih metara za stranačke potrebe, potpisavši Ugovor sa Domom kulture za 125 kvadratnih metara. Ugovor o zakupu 17. 11. 2004. godine ponovo su potpisali Mensur Memić, direktor SDA i Nermin Bejtović, direktor Doma kulture. Istog dana strane potpisnice ugovora su Aneksom ugovora povećale period korišćenja sa pet na deset godina, odnosno do 2014. godine. Međutim, taj prostor pripada Gradskoj upravi, a ne Doma kulture, te je ugovor ništav.

Zakupac nije redovno izmirivao obaveze prema zakupodavcu. Od 01. januara 2005. godine do kraja 2008. godine, prema izvještaju Doma kulture od 17. 02. 2010. godine, nisu uplaćivana sredstva naknade za zakup. Mjesečna obaveza zakupca iznosila je 300 eura. Više mjeseci se čekalo da te prostorije budu oslobođene od lica i stvari. Odluku o oslobađanju prostorija od stvari i lica donijelo je Gradsko vijeće, kao nadležan organ. Po preuzimanju prostorija od strane Gradske uprave, Agencija za zaštitu lica i imovine „TIGAR INTERGARD“ obezbjeđivala je te prostorije, kao i prostorije cijele gradske uprave. Predsjednik Stranke demokratske akcije i ministar u srpskoj Vladi, Sulejman Ugljanjanin je 17. januara 2009. godine pokušao silom povratiti prostorije na taj način što su oko dvije stotine svojih pristalica obile ulazna vrata, napadnuvši zatečena lica koja su obezbjeđivala predmetne prostorije.

Putem sudskih presuda predmetne prostorije su vraćene Gradu. SDA je bila privilegovana i u medijskom praćenju. Ova partija je Regionalnoj televiziji za reklamiranje ostala dužna preko 20 miliona dinara.

 

Zaključak: Samo dva pomenuta privatna građevinska preduzeća, sa računa budžeta, javnih komunalnih preduzeća i preko banaka ostvarila su dobit od oko jedan milion eura, a u gradu ne postoje građevinski objekti te vrijednosti građeni u tom periodu od strane tih preduzeća. Naprijed navedeni primjeri pokazuju da su sredstva budžeta nenemjenski trošena i da je nalogodavac i izvršilac budžeta raspolagao sredstvima suprotno zakonskim propisima.

***

5) UGOVORI O IZGRADNJI OBJEKATA

I KOMUNALNE IFRASTRUKTURE

 

U periodu od osam godina (2000-2008), posebno u zadnje četiri godine mandata SDA, poslovi na izgradnji komunalne infrastrukture su u velikom obimu smanjeni, a ono što je urađeno povjeravano je raznim privatnim preduzećima. Ugovore sa autoprevoznicima i privatnim firmama potpisivali su predsjednik opštine i direktor Zavoda.

Istovremeno djelatnosti Zavoda, kao što su komunalna infrastruktura, izgradnja lokalnih i drugih puteva, jvana rasveta, javna parkirališta ustupljene su privatnim preduzećima, sa kojima su protivzakonito i na štetu opštine sklapani ugovori.

 

A) Izgradnja sportske hale i stambene kuće na Rekreacionom centru

 

U postupku analize i preispitivanja izgradnje sportske hale na Rekreacionom centru, Komisija je koristila razne vrste podataka, dokumenata, izjave radnika Zavoda, kao i podatke navedene u Zapisniku o kontroli primjene propisa u oblasti materijalno finansijskog poslovanja i namjenskog i zakonitog korišćenja sredstava opštine Novi Pazar u periodu 01.01.2004. godine do 31.12.2005. godine, broj 401-00-2359/2005-09 od 17. 02. 2006. godine, Ministarstva finansija, Sektora za budžetsku inspekciju i reviziju, Odjeljenje budžetske kontrole, zatim podatke opštinske uprave, Zavoda za urbanizam izgradnju i uređivanje opštine Novi Pazar, i drugo.

 

- Zavod za urbanizam izgradnju i uređivanje opštine Novi Pazar je 21. juna 2002. godine potpisao Ugovor o izgradnji sportske hale na Rekreacionom centru sa slovenačkom firmom „Vidik Cindric CO do, Matjaževa 9. Ljubljana koju zastupa direktor Aljoša Manfreda. Broj ugovora je 2130 od 19. 09. 2002. godine. Članom 2. Ugovora investitor se obavezao da izvođaču sporazumno dogovorenu cijenu plati u iznosu od 391.061 eura na račun izvođača preko Komercijalne banke. Slovenačka firma je bila u obavezi da uradi lamelarnu drvenu konstrukciju, krov dvorane, bočne strane u staklu, grijanje dvorane, rasvjetu, ulazna i izlazna vrata, pod dvorane, aneks dvorane, pregrade poslovnih prostorija.

- Isti ugovor br.03-02 sa istim izvođačem sklopio je Sportski savez Sandžaka koga zastupa Mensur Memić. Komisija nije mogla pouzdano utvrditi, dali su sredstva isplaćivana i u kom iznosu samo preko Komercijalne banke ili i drugih banaka, jer je na ugovoru Saveza rukom ispisano ime Delta banke, kao i iznos od 630.000 eura iznad cijene koja stoji u ugovoru.

- Skupština opština Novi Pazar i Zavod G.G.A.B „ MANFREDA „ iz Ljublljane zaključili Ugovor ,broj 400-6 od 21.01.2003. godine, o izgradnji sportske dvorane „Manfreda„ na rekreacionom centru u Novom Pazaru dimenzija 45 x 36 x 11 metara. Ugovorom je dogovorena cijena od 391.061 eura i kamatna stopa na kredit od 6,9 % godišnje. Skupština opštine Novi Pazar se obavezala da će dugovanja po ugovoru izmiriti u 12 mjesečnih anuiteta u visini od 20.331.50 eura od kojih prva pristiže za plaćanje 15.02.2003. godine, poslednja 15.01.2004.godine, odnosno u 48 mjesečnih anuiteta u visini 4.251.91 eura od kojih prva pristiže za plaćanje 15.02.2004.godine , posdlednja 15.01.2008. godine. Ugovorom je predviđeno da će isporuka i montaža opreme biti završena do 30.06.2003 . godine.

Supština opštine Novi Pazar i Zavod G.G.A.B „ MANFREDA „ iz Ljublljane zaključili su Aneks ugovora, broj 400-6/2003 od 10.10.2003. godine, kojim se dimenzije sportske dvorane „manfreda“ uvećavaju i iznose 56.55 x 36 metara i utvrđuje cena od 499.193 eura. Uvećani iznos investicije od 108.133 eura, investitor će platiti u pet jednakih mesečnih rata počevši od 15.11.2003 godine. I osnovni i aneks ovog ugovora je potpisao Sadik Ugljanin, predsjednik Izvršnog odbora opštine Novi Pazar. Nije moguće utvrditi „koliko je u realizaciji navedenog ugovora zaista utrošeno sredtava zbog nemogućnosti uvida u poslovne knjige, odnosno neadekvatnog knjiženja poslovnih promjena na kontima dobavljača.

- Zavod za urbanizam je sklopio Ugovor br. 2206 od 27. 09. 2002. godine i sa Privatnim građevinskim preduzećem „Elmir“ o izvođenju radova na izgradnji sportske hale. Radovi po tom ugovoru (po ponuđenoj-prihvaćenoj) vrijednosti iznose 7.928.325 dinara (oko 130.000 eura). Prema podacima Zavoda dostavljenim Komisiji, „Elmir“ je po privremenoj situaciji izveo radove u 2002. godini u iznosu od 2.446.858 dinara (oko 40.000 eura), a u 2003. godini raznim privatnicima isplaćen je iznos od 867.107 dinara (više od 11.000 eura). Tokom 2004. godine na račun preduzeća „Elmir“ isplaćeno je 5.283.079 dinara (oko 75.000 eura). Slovenačkoj firmi „Manfreda“ 7.107.200 dinara (oko 100.000 eura). GP „Razvitku“ i drugim firmama 1.693.760 dinara (preko 22.000 eura), što ukupno za 2002, 2003 i 2004. godinu iznosi 19.084.198 dinara, odnosno po tadašnjem kursu nešto manje od 300.000 eura.

Budžetski inspektor Ministarstva finansija je utvrdio da je i sa budžeta opštine u 2004. godini „na ime izgradnje sporske dvorane „manfreda“ utrošeno 9.704.228 dinara“.

 

Dana 14. 09. 2005. godine predsjednik opštine Sulejman Ugljanin zaključuje ugovor br. 400-394 o izradi projektne dokumentacije – glavnog projekta sportske hale na Rekreacionom centru sa Projektnim biroom – ARHIS. Predmet ugovora je arhitektonsko-građevinski projekat, projekt konstrukcije, projekt instalacije vodovoda i kanalizacije, projekt električnih instalacija i projekt instalacije grijanja. Opština se obavezala da projekt sa PDV plati u bruto iznosu od 28.320 eura u dinarskoj protivvrijednosti. Iznos je isplaćen.

 

Plaćanja po osnovu izgradnje sportske hale vršena su i kasnije. Radi dodatnih radova na ovom objektu – izgradnja svlačionica i nadstrešnice za ulaz, u ime opštine Sulejman Ugljanin i privatnog Građevinskog preduzeća „Elmir“, koga zastupa Ismet Osmanović, direktor – 10. 11. 2005, godine potpisuju novi ugovor br. 404-76. Vrijednost radova sa PDV iznosi 1.262.371 dinara, ili oko 15.000 eura.

 

Međutim, isti ugovorači 30. 11. 2005. godine potpisuju ugovor br. 404-85 o izvođenju pokrivačkih i bravarskih radova na sportskoj hali, čija vrijednost sa PDV iznosi 16.520.000 dinara. Komisija je utvrdila da na objektu nisu vršeni bravarski radovi, a krov je dvije godine ranije završen. Na Rekreacionom centru i danas stoji samo „kostur“ sportske hale (2009. godine). Od strane „Elmira“ ispostavljena je prva situacija po ugovoru 404-85, koja je budžet opštine koštala 9.911.975,40 dinara, ili oko 130.000 eura.

 

Godine 2006, dana 05. juna, Ugljanin u ime opštine sa GP „Elmir“ potpisuje još jedan ugovor o izgradnji sportske hale na Rekreacionom centru, kao da na toj lokaciji nije ništa rađeno. Ugovor je zaveden u Opštinskoj upravi pod brojem 404-17. Članom 1. najnovijeg ugovora predviđena je: „izgradnja sportske hale na Rekreacionom centru u Novom Pazaru. Radovi, na koje se odnosi ovaj ugovor sastoje se iz građevinskih i zanatskih radova, radova na vodovodu, i fekalnoj i kišnoj kanalizaciji“. U stavu 3. istog člana Ugovora stoji: „Građevinski radovi sastoje se iz zemljanih, betonskih i armiračko betonskih, armiračkih, zidarskih izolatorskih, tesarskih i pokrivačkih radova …“ Članom 5. Ugovora naručilac, odnosno opština Novi Pazar i izvođač, Građevinsko privatno preduzeće „Elmir“, „ugovorili su cijenu u iznosu od 23.283.755 dinara bez uračunatog PDV-a, što ukupno sa uračunatim PDV-om iznosi 27.474.930,90 dinara, a koji iznos će naručilac uplatiti na žiro račun izvođača br. 205-49889-92 kod Komercijalne banke“. Istim članom je predviđeno da opština izvođaču uplati avans 30%, a ostatak prema dostavljenim situacijama. Privremena situacija broj . iznosila je 7.762.040 dinara, druga situacija 9.709.595 dinara, a treća situacija 5.312.667 dinara, što ukupno iznosi 22.784.302 dinara, odnosno oko 280.000 eura.

Komisija je utvrdila da su zemljani, betonski, armirački i drugi građevinski radovi, kao i krov na sportskoj hali na Rekreacionom centru, urađeni u periodu 2002-2004. godina. Upravo je građevinske radove izvodio „Elmir“, prema gore spomenutom ugovoru br. 2206, potpisanim sa Zavodom za urbanizam 27.09.2002. godine. Podsjećamo, krovne radove izvodila je slovenačka firma za iznos od 499.193 eura. Proširenje Sportske hale približno odgovara ugovoru 404-76, i ni jednom drugom potpisanom ugovoru, što je potvrdilo vještačenje izvedenih radova na objektu.

 

Komisija je utvrdila da je za sportsku halu na Rekreacionom centru postignuto više ugovora sa preduzećima iz Srbije i inostranstva, da je vrijednost svih tih ugovora, što stvarnih što fiktivnih, preko 135 miliona dinara, (oko jedanmilion i devetstotina hiljada eura). Potpisani su sljedeći ugovori:

 1. Zavod i Vidik Cindric Ljubljana br.2130, 21.06.2002. g. vrijednost 391.061 eu ili                                                                             23.463.660 dinara,
 2. Sportski savez Sandžaka i Vidik Cindric 21.06.2002.g. vrijednost 391.061 eu ili                                                                              23.463.660 dinara
 3. Zavod i GP „Elmir“ br, 2206, od 27.09.2002.g.             7.928.325 dinara
 4. Opština i „Manfreda“ , Ljubljana 400-6, 21. 01.2003.g. vrijednost 391.061 eu ili oko                                                                        25.500.000 dinara
 5. Aneks Ugovora Opština i „Manfreda“ 10.10.2003.g. uvećanje dimenzija te se vrijednost uvećava za 108.133 eu ili                              7.500.000 dinara
 6. Opština i ARHIS br.400-394 od 14.09. 2005.g.            2.200.000 dinara
 7. Opština i „Elmir“ br. 404-76 od 10.11.2005.g.                   1.262.371 din
 8. Opština i „Elmir“ br.404-85 od 30.11.2005.g.                   16.520.000 din
 9. Opština i „Elmir“ br. 404-17 od 05.06.2006.g.                  27.474.930 din
 10. Opština i druga preduzeća „Razvitak“, „Aladin“, „Suljo“

MC Korona,DOO „Nikolić“              oko      3.500.000 din

Ukupno oko 1.900.000 eura ili preko  135.000.000 dinara

Komisija je došla do nepotpunih podataka prema kojima su sredstva za ovu sportsku dvoranu isplaćivana preko Zavoda za urbanizam, oko 23.000.000 dinara i budžeta opštine oko 54.000.000 dinara, što ukupno iznosi oko 77.000.000 dinara, i to:

- Manfreda – slovenačka firma ugovorene obaveze 30.963.660 ili blizu 500.000 eura, (391061 EU + 108133 EU).

- GP „Elmir“ ukupno po situacijama 41.688.585 dinara (oko 540.000 eura), po situacijama preko Zavoda: 2.446.858; 5.283.079 dinara; zatim sa budžeta opštine po situacijama 1.262.371; 9.911.975,40; 7.762.040; 9.709.595; 5.312.667 dinara.

- Arhis“ 2.200.000 ili 28.320 eura,

- GP „Razvitak“ i druga preduzeća 1.693.760 ili oko 22.000 eura,

- razni dobavljači 867.107 oko 11.000 eura,

UKUPNO 1.105.000 eura

 

(Prema vještačenju trebalo oko 39 miliona dinara, odnosno oko 490.000 eura – vidi nalaz vještaka).

 

U vezi sa ovim Budžetski inspektor u ranije pomenutom Zapisniku na strani 14 ističe: „U postupku kontrole budžeta opštine Novi Pazar utvrđeno je da je, na ime izgradnje sportske dvorane „manfreda“ u 2004. godini utrošeno 9.704.228 dinara. Međutim, koliko je u realizaciji navedenog ugovora zaista utrošeno sredstava, u postupku kontrole nije bilo moguće utvrditi, prije svega zbog nemogućnosti uvida u poslovne knjige, odnosno neadekvatnog knjiženja poslovnih promjena … . Prilikom zaključenja ugovora za izgradnju sportske hale „manfreda“ nisu sprovedeni postupci javne nabavke propisane Zakonom o javnim nabavkama“.

Komisija ocjenjuje da navedini iznos utrošen za izgradnju ove hale nije konačan iznos i zbog činjenice da su isplate „manfredi“ vršene preko raznih banaka sa kojima su tadašnje opštinske vlasti potpisivale ugovore o kreditiranju.

Komisija je u februaru 2009. godine, tražila da Zavod za urbanizam, izgradnju i uređivanje opštine Novi Pazar, obzirom na stručnost i kvalifikaciju kadrova, iz tog preduzeća ili izvan njega, obezbjedi tim za vještačenje izvedenih radova na sportskoj hali na Rekreacionom centru. Vještačenjem je utvrđeno da radovi izvedeni na sportskoj hali koštaju 39.145.756 dinara. Napomena: Tim za vještačenje je vodio Milivoje Milanović, dipl.inž.građ. licenca br. 410553704

 

Npomena: Prilikom razgovora gradonačelnika Meha Mahmutovića i njegovih saradnika 26. marta 2010. godine u Novom Pazaru, sa delegaciom Sportskog saveza Srbije koju su činili Aleksandar Šoštar i Dane Korica, istaknuto je, da je tokom 2006. godine Direkcija za sport Republike Srbije uplatila na ime završetka i izgradnje sportskih hala u Novom Pazaru oko 40.000.000 dinara. Ministarstvo za omladinu i sport Vlade Republike Srbije je 12. aprila 2010. godine potvrdilo da je na budžet opštine Novi Pazar uplaćen iznos od 41.500.000 dinara. Sa budžeta opštine oko 20.000.000. od tih sredstava uplaćeno je Privatnom preduzeću AS ING Beograd, na ime izgradnje sportske hale u dvorištu Osnovne škole „Desanka Maksimović“, a nije poznato kako je druga polovina sredstava utrošena.

***

 

Gradsko prevobranilaštvo je obavijestilo Komisiju o tužbi GP „Elmir“ za navodno izvedene radove na Sportskoj hali na Rekreacionom centru, a po Ugovoru br. 404-17 iz 2006. godine. Trgovinskom sudu u Kraljevu su dostavljene situacije i dio prateće dokumentacije po kojoj je grad Novi Pazar pomenutom preduzeću dužan više od 4 miliona dinara (četiri miliona dinara). Priložena dokumenta – situacije su potpisali, osim izvođača radova, Sulejman Ugljanin, predsjednik opštine, nadzorni organ Šefćet Zatrić, ujedno arhitekta grada.

 

Kuća na Rekreacionom centru za predsjednika vladujće Stranke demokratske akcije – SDA je istovremeno rađena sa početkom izgradnje Sportske hale na građevinskim parcelama koje se graniče.

Podsjećamo, Rješenjem Skupštine opštine Novi Pazar br. 03-463-146 od 26. februara 2002. godine, dato je na trajno korišćenje Kačapor Muminu, odborniku Stranke demokratske akcije (SDA) u SO-e Tutin gradsko građevinsko neizgrađeno zemljište na Rekreacionom centru u Novom Pazaru, (centar grada). Ova katastarska parcela br.1675/1 KO Novi Pazar, površine 10 ari 82 metra kvadratna, je naknada za eksproprisano zemljište rješenjem Odjeljenja za privredne djelatnosti opštine Tutin br. 03-465-15/01 od 02. oktobra 2001. godine u korist opštine Novi Pazar, (brdovito-planinsko zemljište u selu Orlje, opština Tutin). Obe opštine su napravile protivzakonit postupak prometa gradskog građevinskog zemljišta. Na osnovu pomenutog Rješenja SO-e Novi Pazar, Mumin Kačapor zaključuje Ugovor o trajnom korišćenju br. 1227 od 04.06.2002. godine sa Zavodom za urbanizam i izgradnju opštine Novi Pazar, po kome Kačapor ništa ne plaća, osim komunalija za stambenu povšinu od 487 kvadrata na tom zemljištu u iznosu od 470.633 dinara. Unaprijed osmišljenim postupcima, Mumin Kačapor u fazi izgradnje objekta na ovoj parceli, 12. avgusta 2002. godine zaključuje ugovor o kupoprodaji sa Ugljanin Sulejmanom, predsjednikom SDA, partije na vlasti i u Novom Pazaru i u Tutinu. I ako je u tom periodu sudski spor u toku, jer je Okružni sud u Novom Pazaru presudom br. 5/02 od 28.08.2002.g. poništio rješenje SO-e Novi Pazar, Ugljanin je izvršio uknjižbu objekta i parcele na svoje ime. Okružni sud je utvrdio da je rješenje donijeto na „štetu države, a u korist pojedinca“. Povrijeđena je odredba čl. 1. a u vezi čl. 8. Zakona o sredstvima u svojini Republike Srbije, kojim je predviđeno da Vlada Republike Srbije odlučuje o davanju na korišćenje, nepokretnosti, zatim povrijeđen je čl. 22. Zakona o građevinskom zemljištu, jer je  predviđeno prethodno pribavljanje saglasnosti Vlade Republike Srbije, kao i odredbe čl. 16. Zakona o eksproprijaciji, jer je dodjela za eksproprisanu nepokretnost izvršena na teritoriji opštine Novi Pazar umjesto Tutin. Potpuno je protivzakonito to što je za eksproprisanu nepokretnost u opštini Tutin dato zamljište koje pripada opštini Novi Pazar.

Kako je uknjižba na ime Ugljanin Sulejmana sporna, jer se nije mogla izvršiti promjena stanja u katastru na predmetnoj parceli, Opštinski javni pravobranilac Mehdija Župljanin i Sulejman Ugljanin, koga zastupa Mahmut Memić, upućuju tužbu Vrhovnom sudu, koji 16.11. 2005. godine donosi presudu br. U.4698/04 „tužbe se odbacuju“.

Komisija je utvrdila da se ovim spor ne završava, već su u službu privatnog lica, koji je u tom periodu bio predsjednik opštine Novi Pazar stavljaju: Opštinski javni pravobranilac opštine Novi Pazar Mehdija Župljanin, Sajida Mehmedović, načelnik Odjeljenja za urbanizam, imovinsko pravne, komunalne i stambene poslove opštinske uprave opštine Novi Pazar, Emina Međedović, šef službe za imovinsko pravne poslove istog Odjeljenja, zatim Opštinski javni pravobranilac opštine Tutin Adem Ramičević i raniji vlasnik Mumin Kačapor iz sela Orlje opština Tutin. Pokušavajući da čitav niz protivzakonitih radnji – stave u zakonske okvire i imovinu legalizuju na ime predsjednika SDA i opštine Ugljanina, dana 26. 07. 2006. godine organizovana je usmena javna rasprava u Odjeljenju za urbanizam, imovinsko pravne, komunalne i stambene poslove opštinske uprave opštine Novi Pazar uz prisustvo gore spomenutih lica. Stranke su konstatovale da je ranija dokumentacija pravosnažna i saglasne su i sporazumjele su se da se naknada vlasniku eksproprisane nepokretnosti u selu Orlje, opština Tutin, ranijem vlasniku Muminu Kačaporu nadoknadi davanjem katastarske parcele br. 1675 u površini od 10,82 ara KO Novi Pazar na kojoj je već odavna izgrađena kuća za predsjednika. Dana 03. 10. 2006. godine Emina Međedović, šef službe za imovinsko pravne poslove i Mehdija Župljanin, Opštinski javni pravobranilac su sačinile zapisnik po kome je Župljanin izjavila: „izjavljujem da neću ulagati žalbu, kako bi rješenje postalo pravosnažno“. Rješenje 03.br.463-105, od 03. 10. 2006. godine, koje je donijelo Odjeljenje za urbanizam, imovinsko pravne, komunalne i stambene poslove opštinske uprave opštine Novi Pazar, po kojem Kačapor Mumin ima pravo korišćenja na neizgrađenom građevinskom zemljištu,  je donijeto na bazi pogrešno utvrđenih činjenica i krivotvorenih podataka. Na predmetnoj parceli je 2002/3. godine izgrađen stambeni objekt, koji koristi Ugljanin Sulejman, te prema tome Kačapor Mumin više godina nema nikakve veze sa predmetnom parcelom i objektom. Pomenuta lica u ovom postupku su zloupotrebila službeni položaj, donjevši pomenuto rješenje i opravosnaživši raniji protivzakoniti postupak.

Komisija konstatuje da je potrebno pokrenuti sudski postupak protiv lica učesnika u postupku, odnosno lica koja su zloupotrijebila službeni položaj.

 

Napomena:

Na Rekreacionom centru rukovodstvo opštine Novi Pazar od 2002. godine investira, na osnovu više sklopljenih ugovora, izgradnju sportske hale. Na susjednoj građevinskoj parceli, istovremeno se gradila kuća za gospodina Ugljanina. Kuća je završena i isti se uselio prije šest. godina. Sportska hala nije završena. Građevinsko preduzeće „Elmir“ je obavljalo značajan dio poslova na izgradnji oba objekta.

 

B) Izgradnja sportske hale u dvorištu O.Š. „Desanka Maksimović“

 

Predsjednik Izvršnog odbora opštine Novi Pazar, Sadik Ugljanin je u ime opštine i Aljoša Manfreda, predstavnik slovenačke firme “Zavod G:G:A:V Manfreda” potpisali ugovor br. 400-72, 10. marta 2004. godine o izgradnji još jedne sportske hale u Novom Pazaru, u dvorištu Osnovne škole “Desanka Maksimović”. Sporazumno su se dogovorili (Sadik Ugljanin, predsjednik Izvršnog odbora i predstavnik firme „Manfreda”) da opština plati 391.000 eura (oko 28.000.000 din.) za radove u svemu iste kao za sportsku dvoranu započetu na Rekreacionom centru.

Kasnije, Ugovor o projektovanju i izgradnji sportske hale u dvorištu Osnovne škole “Desanka Maksimović” sa Građevinskim preduzećem “AS ING” Beograd, br. 404-10 od 24.05.2006. godine, potpisanim u Beogradu 23.05.2006. godine, ovjerili su predsjednik opštine Novi Pazar Sulejman Ugljanin i Stevan Aleksić, direktor tog preduzeća. Cijena usluga i radova koji su predmet ovog ugovora iznosi 55.674.432 dinara, sa PDV 65.595.829 dinara. Godinu dana kasnije, tačnije 21.05.2007. godine isti ugovorači potpisuju prvi aneks ugovora, čiji je tekst u svemu isti, osim što se odnosi na drugu fazu izgradnje (član 2) i što je cijena ove faze 22.769.733 dinara sa PDV 26.868.284,94 dinara. U istom članu ugovora piše da je opština obezbjedila sredstva na taj način što ih je dobila od Uprave za sport Republike Srbije. Potpisani aneks je protivzakonito potpisan jer obaveze iz osnovnog ugovora nisu ni približno odrađeni. Ukupna cijena ugovorena sa AS ING-om iznosi 92.464.113,94. dinara. Ukupna vrijednost svih potpisanih ugovora iznosi preko 120 milion dinara ili oko 1,5 miliona eura. Komisija nije uspjela utvrdi iznos sredstava uplaćivan dobavljačima preko banaka kroz kreditna zaduživanja.

Prema računima Odjeljenja za finansije Gradske uprave beogradskoj firmi AS ING zaključno sa 11. junom 2008. godine uplaćeno je 25.717.687,44 dinara. Predsjednik opštine kao investitor i arhitekta grada kao nadzorni organ potpisali su situacije u vrijednosti izvedenih radova od oko sedamnaest ipo miliona dinara. Direkcije za sport Republike Srbije za izgradnju ove sportske hale uplatila je sredstva u iznosu od 20.000.000 dinara (ukupno Direkcija uplatila 41,5 miliona dinara).

Komisija je utvrdila da je AS ING Trgovinskom sudu u Kraljevu uputio prijedlog na izvršenje, a sud donio rješenje o izvršenju u ukupnom iznosu od 10.962.202, te da se po žalbi Gradskog pravobranilaštva predmet nalazi na Višem trgovinskom sudu u Beogradu.

Po zahtjevu Komisije, Zavod za urbanizam je vršio vještačenje izvedenih radova na sportskoj hali u dvorištu pomenute škole. Prema ovom vještačenju ukupan iznos izvedenih radova je 13.392028,30 dinara (nalaz vještaka).

Komisija konstatuje da su potpisivane situacije, od strane predsjednika opštine, Nadzornog organa i izvođača radova, za radove koji nisu izvedeni, zatim da je AS ING tužio opštinu i zahtjevao uplatu sredstava koja mu ne pripadaju, a Trgovinski sud u Kraljevu donosi rješenja u korist povjerioca, odnosno na štetu budžeta grada Novog Pazara. U ovom slučaju, ako na Višem sudu u Beogradu bude potvrđeno Rješenje Trgovinskog suda u Kraljevu od novih oko 11 miliona dinara, to će dosadašnji radovi koštati oko 36 miliona dinara, iako su izvedeni samo početni radovi koji iznose, kako je vještačenjem utvrđeno, oko 13 miliona dinara. Na taj način budžet će biti oštećen za 23 miliona dinara (do sada, budžet je oštećen za oko 13 miliona dinara).

 

Napomena: Tim za vještačenje je vodio Milivoje Milanović, dipl.inž.građ. licenca br. 410553704

 

C) Izgradnja škole u Bijelim Vodama

 

Gradsko pravobranilaštvo je obavijestilo Komisiju da se pred Trgovinskom sudom u Kraljevu vodi spor sa jednim od podizvođača na izgradnji školske zgrade u selu Bijele Vode. Gradsko pravobranilaštvo ima dokumentaciju koja potvrđuje činjenicu da preduzeće Arpa iz Tutina, vlasnika Izeta Hota, neosnovano traži da mu opština Novi Pazar plati 696.086 dinara za rušenje stare škole u tom selu. Izgradnja nove školske zgrade otpočela je 17. 08. 2007. godine, pa time i rušenje stare škole. Investitor je bila turska agencija TIKA, koja je zaključila ugovor o izgradnji sa firmom Yedimen insaat iz Ankare. Sedam mjeseci od polaganja kamena temeljca u martu 2008. godine, opština Novi Pazar raspisuje tender za rušenje stare školske zgrade, na potpuno rasčišćenom terenu, odnosno rušenje već srušene zgrade. Na tenderu učestvuju preduzeća Kron Pešter-put, čije je sedište u selu Baćica u tutinskoj opštini, a vlasništvo Davida Gostiljca iz Čačka, Arpa Izeta Hota i ogranka Yedimen insaat u Tutinu, koji je registrovan u februaru 2008.godine i čiji je zastupnik Sanela Hot. Najbolji ponuđač bila je Arpa, čiji je vlasnik Izet Hot aprila 2008. godine zaključio ugovor sa predsednikom opštine Novi Pazar Sulejmanom Ugljaninom na 696.086 dinara. Arpinu fakturu za rušenje škole potpisala je Sanela Hot, zastupnica ogranka glavnog izvođača radova. Račun je na naplatu stigao pet dana pre primopredaje vlasti u ovom gradu (07.08.2008.godine), a da je stigao svojim potpisom potvrdio je Bahrija Kačar, tadašnji načelnik Službe za finansije (kasnije Ugljaninov savjetnik u Ministarstvu bez portfelja Vlade Srbije). Tutinske građevinske firme bile su od povjerenja bivšoj novopazarskoj lokalnoj vlasti, jer su članovi i simpatizeri u tom periodu vladajuće SDA. i poslovi nadzora povjereni su Samostalnoj zanatskoj radnji Elektro šiljo iz Tutina, koja je vršila nadzor, prema rješenju od 15. decembra 2007. godine. Sa budžeta opštine Novi Pazar je na račun Yedimen insaat iz Tutina, pod naznakom “učešće u izgradnji škole” 07. marta 2008. godine uplaćeno 5.000.000 dinara, a 09.05.2008. godine još 1.500.000 dinara. Prema tome, ova firma nije postojala u vrijeme izgradnje škole, već je registrovana u Agenciji za privredne registre u Beogradu 04. aprila 2008. godine. Škola je izgrađena donatorskim sredstvima turske fondacije “TIKA” Prema navedenom, radi se o klasičnoj zloupotrebi službenog položaja izvršioca i nalogodavca budžeta u sprezi sa pomenutim licima koja predstavljaju pomenute privatne firme.

 

D) Izgradnja gradskog jaza

 

Komisija je utvrdila da su radovi na Gradskom jazu vršeni od 2002 do 2008. godine. Iste poslove na Gradskom jazu izvodilo je više građevinskih preduzeća. Po odluci opštinskog rukovodstva, Javno preduzeće Zavod za urbanizam i Društveno vodoprivredno preduzeće „Zapadna Morava“, su 16. 07. 2002. godine potpisali ugovor br. 514/2 (zavodni br. Zapadne Morave) o izgradnji Gradskog jaza (zavodni br. Zavoda 1645 od 18.07. 2002. godine). Vrijednost iz osnovnog ugovora za radove iznosi 8.458.106,70. (kasnije se u situacijama pojavljuje vrijednost 8.548.106,70). Kasnije je potpisano više aneksa ugovora i to: po drugoj dopuni 9.531.123,20, po trećoj dopuni 14.721.694,85 i po četvrtoj dopuni ugovora 5.075.244 dinara, što ukupno iznosi 37.786.168,75 dinara Za izvođenje radova na jazu zaključno sa 2004. godinom „Zapadnoj Moravi“ je uplaćeno najmanje 31.312.408,90 dinara. Uplate su vršene na račun Zapadne Morave kod Delta banke u Kraljevu na žiro račun 160-7063-33 i Eksim banke u Kraljevu 170-9670-07. Komisija nije mogla utvrditi da li su uplate Zapadnoj Moravi vršeni i kod drugih banaka. Uplate su vršene, osim preko Zavoda, i sa računa budžeta opštine na račune ovog preduzeća.

 

Komisija je na osnovu izjava radnika Zavoda za urbanizam utvrdila da su Sadik Ugljanin i Bajram Omeragić osmislili i organizovali poslovanje sa Zapadnom Moravom i da je svako od učesnika imao odgovarajući procenat zarade.

Komisija je, uvidom u dokumentaciju Zavoda, utvrdila da je obim poslovanja sa Zapodnom Moravom u 2002. godini iznosio 25.204.302 dinara, u 2003. godini 19.363.021 dinara u 2004. godini 14.118.341 dinar u 2005. godini 4.990.490 dinara i kasnije u više navrata oko 2,5 miliona dinara Ukupna vrijednost je 66.176.154 dinara ili oko 950.000 eura. Sve isplate su vršene preko Zavoda za urbanizam. Isplate sa računa budžeta opštine Novi Pazar nisu analizirane, jer ne postoji niti je vođena uredna finansijska dokumentacija (vidi zapisnik višeg inspektora Ministrasva finansija).

 

Kasnije, u ime opštine Novi Pazar, Sulejman Ugljanin i direktor Građevinske firme Amiga potpisali su 05. marta 2007. godine ugovor br. 400-29 o izvođenju radova na Gradskom jazu, uz obavezu da ova građevinska firma završi poslove do 20. maja 2007. godine. Opština se obavezala da otplaćuje kredit za ovu firmu kod Čačanske banke. Aneksom ugovora prolongiran je rok za završetak radova, kao i uzimanje kredita. Naime kredit je uzet kod Reiffeisen  banke. Isplata je produžena do 20. jula 2007. godine. Obaveze opštine su da otplati kredit. Kako je protekao rok za otplatu dugova, kamata je takođe morala biti otplaćena, te se ukupan iznos duga popeo na 44.532.206 miliona dinara. U dug je, prema podacima Odjeljenja za finansije, uračunata cijena radova u Gradskom parku u vrijednosti od 6.142.442 dinara. Nadzorni organ je imao primjedbe na izvedene radove, koje nisu otklonjene.

 

Tokom izgradnje jaza sredstva su uplaćivana i drugim firmama. Tako naprimjer firmi „Kov trend“ isplaćivana su sredstva za izgradnju ograde na Gradskom jazu, naprimjer: 04. 04. 2008. godine uplaćeno je 150.000 dinara, a od januara do juna 2008. godine ukupno iz sredstava Gradske uprave 682.000 dinara. Ta sredstva su uplaćivana „Kov trendu“, i ako je prema ugovoru i priloženoj situaciji te radove izvodila „Amiga“.

 

Na osnovu svega navedenog izgradnja Gradskog jaza trajala je od 2002 do 2008. godine i sa budžeta opštine je izdvojeno oko jedan milion eura, odnosno 82.318.374 dinara, iako su radovi neuporedivo jeftiniji. Dug kraljevačkm preduzeću „Amiga“ u iznosu od 44,5 miliona dinara uplaćen je decembra 2008. godine.

 

Z a k lj u č a k – Komisija konstatuje da je izgradnja objekata i komunalne infrastrukture vršena bez valjanje dokumentacije, građevinske knjige, građevinskog dnevnika, da su situacije o izvedenim radovima potpisivane i ovjeravane često i bez datuma, bez provjere i nadzora, ili po nečijem nalogu ili namjerno potpisivane fiktivne situacije, da su protivzakonito otuđivana sredstva budžeta, da su pojedinci iz lokalne samouprave sebi i drugima pribavljali korist velike vrijednosti, kroz zloupotrebu službenog položaja.

6) POVJERAVANJE DJELATNOSTI PRIVATNIM FIRMAMA

 

A) Javna rasvjeta povjerena privatnom preduzeću „Jasmin comerec“

 

Djelatnost javne rasvjete je, na osnovu inicijative rukovodstva lokalne samouprave, oduzeta Javnom preduzeću Zavod za urbanizam, izgradnju i uređivanje opštine Novi Pazar i na 25 (dvadesetpet godina) povjerena SZR „Jasmin-komercu servisu“. Naime, Opština Novi Pazar je 15. januara 2008. godine donijela Odluku o pokretanju postupka javne nabavke. Formirana komisija u sastavu: Damir Đekić, Senad Melajac, Enis Kolić, Muamer Smailbegović, Rešad Ugljnin i Selma Gudžević, sačinila je izvestaj 17. 03. 2008. godine da je SZR „Jasmin komerc“ ponudio najbolje uslove za izbor i povjeravanje djelatnosti javne rasvjete u opštini Novi Pazar. Skupština opštine je 08. 04. 2008. godine donijela Odluku o izboru partnera opštine za obavljanje javne rasvete na teritoriji opštine Novi Pazar, nakon čega je Predsjednik opštine 29. 04. 2008. godine sa tom privatnom firmom sklopio Ugovor o povjeravanju djelatnosti javne rasvjete. Podsjećamo, prema Zakonu o lokalnoj samoupravi Predsjednik opštine je i predlagač odluka koje Skupština opštine donosi.

 

Uvidom u dokumentaciju i pomenuti ugovor, SZR „Jasmin komerc“ Novi Pazar, imao je obavezu da izgrađuje objekte javne rasvjete, horizontalne i vertikalne signalizacije, elektro-instalacije, trafo stanice, objekte reklame i propagande u skladu sa posebnim zaključivanjem Ugovora, a u zavisnosti od projekta i objekta, sa opštinom mjesnim zajednicama, indirektnim korisnicima budžeta, preduzećima i ustanovama kojima je Opština osnivač, privrednim i drugim subjektima za teritoriju opštine Novi Pazar kao i građanima, a u skladu sa njihovim pojedinačnim potrebama, zatim da preuzme postojeće zaposlene radnike, koji rade na ovim poslovima u okviru JP „Zavod za urbanizam i izgradnju opštine Novi Pazar“ (ukupno 6 radnika), kao i da investira „tehničko-tehnološko znanje i kapital“ u vrijednosti od 1,5 miliona eura.

 

Komisija je utvrdila da Odluka Skupštine opštine Novi Pazar o izboru partnera za obavljanje djelatnosti javne rasvjete na teritoriji opštine Novi Pazar, broj 352-31/08 od 08. 04. 2008. godine, nije objavljena u službenom glasilu, da „Jasmin komerc servis“ Novi Pazar nije ispoštovao obaveze iz pomenute Odluke i Ugovora o povjeravanju djelatnosti. Prema članu 4. Odluke opština Novi Pazar učestvuje u dobiti u iznosu od 10 %, međutim na račun opštine nisu evidentirana nikakva sredstva, zatim „Jasmin-komerc“ nije ispunio obaveze iz iste odluke i Ugovora o preuzimanju šest radnika Zavoda za urbanizam, niti je podnosio Izvještaj o radu „nadležnim organima, a Skupštini opštine najmanje jednom godišnje“, što je predviđeno članom 9. Odluke Skupštine opština Novi Pazar. SZR „Jasmin komerc“ nije ispoštovao, odnosno nije otpočeo primjenjivanje člana 5. a u vezi sa članom 10. Ugovora o povjeravanju djelatnosti.

 

Komisija je, uvidom u izvode Uprave za trezor“ utvrdila da je sa budžeta opštine Novi Pazar, prije donošenja Odluke o povjeravanju djelatnosti javne rasvjete i zaključenja Ugovora, na račun SZR „Jasmin komerca“, tokom 2006, 2007 i 2008. godine uplaćeno preko 5.300.000 (pet miliona i tri stotine hiljada) dinara, i ako je djelatnost javne rasvete, do donošenja Odluke i zaključenja Ugovora, obavljao Zavod za urbanizam.

 

Osim direktno sa budžeta opštine, Komisija je utvrdila da je tadašnji direktor Sportskog centra Rifat Mujanović, na račun „Jasmin komerca“ u 2007. godini prebacio sredstva u iznosu od 479.666, a u 2008. godini 338.768 dinara, ukupno 818.434 dinara. Odgovornost za uplatu sredstava sa budžeta opštine na račun ovog privatnog preduzeća snosi izvršilac, naredbodavac budžeta, odnosno Predsjednik opštine.

 

Komisija je ustanovila da Odluka Skupštine opštine Novi Pazar o reorganizaciji i transformaciji JP Zavod za urbanizam, izgradnju i uređivanje opštine Novi Pazar, br.023-29/06, od 28.12. 2006 godine nije primijenjena, odnosno nije izvršena reorganizacija i transformacija Zavoda, iako je ona bila jedan od zakonskih osnova za zaključenje Ugovora o povjeravanju djelatnosti.

 

Kako su predmetna Odluka i Ugovor donijeti na štetu Opštine Novi Pazar, a „SZR Jasmin komerc servis“ nije ispunio Odlukom i Ugovorom predviđene obaveze, niti je Odluka Skupštine opštine o povjeravanju djelatnosti javne rasvjete objavljena u službenom glasilu, Komisija je organima Grada predložila donošenje odluke o poništenju ove odluke i raskid ugovora sa ovom privatnom firmom ili pokretanje postupka poništaja pred nadležnim sudom.

 

Z a k lj u č a k – Komisija konstatuje da je ugovor o povjeravanju djelatnosti javne rasvjete SZR „Jasmin komerc-Servisu“ iz Novog Pazara sklopljen na štetu opštine, da su sredstva protivzakonito prenijeta sa budžeta na račun ove firme i da se protiv odgovornih lica, za štetu nanijetu opštini, pokrene sudski postupak.

 

B) Javna parkirališta povjerena „Majeri“ i 70 % kapitala

 

Privremeni organ, odnosno petočlana prinudna uprava uvedena umjesto Skupštine opštine od strane Vlade Srbije, donio je 05. 07. 2006. godine Odluku o modelu rješenja organizacije, konstrukcije finansiranja obavljanja djelatnosti stacionarnog saobraćaja – javnih parkirališta. Odlukom se usvaja prijedlog rješenja stacionarnog saobraćaja u Novom Pazaru i studija izvodljivosti u cjelosti data od „Majere“ preduzeća iz Gornjeg Milanovca, koja se bira i za partnera za realizaciju predloženog modela organizacije i obavljanja stacionarnog saobraćaja u Novom Pazaru. Sa pomenutom privatnom firmom opština formira „Parking servis“ AD Novi Pazar. Prema odluci učešće u osnivačkom novčanom i nenovčanom kapitalu i akcijama u Društvu Parking servis Novi Pazar AD je – Opština Novi Pazar 30% a Majera Gornji Milanovac 70%. Predsjednik opštine Novi Pazar Sulejman Ugljanin i direktor Majere iz Gornjeg Milanovca su 21. novembra 2006. godine potpisali i u Opštinskom sudu u Novom Pazaru ovjerili Ugovor o osnivanju privrednog društva „Parking servis Novi Pazar“ AD Novi Pazar. Ugovorene obaveze jasno ukazuju da je Društvo formirano na štetu opštine i Javnog preduzeća Zavod za urbanizam, a u korist „Majere“. Opština se obavezala da se ova djelatnost nemože povjeriti bilo kom drugom licu, da opština nemože uvoditi bilo koje takse Društvu, da opština, bez obzira što je manjinski vlasnik, pokriva eventualne gubitke zbog – donijetog ili nedonijetog akta itd. Na drugoj strani, pored drugih povoljnosti za Društvo, odnosno većinskog vlasnika, ugovorom je predviđeno da su direktor i predsjednik skupštine Društva lica koja postavlja Majera, da Društvo može povjeriti drugom licu djelatnost ili prostor za uređenje i izgradnju objekata.

Majera, kao većinski vlasnik nije ispunila obaveze iz Odluke i Ugovora o osnivanju Društva. Prema evidenciji Odjeljenja za finansije Gradske uprave grada Novog Pazara na račun budžeta nisu uplaćivana nikakva sredtva od strane Majere, odnosno Parking servisa. Pomenuta Odluka Privremenog organa opštine (prinudna uprava) i ostala dokumenta su protivzakonita i protivustavna.

Ustavni sud Srbije, odlučujući u predmetu IUo – 212/08, je „utvrdio da odredbe čl. 2 do 5, člana 6 st. 2 do 4, člana 7, člana 8. stav 3. i člana 9. Odluke o modelu rješenja organizacije, konstrukcije finansiranja obavljanja djelatnosti stacionarnog saobraćaja – javnih parkirališta u Novom Pazaru (Službeni list opštine Novi Pazar, broj 15/06) nisu u saglasnosti sa Ustavom i zakonom, jer je ocijenio da je, protivno odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi, Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa i Zakona o komunalnim djelatnostima, koje utvrđuju ovlašćenja jedinice lokalne samouprave u pogledu osnivanja javnih preduzeća, povjeravanja obavljanja komunalne delatnosti i uređivanja opštih uslova za obavljanje komunalne delatnosti, odnos vrijednosti državnog i drugog oblika kapitala pri promjeni vlasništva kapitala u javnim komunalnim preduzećima, te položaj javnih preduzeća, Skupština opštine, osporenom Odlukom, bez ispunjenja zakonske obaveze da prethodno donese opšti akt o načinu povjeravanja poslova obavljanja komunalne delatnosti, za obavljanje osnovala privredno društvo „Parking servis Novi Pazar“ i to kao suosnivač sa učešćem u osnivačkom kapitalu od 30%, na osnovu ugovora sa preduzećem „Majera“ kojem pripada 70% osnivačkog kapitala, te tako osnovanom privrednom društvu odredila položaj javnog preduzeća i prenijela mu sopstvena zakonska ovlašćenja – da bliže uređuje organizaciju i funkcionisanje stacionarnog saobraćaja i da uređuje odnose sa korisnicima usluga u obavljanju odnosne delatnosti.

Komisija je takođe utvrdila da je ranije Skupština „Parking servisa Novi Pazar“ AD 29. januara 2007. godine donijela Pravilnik o organizaciji i uređenju stacionarnog saobraćaja na teritoriji opštine Novi Pazar. Taj pravilnik je takođe protivustavan i protivzakonit, o čemu je Odluku donio Ustavni sud br. IUo-74/2008 od 06.02. 2009. godine.

Privredni sud u Kraljevu odbacio je tužbu „Majere“ DOO iz Gornjeg Milanovca kojom je ova firma tražila da Grad Novi Pazar plati kao izgubljenu dobit u visini od 43.396.000 dinara i da u centru grada obezbjedi uslove za obavljanje poslova stacionarnog saobraćaja predviđene ugovorom o osnivanju Parking servisa potpisanim 21. 11. 2006. godine.

Podsjećamo, tadašnji predsjednik opštine Sulejman Ugljanin potpisao u ime opštine ugovor sa ovom privatnom firmom po kome je udio u osnivačkom kapitalu i ostvarivanju dobiti ove privatne firme iz Gornjeg Milanovca iznosio 70 %, a opštine Novi Pazar svega 30 %. Nove gradske vlasti su poslije 07.08.2008. godine poništile raniju odluku, te „Parking servis“ nije obavljao ugovorenu djelatnost.

Ranije je Ustavni sud ocijenio odluku iz 2006. godine neustavnom, a Privredni sud u Kraljevu, novembra 2010. godine potvrdio protivzakonitost tog ugovora. Ujedno ovaj sud je obavezao „Majeru“ da gradu na ime troškova parničnog postupka plati iznos u visini od 1.070.000 dinara.

 

Z a k lj u č a k – Komisija je mišljenja da nadležni lokalni organi treba da pokrenu odgovarajući postupak, odnosno podnesu prijave nadležnim sudskim organima protiv lica učesnika u opisanom postupku, za izvršene radnje – zloupotrebu službenog položaja i potpisivanje protivzakonitih, po opštinu štetnih ugovora, kao i postupak za izgubljenu dobit, jer „Majera“ nije ispunila ugovorene obaveze iz ugovora.

 

N a p o m e n a: Prema izjavama ranijih predstavnika SDA, koja je u tom periodu vršila vlast, novčana sredstva, odnosno dobit, umjesto na budžet, raspodjeljivana je po nahođenju menadžera opštine Esada Salihovića, Alije Zumberovića i lica koja su činila obezbjeđenje Sulejmana Ugljanina, predsjednika opštine u tom periodu.

 

C) Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji – Favorizovana SBB

 

Po nalogu šefa koalicije na vlasti Sulejmana Ugljanina ili po sopstvenom nahođenju, sekretar Skupštine opštine, Milijan Belić je prekoračio službena ovlašćenja na taj način što je u toku trajanja tendera izdao naređenje Odjeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne i stambeno-komunalne poslove da izda odobrenje za izgradnju i upravljanje mrežom kablovsko-distributivnog sistema, na teritoriji opštine Novi Pazar, preduzeću SBB DOO Kragujevac, a da takvo odobrenje ne izda ni jednom drugom podnosiocu zahtjeva.

Ugovor o poslovno–tehničkoj saradni, za narednih petnaest godina, 24. septembra 2004. godine potpisali su u ime opštine Novi Pazar, Vasvija Gusinac, predsjednik opštine, a u ime SBB d.o.o, Dragan Šolak, direktor. Na ovaj način je prekršen Antimonopolski zakon i uputstva Ministarstva za kapitalne investicije (13. 09. 2004. godina) a ignorisano je obavještenje Ministarstva saobraćaja i telekomunikacija od 29.09.2004. godine da će zbog nečinjenja podnijeti krivičnu prijavu protiv odgovornih lica. Naime, kako je bilo zainteresovanih drugih lica – ponuđača, to su isti oštećeni. Muzička kompanija „Vizija“ je tužila opštinu za prekršaj antimonopolskog zakona, a Trgovinski sud Kraljevo presudio u korist Vizije, što je potvrdio i Viši trgovinski sud Beograd, 16.02.2006. godine. Muzička kompanija Vizija je podnijela Trgovinskom sudu zahtjev za odštetu za protekli period, a sud odredio vještaka koji će utvrditi visinu duga opštine prema Viziji.

Osim što je Ugovor sklopljen na 15 godina, njime je nanijeta šteta budžetu opštine po drugim osnovama. Komisija nije mogla da utvrdi gdje su utrošena sredstva uplaćena kao avans iz člana 9. potpisanog ugovora u iznosu od 30.000 eura, kao ni sredstva, koja je SBB dužana uplaćivati do 10 tog u svakom mjesecu. Prema Ugovoru SBB je u prvih pet godina dužna uplaćivati deset, a nakon toga pet procenata neto prihoda.

Odgovorna lica, pored Milijana Belića i Vasvije Gusinac, su Sadik Ugljanin predsjednik Izvršnog odbora opštine, jer su na Izvršni odbor prenijete od strane Skupštine opštine sve dalje radnje, i Sulejman Ugljanin, predsjednik Stranke demokratske akcije, stranke na vlasti, jer se odlučivalo na internim sastancima, kojima je predsjedavao šef Koalicije „Lista za Sandžak dr Sulejman Ugljanin“ i predsjednik Stranke demokratske akcije, prije donošenja zvanične odluke.

Komisija konstatuje da je, donošenjem gore pomenute odluke i potpisivanjem ugovora sa preduzećem iz Kragujevca, opština Novi Pazar oštećena po više osnova. Avansno plaćanje u iznosu od 30.000 eura nije evidentirano na budžetu opštine, niti uplate pomenutog preduzeća koje proistuču kao obaveza iz ugovora. Komisija takođe naglašava da je, zbog protivzakonitih radnji u postupku, rukovodstvo lokalne samouprave favorizovalo predzeće SBB DOO Kragujevac, postupak pred nadležnim sudom je u toku. Na sudskim vještacima je da utvrde koliki dug grad Novi Pazar mora isplatiti tužiocu – Kompaniji „Vizija“.

 

Z a k lj u č a k – Pokrenuti postupak protiv odgovornih lica, učesnika u ovom postupku.

 

Napomena: Direktor oštećene firme Denis Mavrić, Komisiji je saopštio da očekuje, poslije sudskog ještačenja, da mu sa budžeta grada budu isplaćena sredstva u iznosu od više desetina hiljada eura, kao izgubljenu dobit, zbog kršenja zakonskih propisa opštinskih čelnika, odnosno favorizovanja agencije SBB d.o.o. Komisija je obaviještena da se jedino protiv Milijana Belića vodi sudski postupak.

7) POSLOVANJE PREDUZEĆA I USTANOVA

 

 

A) Zavod za urbanizam izgradnju i uređivanje opštine Novi Pazar

 

Na kraju 2003. godine Zavod za urbanizam je bio zadužen, (dug dobavljačima) oko jedan milion eura, tačnije 70.322.860 dinara, a na kraju 2004. godine za još 30 miliona dinara, tako da je dug iznosio blizu jedan i po milion eura ili 101.107.510 dinara. U 2005. godini izvršilac budžeta opštine nije Zavodu uplaćivao sredstva prema odluci o budžetu, već se ovo preduzeće finansiralo uglavnom iz sopstvenih prihoda. Nakon što je Vlada Republike Srbije uvela prinudnu upravu (april 2006. godine) dugovanja su naglo porasla, cak na 185.484.406 dinara (više od 2,3 miliona eura). Dobavljačima, privatnim preduzećima, autoprevoznicima i drugim pravnim i fizičkim licima u 2006 godini, prema izvještaju Ekonomskog sektora Zavoda za urbanizam, uplaćeno je čak oko 112 miliona dinara.

 

Komisija je utvrdila da je trošenje sredstava budžeta opštine Novi Pazar, po osnovu uplata Zavodu, vršeno nenamjenski uz mnogobrojne zloupotrebe. Sljedeći podaci to potvrđuju. Zavod za urbanizam je u 2006 godini utrošio preko 27 miliona dinara za gorivo i mazivo. Prema izvještaju Sektora za mehanizaciju Zavoda za urbanizam u 2006. godini za gorivo je utrošeno 5.602.873 dinara, a za gorivo plaćeno trećim licima još 21.705.499 dinara, a izvještajem Ekonomskog sektora se prikazuje utrošak od 20.961.310 dinara. Radi poređenja, navodimo da je u 2009. godini za gorivo i mazivo utrošeno 9.476.118 dinara, dakle tri puta manje.

 

Zavod za urbanizam izgradnju i uređivanje opštine Novi Pazar je prema svom prvom izvještaju za period 03. 05. 2006. godine pa do 31. 12. 2006. godine za potrebe opštine odradio poslove u iznosu od 249.511.976 dinara, a prema prepravljenom izvještaju 157.856.976 dinara (prilog). Naime, kada je prvobitna verzija izvještaja podnijeta Opštinskom vijeću na usvajanje, člannovi Vijeća iz srpskih partija su primjetili da su izvještajem prikazani radovi koji nisu izvedeni, i da su za iste „utrošena“ sredstva. Nakon toga došlo je do prepravke – peglanja Izvještaja Zavoda (vidi prilog).

 

U publikaciji o komunalnoj infrastrukturi u dijelu koji se odnosi na Zavod za urbanizam i izgradnju, publikovani su podaci po kojima vrijednost radova od 03. 05. pa do kraja 2006. godine iznosi 249.511.976 dinara. Komisija je došla i do dva različita izvještaja Zavoda, po kojima su ukupni prihodi i rashodi različiti. Naime, po Izvještaju Ekonomskog sektora Zavoda prihodi od budžeta opštine iznose 244.313.256 dinara, a prema drugom Izvještaju Zavoda za period 01.01.do 31.12. 2006. godine prihodi od budžeta iznose 233.148185 dinara. Odlukom o budžetu, Zavodu za urbanizam bilo je predviđeno 217.758.818, a uplaćeno je 231.432.899 dinara, što je iskazano u Odluci o završnom računu budžeta za 2006. godinu. Očigledno radi se o krivotvorenju podataka, jer prema kartici konta – Javna preduzeća – Odjeljenja za finansije Gradske uprave sa budžeta je Zavodu isplaćeno 222.066.711 dinara, jer je oko devet miliona uplaćeno na račun JKP „Vodovod i kanalizacija“ i JKP „Toplana“. Dakle, podaci o transferu budžetskih sredstava prema Zavodu u nijednom od spomenutih dokumenata nisu ni približno identični.

Za poziciju zgrade i građevinski objekti, kako je prikazano Odlukom o zavšnom računu budžeta za 2006. godinu, bilo je predviđeno 70 miliona dinara, a navodno izvršeno radova koji su koštali čak 91.745.000 dinara, a za Mjesne zajednice umjesto 70.650.000 izvršeno 96.901.000 dinara, što ukupno iznosi 188.646.603 dinara. Radove na infrastrukturi uglavnom nije vršio Zavod, već privatni preduzetnici, po ugovorima koje su potpisivali predsjednik opštine i direktor Zavoda. Izvještaj o poslovanju Zavoda za urbanizam za 2006. godinu (pregled prihoda i rashoda) sve to demantuje. Ukupno utrošena sredstva za izgradnju ulica iznose 10.254.750, troškovi izgradnje lokalnih puteva 97.376.290, troškovi vodovoda i kanalizacije 7.030.820 dinara, ukupno 121.775.145 dinara. Prema tome,  analizom i poređenjem dokumenata Zavoda i Opštine u kojima su prikazani prihodi i rashodi na jasan način potvrđuju nenamensko trošenje budžetskih sredstava i odliv sredstava na protivzakonit, nepoznat način. Podaci o „naduvanim“ i „peglanim“ rashodima u 2006 godini nisu usklađeni. Postavlja se pitanje kako je utrošeno nedostajućih oko 67 miliona dinara. Odgovor je samo djelimično sadržan u sljedećim nalazima Komisije. Naime, Komisija je nedvosmisleno utvrdila da je većina ugovora o izvođenju građevinskih radova potpuno protivzakonita. Direktor Zavoda, Ruždija Serezlić je potpisao više od 30 ugovora, a najmanje 26 ugovora sa privatnim preduzećima i autoprevoznicima na protivzakoniti način. Radi se o sljedećim ugovorima potpisanim sa:

- PTUP “Selek company“ DO Novi Pazar, koga zastupa Besim Selek,

- SZR „Granit Mont“, Novi Pazar, koga zatupa Edin Šaronjac,

- PPUP „Aladin prom“, Tutin (Mojstir), Habib Habibović (više ugovora),

- PZR „Trasa“, Novi Pazar, Hajriz Fejzović

- SZR „Hager“, Novi Pazar,

- Autoprevoznik Esad Dražanin, Novi Pazar

- Autoprevoznik Adem Muslić, Trnava, Novi Pazar

- Autoprevoznik Emin Muslić, Novi Pazar, Biserovačka 17.

- Autoprevoznik, Aladin Koca, Požega, Novi Pazar

- PUR „Javor“, Sulejman Bećović, Novi Pazar, Trnava

- STR „Mile“, Milomir Filipović, Novi Pazar, Jaćima Ristovića 43

- OD „Astrons’’,Novi Pazar“, Kragujevačka br. 53

- „LEJLA PROM“ D.O.O Ribariće, Tutin

- Autoprevoznik Semir Balota , ul. Rajka Ackovića br.10 Novi Pazar

- DOO „Eurokop 2006“ Novi Pazar

- OD „Lekapk“ iz Novog Pazara, ul.Šabana Koče 109

- Autoprevoznik Rašljanin Erduan, Velibora Ljuijića br. 7 Novi Pazar

- Autoprevoznik Gudzević Šefćet iz Novog Pazara

- Autoprevoznik Gudzević Daut iz Novog Pazara

- Autoprevoznik Gudzević Edin iz Novg Pazara

- Autoprevoznik Hajrudin Bogućanin ul. Gornji Aleksinac br.63 Novi Pazar

- Autoprevoznik Zukorlić Halem, Novi Pazar

- Autoprevoznik Hakija Hasanović ul.Gornji Aleksinac br.76 Novi Pazar

- Autoprevoznik Ugljanin Nasuf iz Novog Pazara,Požega

- Zidarsko fasaderska radnja, Sadović Avdija iz Novog Pazara

- Autoprevoznik Aladin Tutin (PPUP „Aladin prom“ Mojstir, Tutin).

Naime, u nabrojanim ugovorima, u članu 2. se navodi „lažni“ tender br. 404-11.  Pomenuti tender predstavlja poziv za radove u Osnovnoj školi „Desanka Maksimović“, pri čemu je kao najbolji ponuđač odabran „LUKS EVG“, sa kojim je potpisan ugovor o radovima u toj školi, a ne za radove sa pomenutim ugovaračima. Očigledno, tender nije ni raspisivan. Pored toga, u navedenim ugovorima nisu iskazane vrijednosti radova.

 

Prema izjavama radnika Zavoda za urbanizam, ugovori su pisani izvan zgrade Zavoda, koje je direktor Serezlić potpisivao. Radnici sumnjaju da su ugovori osmišljeni i dogovoreni između predsjednika opštine i menadžera opštine (Sulejman Ugljanin, predsjednik opštine – Esad Salihović, menadžer opštine – Hidajet Lukač, Zavod za urbanizam). Po osnovu više od trideset potpisanih ugovora sa autoprevoznicima i privatnim preduzećima iz Tutina, Novog Pazara i Raške o „izvođenju radova na izgradnji komunalne infrastrukture“ istima je u 2006. godini uplaćeno 21.319.687 dinara, u 2007. godini 30.768.916 dinara, u 2008. godini (do jula mjeseca) 7.191.609 dinara, što ukupno iznosi 59.280.212 dinara. Komisija je od Zavoda dobila podatak da su do decembra mjeseca 2010. godine u Zavod za urbanizam po presudama Privrednog suda pristigle obaveze od oko 16.000.000 dinara i pripadajuće kamate dobavljačima oko 4.000.000 dinara, što ukupno iznosi oko dvadeset miliona dinara. Podsjećamo, po presudama – prinudne naplate u 2009. godini iznosile su 9.202.440 dinara i kamata i takse još 4.371.160 dinara.

Prema tome po osnovu potpisanih ugovora utrošeno je preko osamdeset miliona dinara, odnosno oko jedan milion eura.

 

Komisija je izvršila uvid u račune autoprevoznika i utvrdila uplate do iznosa od 53.702.181 dinar. Navedeni iznos nije konačan. Kao što je naglašeno, u julu mjesecu 2008. godine Zavod za urbanizam je privatnim preduzetnicima bio dužan još 17.877.601 dinar, jer se kasnije ispostavilo da je jula mjeseca 2008. godine Zavod za urbanizam autoprevoznicima dugovao 56.443.118,48 dinara, jer obaveze prema dobavljačima nisu uredno knjižene. Tek kada su privatni preduzetnici otpočeli podnošenje zahtjeva Trgovinskom (Privrednom) sudu po osnovu dugova za „izvedene radove“, i pregleda obaveza prema dobavljačima došlo se do navedenog podataka.

Poređenja radi navodimo da prihodi Zavoda za urbanizam od budžeta u 2007. godini iznose 135.235.200 dinara. Neuporedivo je manje utrošeno sredstava za izgradnju ulica i lokalnih puteva, svega 34.737.060 dinara (u 2006.g. navodno 188.646.603 din). Prema naprijed navedenim podacima za komunalnu infrastrukturu Zavodu je tokom dvije i po godine (2006-2008) sa budžeta opštine uplaćeno oko četiri miliona eura, odnosno 358.618.863 dinara, međutim nisu vidljivi komunalno infrastrukturni objekti izgrađeni u tom periodu za tu sumu novca.

 

Z a k lj u č a k – Komisija konstatuje da dokumenta Zavoda i Opštine su sastavljana tako da su u njima sadržane neistinite vrijednosti o investiranju i rezultatima poslovanja sa uvećanim vrijednopstima. (Prilog – Izvještaji Zavoda, Odluka o završnom računu budžeta, kartice konta).

Očigledno predsjednik opštine, kao nalogodavac i izvršilac budžeta, menadžer opštine koji je odgovoran za realizaciju projekata, lice u opštinskoj upravi odgovorno za finansije, direktor Zavoda i Nadzorni organ su odgovorni za krivotvorenje podataka i protivzakonito korišćenje sredstava budžeta opštine. Odliv sredstava sa budžeta, što preko Zavoda, što direktno sa računa budžeta opštine, odvijao se na protivzakonit način, uplatama na račune više desetina privatnih firmi, autoprevoznika i drugih pojedinaca (vidi izvode uprave za trezor). Dobavljači su obezbjeđivali situacije za navodne radove, koje su ugovarači radova i nadzorni organ potpisivali, a naredbodavac budžeta odobravao sredstva.

Neophodno je pokrenuti krivični postupak protiv lica koja su učestvovala u opisanom zaokruženom protivzakonitom postupku.

 

 

B) JKP „Vodovod i kanalizacija” i njegove privatne firme

 

Privatna preduzeća zaposlenih u JKP „Vodovod i kanalizacija“, i drugih lica, kao što su MD Mond, Hidromond, Teatar, te Feniks proizv.građ.usluž. zanatska zadruga i Komgradnja iz Beograda, uz autoprevoznike iz Novog Pazara, obavljali su najveći dio poslova za opštinu, odnosno JKP „Vodovod i kanalizacija. Kako su pomenuta privatna preduzeća, pomenutih vlasnika, dobijala poslove podizvođača, to su napravljene protivzakonite radnje po više osnova. Prije svega radi se o sukobu interesa, ali i namještanju poslova. Dakle, ista lica su radnici JKP Vodovod i kanalizacija na funkcijama, a istovremeno obavljaju i rukovode svojim privatnim firmama, koje su podizvođači. Te firme su često registrovane na njima bliska lica. Ova privatna preduzeća i drugi podizvođači su na taj način ostvarila višemilionsku dobit (vidi prilog – godišnje izvještaje preduzeća).

Predsjednik opštine Sulejman Ugljanin, predsjednik SDA i direktor Nafilj Sejdović, predsjednik SDA za Novi Pazar su tokom 2006, 2007 i prvoj polovini 2008. godine tako organizovali posao da nadzor nad radovima i druge poslove u vezi izgradnje vrše „povjerljive osobe“ Sabina Trubljanin, Mersija Bitić, Omer Hadžitahirović. Nadzor ispred opštine vrši uglavnom, pored Hadžitahirovića i Hido Lukać i Jusuf Toković, radnici opštinskog preduzeća Zavod za urbanizam. Na taj način stvoren je povjerljiv krug lica tako da je zaokruženi postupak od potpisivanja ugovora do isplata za “izvedene” radove legalizovan, odnosno za sve postoji dokumentacija. Ilustracije radi navodimo primjer, da je tokom 2007 i u prvoj polovini 2008. sa računa Vodovoda privatnoj firmi “Fenix” (vlasnik je rođak direktora) isplaćeno 38.379.009 dinara. Karakteristično je naglasiti način na koji su pomenute firme izvodile radove. Prema izjavama zaposlenih lica, radovi često nisu izvođeni po projektnoj dokumentaciji, ali su investitor i lica koja su vršila nadzor potpisivali situacije.

 

Komisija se nije upuštala u procjene koje su situacije fiktivne, a koje su stvarne, ali je očigledno da vodovodna i kanalizaciona mreža nije proširena niti izgrađena za novčana sredstva u iznosu od preko tri miliona eura. Jer je sa budžeta opštine Javnom komunalnom preduzeću „Vodovod i kanalizacija » za dvije godine (maj 2006 do jula 2008) uplaćeno više od dva miliona eura, odnosno oko 185 miliona dinara, od strane Ministarstva za kapitalne investicije uplaćeno je oko 14,5 miliona dinara. Prilikom dolaska nove vlasti u julu mesecu 2008. godine, zatečen dug u ovom preduzeću koji iznosi oko 90 milina dinara. Kada se iznosu od tri miliona eura dodaju i sredstva samodoprinosa, koja građani izdvajaju, taj iznos je mnogo veći.

 

Sa računa budžeta opštine JKP « Vodovod i Kanalizacija » tokom 2006. godine uplaćeno je 59.070.000 dinara i 7.854.266 po osnovu odluke prinudne uprave, u 2007 – 82.585.482 dinara, a iznos od 14.438.921 dinara uplaćen je od strane Ministarstva za kapitalne investicije, zatim od januara do jula mjeseca 2008. godine sa budžeta je uplaćeno 35.364.838 dinara.

 

Podizvođačima je u 2006. godini isplaćeno 46.338.608 dinara, u 2007 – 61.208.760, do jula 2008. godine 59.675.346 dinara. U 2007. godini privatnim firmama je isplaćeno i to: Feniks – Beograd 16.857.280 dinara, Teatar – Novi Pazar 11.491.056, MD Mont – Novi Pazar 15.808.416, Hidromont – Novi Pazar 2.080.917 dinara. Do jula 2008. godine istim firmama je isplaćeno: Feniksu 21.522.729, Teatru 8.786.861, MD Montu 10.498.819 dinara. Beogradskoj firmi Komgradnja isplaćeno je 5.585.027 dinara. Navedenim firmama, za jednu i po godinu dana, isplaćeno je oko 101 milion dinara. Zarade lica koja su vršila nadzor su visoke. Tako naprimjer na račun Hadžitahirović Omera isplaćeno je pred izbore 2008. godine oko 20.000 eura, Lukač Hidjeta  oko 15.000 eura, Toković Jusufa preko 391.608 dinara blizu 5000 eura (vidi tekst privilegije).

 

Obaveze i zaduženje preduzeća kod banaka

 

Javno komunalno preduzeće “Vodovod i kanalaizacija” je na dan 11. jula 2008. godine bilo zaduženo 89.905.930 dinara (oko jedan milion eura i sto hiljada) i to: Kredit kod Banke inteze 20.000.000 dinara (250.926, 23 eura (kredit iskorišćen za isplatu Fenixu 10 miliona, Teatru 8 miliona, MD Mont 2 miliona). Kredit kod Komercijalne banke 15.079.000 dinara (188.195,00 eura), obaveze prema podizvođačima vodovodne mreže, kišne i fekalne kanalizacije 30.966.985 dinara, obaveze prema dobavljačima za materijal i izvršene usluoge 14.307.000 dinara i obaveze prema radnicima (plate i doprinosi).

 

Z a k lj u č a k – Komisija konstatuje da je veći dio novčanih sredstava nenamjenski utrošen, odnosno utrošen na protivzakonit način, jer se novac odlivao na račune privatnih preduzeća i pojedinaca, a vodosnabdijevanje, odnosno vodovodna i kanalizaciona mreža nije izgrađena za utrošena sredstva. Neophodno je da nadležni organi lokalne samouprave pokrenu krivični postupak protiv odgovornih lica za štetu nanijetu opštini.

 

N a p o m e n a: Prema izjavama radnika ovog preduzeća radovi na potezu Postijenje, Šestovski potok, potez iza Lučne zgrade, Partizanska ulica i druge, nisu izvođeni po projektnoj dokumentaciji. Umjesto tri rova za tri instalacije, u jedan rov polaže cijevi za vodovod, kišnu i fekalnu kanalizaciju. Na taj način je u mnogome smanjen obim poslova i utrošak građevinskog materijala, a prikazuje se zvaničnom dokumentaciom da je urađeno sve po projektu.

 

C) Sportski centar

 

Prinudna uprava u Opštini Novi Pazar, uvedena od strane Vlade Republike Srbije 07. aprila 2006. godine, za direktora Sportskog centra Novi Pazar je postavila Rifata Mujanovića, a za predsjednika Upravnog odbora centra Mensura Memića. Pomenuti su obavljali ove funkcije do dolaska nove vlasti 07. jula 2008. godine.

 

Raspolaganje novčanim sredstvima

 

U sportskoj ustanovi Sporski centar u periodu 2006, 2007 i 2008. godina poslovodstvo je izvršilo mnogobrojne protivzakonite radnje. U vezi sa tim posebna Komisija formirana u Sportskom centru, koju je činilo tri člana (Adela Mavrić, predsjednik, Irfan Ljajić, član i Rifat Dupljak, član), a koja je, počev od 14. jula 2008. godine preispitivala rad i poslovanje ustanove, došla je do podataka koji pokazuju protivzakonito trošenje sredstava i protivzakonito otuđenje imovine Sportskog centra. Komisija je izvršila uvid u rspoloživu dokumentaciju i istakla sljedeće podatke:

- Izvod br.137 od 18.06.2007. godine sa računa Sportskog centra uplaćeno je 25.570,00 dianara hotel ’’Park’’ Beograd, restoran ’’Šarić-Ibar’’ Beograd uplaćeno je 2.370,00 dinara.

- Izvod br.77 od 03.04.2007. godine se računa Sportskog centra uplaćeno je u privatne svrhe 5.400.00 dinara ’’UNITRADE’’ Naik Šop.

- Po izveštaju od 20.09.2007. godine svom privatnom klubu ’’Šampion’’ direktor Rifat Mujanović uplaćuje 40.000.00 dinara.

- Po izvodu banke 31.10.2007. godine uplaćeno je Karate federaciji Srbije  50.000.00 dinara za potrebe kluba ’’Šampion’’.

- Po izvodu na dan 14.03.2008. godine klubu ’’Šampion’’ Novi Pazar uplatio je 40.000,00 dinara.

- Po izvodu na dan 24.12.2007. godine uplaćeno Karate federaciji Srbije 19.000,00 dinara za pripreme kluba ’’Šampion’’.

- Izvod na dan 05.12.2007. godine uplaćeno je karate klubu ’’Šampion’’ (bez odluke Upravnog odbora) 50.000.00 dinara.

’’DOO ENPI’’ Subotica uplata na dan 14.04.2008. godine u iznosu 41.064,00 dinara (izvršena bez računa).

- Za korišćenja termina u maloj Sali i fitnes sali Sportske hale Sportskog centra nisu plaćeni termini, a iste je koristio klub Šampion u iznosu od 47.800,00 dinara.

Komisija je utvrdila da su dugovanja i obaveze Sportskog centra na dan 14. 07. 2008. godine prema dobavljačima 4.107.593,84 dinara, a potraživanja prema Centru su 2.241.608,51 dinara.

Potrošnja goriva od 12.01.2007. godine zaključno sa 31. 12. 2007. godine iznosi 120.542.00 dinara, a za period od 03. 01. 2008. godine do 30. 06. 2008. godine iznosi 274.835.54 dinara.

Ugovor br. 10 od 17. 01. 2008. godine sa firmom ’’Plava ptica’’ glasi na 200.000.00 dinara, a uplaćen je iznos od 100.000,00 dinara po priznanici 210 od 06. 06. 2008. godine. Prema potpisanoj i pečatiranoj izjavi Maksimović Milutina, predstavnika Zabavnih igara iz Velike Moštanice, od 06. 09. 2008. godine, koju Komisija posjeduje, Maksimović je „tadašnjem direktoru Sportskog centra Rifatu Mujanoviću na ruke dao 100.000 dinara na ime zakupnine placa za rad luna parka za 2008. godinu (po ugovoru). Pri tom nije izdata priznanica na isti iznos. Takođe sam dao avans za ugovor korišćenja zemljišta za 2009. godinu u iznosu od 1.500 eura za koji nisam dobio priznanicu“, kako je  izjavio imenovani.

Privatno preduzeća za javnu rasvetu ’’Jasmin komerc’’ servis za ugradnju električnih instalacija za period 26. 01. 2007. godine do 13. 12. 2007. godine iznosi 479.666.00 dinara za period od 05. 02. 2008. godine do 11. 07. 2008. godine iznosi 338.768.56 dinara sve to bez potpisanog ugovora o izvođenju radova na objektima Sportskog centra.

ETC SYSTEMS O.D. NOVI PAZAR, izvod br.143 puštena je menica na iznos od 54.483.93 dinara od 28.07.2008. godine. Istom je u 2007. godini po kartici analitike uplaćen iznos od 249.235.39 dinara, a u 2008. godini (od 03.01. do 13.05) 94.028.31 dinara (računi su nejasnog sadržaja, jer u računima ne stoji količina i vrsta robe koja je preuzeta.

Odlukom Upravnog odbora Sportskog centra 03. 01. 2008. godine predviđeno je da svaka politička partija koja koristi sportsku halu uplati iznos u visini od 500.000 dinara. Utvrđeno je da su Stranka demokratske akcije i Nova Srbija besplatno koristile sportsku halu za svoje političke skupove.

Za školu plivanja primanja nisu evidentirana, od strane upravnika Gradskog bazena, već je evidenciju vodila Zoranić Ilda, koja je i vršila naplatu.

Komisija je utvrdila da je sa budžeta opštine Sportskom centru tokom 2006 i 2007. godine uplaćeno oko dva miliona dinara, bez obzira što je ova ustanova samofinansirajuća i što nije korisnik budžetskih sredstava.

 

Prodaja placa na Jadranskom moru

 

Dana 28. januara 2008. godine Sportski centar je otuđio plac površina 10 ari 65 m kvadratnih, na obali Jadranskog mora u Crnoj Gori, u naselju Kruće (KP 1471, KO Kruće, Opština Ulcinj). Direktor Sportskog centra Rifat Mujanović je u ime Centra kao prodavac placa potpisao ugovor o kupoprodaji sa Osmanović Samirom, koji zastupa Osmanović Samiru, generalnu direktoricu DOO Citytec Ulcinj, Kruće bb. Plac Sportskog centra naznačene površine je prodat za 61.500 eura, odnosno 5.775 eura po aru. Plac nije otuđen prema tržišnoj vrijednosti.

Komisija je obaviještena da je Sportski centar podnio krivičnu prijavu protiv Rifata Mujanovića, bivšeg direktora. Protiv pomenutog podignuta je optužnica po osnovu nenamjenskog i nezakonitog raspolaganja imovinom centra – finansiranja svog privatnog Karate kluba „Šampion“ sredstvima Sportskog centra i otuđenja imovine, odnosno zloupotrebe službenog položaja. Kod nadležnog suda u Novom Pazaru vodi se postupak.

 

 

D) Javno preduzeće za informisanje „Novi Pazar“ – Regionalna televizija

Poslovodstvo Javnog preduzeća za informisanje, odnosno Regionalne televizije napravilo je niz protivzakonitih radnji i zloupotreba. Kako je direktor po funciji najodgovornije lice u preduzeću, Komisija je posebnu pažnju obratila na rad Zuhre Mumđžić, koja je donosila odluke i rukovodila preduzećem na način suprotan zakonskim propisima i normativnim aktima Javnog preduzeća za informisanje. Sljedeći primjeri to potvrđuju.

Umanjenje zarada po osnovu radnog doprinosa za mjesec februar 2008. godine pod brojem 377, dana 21.03.2008. godine, gdje je po svom nahođenju radnike nagrađivala 10%, 20%, ili 30% i druge kažnjavala 10%, 20%, po političkoj osnovi, a sebe nagradila za prekovremeni rad 40 sati. Direktorica je sačinila izvještaj o stimulaciji i umanjenju zarada po osnovu radnog doprinosa za mesec mart 2008. godine, pod brojem 377. dana 21.03.2008. godine, pri čemu je sebe nagradila za prekovremeni rad 40 sati. Takav izvještaj i nagrađivanje je vršila do avgusta mjeseca 2008. godine.

Komisija ističe da odluku i njenom nagrađivanju trebao je da  donose Upravni odbor preduzeća.

Rukovodstvo JPI Novi Pazar je u vrijeme predizborne kampanje za izbore održane 2008. godine, favorizovala SDA, odnosno Bošpnjsačku listu za evropski Sanđžak, koju je predstavljao Sulejman Ugljanin, predsjednik opštine, čime je prekršen član 68, zakona o radiodifuziji, diskriminišući druge partije i kandidate koji su učestvovali na izborima.

Komisija je ustanovila da su, pored prekomjernog broja radnika u preduzeću, zaključeni ugovori o djelu za 2007. i 2008. godinu u ukupnom iznosu od 3.000.000 dinara i to sa: Džanković Elvisom Mavrić Mirsadom, Ganević Fikretom, Doličanin Nihadom, Bašović Elvisom, Dolićanin Seadom, Hodžić Sedadom, Zornić Fuadom, Brulić Rešadom, Murić Aldinom, Mujanović Muamerom, Hačković Mesudom i Nurković Kemalom. Takođe je zaključen ugovor o djelu za april mjesec u ukupnom iznosu od 132.000 dinara sa Redžović Elvisom, Baćićanin Seadom, Džanković Elvisom, Zoranić Fuadom, Doličanin Nihadom, Šaćirović Ismetom, Alibašić Edinom i Alibašić Feridom.

Komisija je utvrdila da je ovo obezbeđenje JPI u aprilu mjesecu bilo angažovano za čuvanje objekta novoformirane vjerske zajednice Adema Zilkića. Očigledni Javno preduzeće za informisanje je oštećeno nenamjenskim trošenjem finansijskih sredstava, zapošljavanjem i angažovanjem nepotrebnog broja radnika.

 

U vezi sa poslovanjem javnih preduzeća i ustanova Komisija za analizu i preispitivanje rada je konstatovala, budžet opštine Novi Pazar, Javno preduzeće “Zavod za urbanizam izgradnju i uređivanje opštine Novi Pazar“, Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ i Sportski centar pretrpjeli su najveću štetu zbog zloupotreba prilikom izgradnje objekata komunalne infrastrukture, sportskih i drugih objekata, lokalnih puteva i ulica, vodovodne i kanalizacione mreže, prodaje nekretnina i na druge načine.

 

Grupa od oko dvadeset lica je tokom dva mandata vlasti u opštini Novi Pazar fiktivnim izvođenjem radova, falsifikovanjem dokumentacije o izvođenju radova, namještanjem poslova, putem protivzakonitih ugovora i odluka oštetila grad, javna preduzeća i ustanove, najmanje za jedan godišnji budžet grada.

II  Z A K LJ U Č C I  I  P R I J E D L O Z I  M J E R A

 

 

1) ODGOVORNA LICA LOKALNE SAMOUPRAVE

 

Odgovorna lica za rad, funkcionisanje i poslovanje Opštine Novi Pazar, Javnih komunalni preduzeća i ustanova za analizirani period su:

1. Predsjednik opštine Novi Pazar Sulejman Ugljanin, koji je izabran na izborima održanim 03. 10. 2004. godine (drugi krug neposrednih izbora), predložen od strane Stranke demokratske akcije, čiji je on predsjednik, koja je na izborima izašla pod imenom koalicija „Lista za Sandžak dr Sulejman Ugljanin“. Isti je bio predsjednik pomenute partije i šef koalicije, koja je vršila vlast i u periodu od 2000-2004. godine; izvršnu vast predstavljao 2004-2008. godine. Otkupio plac na Rekreacionom centru i sagradio kuću velike vrijednosti. Kao predlagač odluka i rješenja, inicirao otuđenje više nekretnina (objekti, građevinske parcele); odgovoran za raspolaganje budžetskim sredstavima, izdavanje naloga, osmišljavanje (zajedno sa drugim licima) potpisivanje i realizaciju ugovora i pomaganje u sticanju imovine na nezakonit način;

2. Predsjednik Izvršnog odbora Skupštine opštine Novi Pazar Sadik Ugljanin izabran 09. oktobra 2000. godine, funkciju obavljao do oktobra 2004. godine;  stekao dobit, otkupio stan što je nesrazmjerno ličnim primanjima. Odgovoran za prodaju nekretnina i protivzakonito raspolaganje budžetskim sredstvima, potpisao više sumnjivih ugovora, kao i izdavanje naloga;

3. Predsjednik Skupštine opštine Novi Pazar Vasvija Gusinac, izabrana 09. oktobra 2000. godine, odgovorna za donošenje i potpisivanje ugovora, odluka i rješenja koje donosi Skupština opštine.

4. Milijan Belić, sekretar SO-e 2002-2004), načelnik uprave (2004 – 2008), lice odgovorno za zakonit rad i funkcionisanje Opštinske uprave; obavljao poslove načelnika uprave i u periodu kada nije izabran na tu funkciju (2005/6); odgovoran za protivzakonite radnje uprave, izradu štetnih ugovora i drugih akata iz nadležnosti uprave, davanje naloga službama koji su u suprotnosti sa zakonskim propisima, odgovoran za nelegalnu izgradnju objekata, pomaganje u sticanju dobiti i imovine;

5. Bajram Omeragić, član Izvršnog odbora, član koalicionog rukovodstva (2004 – 2008), učestvovao u iniciranju i donošenju protivzakonitih akata, otkupio opštinski stan i stekao druge nekretnine i sredstva, što je u nesrazmjeri sa ličnim mjesečnim primanjima.

6. Esad Salihović, opštinski menadžer (2004-2008), odgovoran za osmišljavanje zajedno sa drugim licima i realizaciju više od trideset protivzakonitih ugovora; kao i sumnjive realizacije projekata, omogućio kupovinu dva opštinska stana prevedena na njegovog tasta i taštu (jedan stan bio preveden na sina, pa suprugu);

7. Bahrija Kačar, lice odgovorno za finansije opštine (2004-2008), odgovoran za veliki broj sumnjivih isplata sa budžeta opštine;

8. Mehdija Župljanin, Opštinski pravobranilac dva mandata uz prekid u 2005. godini, je načinila više propusta, odnosno svojim činjenjem, odnosno nečinjenjem izvršeno je protivzakonito otuđenje državne imovine.

9. Saida Mehmedović, šef pravne službe Zavoda, načelnik Odjeljenja u Opštinskoj upravi, kupac poslovnog objekta, učestvovala u otuđenju više nekretnina Zavoda i opštine, donijela više sumnjivih rješenja i drugih akata;

10. Emina Međedović, radnik istog odjeljenja opštinske uprave, obrađivač i učesnik u donošenju sumnjivih dokumenata;

11. Šukrija Selimović, načelnik Odjeljenja u upravi, radnik Opštinske uprave, učestvovao u donošenju sumnjivih akata;

12. Ruždija Serezlić, direktor JP „Zavod za urbanizam izgradnju i uređivanje opštine Novi Pazar“, (2006-2008), potpisao više sumnjivih ugovora, kao i sumnjive realizacije projekata i krivotvorenje dokumenata preduzeća;

13. Edib Dedeić, direktor JP „Zavod za urbanizam izgradnju i uređivanje opštine Novi Pazar“ (2003-2004), učestvovao u postupku otuđenja nekretnina i potpisivanju više sumnjivih ugovora,

14. Mensur Memić, direktor Sportskog saveza Novi Pazar, direktor SDA, direktor Sportskog saveza Sandžaka, u periodu 2007/08 zamjenik načelnika Opštinske uprave i predsjednik Upravnog odbora Sportskog centra Novi Pazar, odgovoran za otuđenje nekretnina i protivzakonitu i nelegalnu gradnju objekata;

15. Nafilj Sejdović, direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“ (2006-2008), odgovoran za novčane transakcije sa privatnim preduzetnicima i bankama, kao i sumnjive realizacije projekata, odgovoran za krivotvorenje dokumenata preduzeća;

16. Omer Hadžitahirović, direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“ (2003-2004), nadzorni organ,

17. Fadil Ugljanin, predstavnik Agencije „Metar“, član raznih komisija i Upravnog odbora; odgovoran za nezakonit rad i pomaganje drugima u sticanju dobiti;

18. Hidajet Lukac, radnik Zavoda za urbanizam, nadzorni organ, potpisao više sumnjivih situacija o izgradnji, odgovoran za nezakonit rad i pomaganje drugima u sticanju dobiti;

19. Jusuf Tokovic, radnik Zavoda za urbanizam, nadzorni organ, potpisao više sumnjivih situacija o izgradnji, odgovoran za nezakonit rad i pomaganje drugima u sticanju dobiti;

20. Šefćet Zatrić, arhitekta grada, vršio poslove nadzora što je suprotno Zakonu o sukobu interesa, potpisao više sumnjivih situacija o izgradnji i sumnja se da je pomagao drugima u sticanju dobiti;

21. Zekirija Dugopoljac, predsjednik Opštinskog vijeća (prinudna uprava uvedena od strane Vlade RS 07. aprila 2006. godine), koje je donijelo niz sumnjivih odluka, odgovoran za nezakonit rad i pomaganje drugima u sticanju dobiti;

22. Rifat Mujanović, direktor Sportskog centra, odgovoran za nenamjensko raspolaganje sredstvima ustanove i prodaju nekretnine.

 

Napomena: Prvi sastav Izvršnog odbora Skupštine opštine Novi Pazar, izabran 18.10.2000. godine činili su: Sadik Ugljanin, predsjednik, članovi – Ramiz Paljevac, Muamer Smailbegović, Omer Hadžitahirović, Zekirija Dugopoljac, Dževa Memić i Dejan Milović. Sastav članova je izmijenjen 15.02.2001. godine, te od tada članove čine Bajram Omeragić, Kemal Tahirbegović, Bahrija Kačar, Milorad – Tomo Ratković, a od 25.03.2004. godine umjesto Paljevac Ramiza izabran je Esad Salihović.

Rad Opštinskog vijeća, izabranog 12. 01. 2005. godine, bio je blokiran, jer predsjednik opštine nikada nije zakazao sjednicu Vijeća, koje su činili: Sead Mušović, Ibrahim Totić, Zoran Topalović, Nazim Ademović, Hajrudin Hajrović, Sait Kačapor, Izet Crnišanin, Fevzija Murić i Rastko Arsenijević.

Prinudna uprava uvedena 07.04.2006.godine od strane Vlade Republike Srbije, na svojoj sjednici od 26.04.2006. godine izabrala je Opštinsko vijeće u sastavu: Rastko Arsenijević, Gradimir Nedeljković, Miroljub Biorac, Bajazit Ličina, Danaba Hodžić, Nazim Ličina, Nermin Bejtović, Fikret Nikšić i Admir Hamzagić, a 21. 11. 2006. godine, Skupštinskom odlukom su umjesto Arsenijevića i Hodžićeve izabrani Radomirka Rajović i Mirsad Jandrić.

***

 

2) ZAKLJUČCI

 

Komisja za analizu i preispitivanje rada Opštinske uprave, Javnih komunalnih preduzeća i ustanova, utvrdila je:

 

- Budžet opštine Novi Pazar, Javno preduzeće “Zavod za urbanizam izgradnju i uređivanje opštine Novi Pazar“, Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ i Sportski centar pretrpjeli su veliku štetu zbog zloupotreba prilikom izgradnje objekata komunalne infrastrukture, sportskih i drugih objekata, lokalnih puteva i ulica, vodovodne i kanalizacione mreže, prodaje nekretnina i na druge načine.

Grupa od oko dvadeset lica je tokom dva mandata vlasti u opštini Novi Pazar fiktivnim izvođenjem radova, falsifikovanjem dokumentacije o izvođenju radova, namještanjem poslova, putem protivzakonitih ugovora i odluka oštetila budžet grada i javna preduzeća i ustanove za najmanje jedan godišnji budžet grada.

 

- Donijete odluke od strane organa lokalne samouprave (Skupština opštine, Opštinsko vijeće, Predsjednik opštine, Opštinska uprava), koje se odnose na poslove koje organizuje lokalna samouprava, prenošeni su na razna društva, privatna preduzeća, i druga pravna i fizička lica, nisu u saglasnosti sa Ustavom i zakonom, odnosno protivne su odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi, Zakona o javnim preduzećima i obavljanju djelatnosti od opšteg interesa i Zakona o komunalnim djelatnostima, jer te poslove obavljaju jedinice lokalne samouprave u pogledu osnivanja javnih preduzeća, povjeravanja obavljanja komunalne djelatnosti i uređivanja opštih uslova za obavljanje komunalne djelatnosti;

 

- Donijete odluke i drugi akti o kupoprodaji nekretnina, odnosno Opština i njena preduzeća su vršila promet nekretninama suprotno zakonskim propisima i bez saglasnosti nadležnog državnog organa, tačnije odluke nisu u saglasnosti sa Zakonom o sredstvima u svojini Republike Srbije;

 

- U Opštinskoj upravi je u periodu 2004-2008 godina uspostavljen paralelizam tijela i organa kao metoda zaštite u protivzakonitom postupanju organa lokalne samouprave. Pod plaštom tijela i komisija, koje je formirao predsjednik opštine, a koje su inicijatori ili donosioci odluka, rješenja, planova, zaključaka, mišljenja, provodene su protivzakonite radnje prilikom prodaje nekretnina, izdavanja dokumenata, građevinskih dozvola i postupanja u vezi sa tim, donošenja odluka i rješenja u vezi prodaje i izdavanja građevinskih parcela, nadzora nad radom i postupanja u mnogim drugim situcijama. Ta tijela su imala veću snagu (vlast) nego organizacione jedinice u opštinskoj upravi ili organi u preduzećima kojima su zakonom propisane nadležnosti.

 

- Opština i opštinska preduzeća su se zaduživala kod poslovnih banaka,

iako odlukom ili planom ta sredstva nisu predviđena kao prihod;

 

- U Opštinskoj upravi, Odjeljenju koje se bavi finansijama, kao i preduzećima, vršene su finansijske zloupotrebe na taj način što knjigovodstvo nije vođeno uredno i u skladu sa zakonskim propisima, odnosno u skladu sa propisima o budžetskom računovodstvu, nije vršeno evidentiranje poslovnih promjena na računu budžeta u skladu sa odredbama Zakona o budžetskom sistemu, uredbom o budžetskom računovodstvu, i drugim propisima, nema podataka niti se može utvrditi kolike su obaveze prema dobavljačima, niti koliko je ukupnih sredstava uplaćivano dobavljačima;

 

- Uvidom u izvode Uprave za trezor Ministarstva finansija jasno se uočava da su sredstva budžeta uplaćivana direktno na račune dobavljača iako oni nisu budžetski korisnici,

 

- Predsjednik opštine suprotno zakonskim propisima je potpisivao ugovore sa dobavljačima;

 

- Namjenska sredstva, kao što su sredstva samodoprinosa, sredstva solidarne stambene izgradnje i druga, nenamjeski su korišćena. Prema važećem zakonu, tačnije članu 4. Zakona o finansiranju lokalne samouprave „Svi prihodi jedinice lokalne samouprave su opšti prihod budžeta jedinice lokalne samouprave i mogu se koristiti za bilo koju namjenu, u skladu sa zakonom i odlukom o budžetu jedinice lokalne samouprave, sem onih prihoda čiji je namjenski karakter utvrđen zakonom”, a članom 3. istog zakona predviđeno je:Novčana sredstva koja se prikupljaju na osnovu odluke o samodoprinosu prihod su budžeta jedinice lokalne samouprave i strogo su namjenskog karaktera”. Namjenski karakter ovih sredstava određen je i Zakonom o lokalnoj samoupravi i Odlukom Skupštine opštine o samodoprinosu;

 

- Izvršilac i naredbodavac budžeta, predsjednik opštine, odgovoran je za protivzakonito korišćenje sredstava budžeta;

 

- Izvršilac i naredbodavac budžeta nije uplaćivao Mjesnim zajednicama sredstva na račune, već su sredstva uplaćivana direktno sa budžeta na račune dobavljača, koji su izvodili radove u Mjesnim zajednicama;

 

- Komisija konstatuje da u Opštinskoj upravi nije vršeno evidentiranje poslovnih promjena na računu budžeta u skladu sa odredbama Zakona o budžetskom sistemu, uredbom o budžetskom računovodstvu i drugim propisima;

 

- Komisija je utvrdila da nisu preduzete naložene mjere Ministarstva finansija, sektora budžetske kontrole, sadržane u Zapisniku br: 401-00-2359/2005-09, od 17. 02. 2006. godine o kontroli materijalno finansijskog poslovanja, namjenskog i zakonitog korišćenja sredstava opštine Novi Pazar.

 

- U više slučajeva predpostavljeni, predsjednik opštine i načelnik Opštinske uprave, su izdavali naloge, koji se tiču službene dužnosti, suprotno zakonskim propisima,

 

- Nalazi potvrđuju da pojedinci nisu mogli sami, bez udruživanja sa drugim licima, pribaviti korist sebi i drugima, odnosno više službenih lica je iskorišćavanjem svog službenog položaja i ovlašćenja, često nevršenjem službene dužnosti i nesavjesnim radom, sebi i drugima omogućilo sticanje imovinske koristi, nanijevši štetu opštini,

 

- Čelnici lokalne samouprave stekli su imovinu u vidu nekretnina i novčanih sredstava nesrazmjerno visini ličnih primanja.

 

- Opština, odnosno lokalno rukovodstvo je umjesto investiranja u svoja preduzeća, angažovalo privatnu mehanizaciju za opšte radove, kroz potpisivanje ugovora o izvođenju radova i povjeravanje djelatnosti,

 

- Opština i preduzeća su sklapali ugovore suprotno zakonskim propisima, bez iskazanih vrijednosti radove u ugovorima o izvođenju radova, zatim potpisivanje ugovora na bazi lažnog tendera ili nepoštovanja Zakona o javnim nabavkama i slično,

 

- Donatorska sredstva ili nisu prikazivana ili su vrlo neznatna, o čemu ne postoje relevantni podaci.

 

- Prenos sredstava korisnicima budžeta nije vršen u skladu sa odredbama odluka o budžetu za analizirane fiskalne godine, odnosno raspodjela sredstava budžeta korisnicima nije vršena u skladu sa zakonskim propisima i odlukama o budžetu,

 

- Radnici ranijeg Odjeljenja za urbanizam, pravno imovinske i komunalne poslove, (sada tri odjeljenja u Gradskoj upravi) i Opštinskog pravobranilaštva, zloupotrebama svog položaja i nesavjesnim radom oštetili su budžet za više desetina miliona dinara, po osnovu naknade za ranije eksproprisano zemljište i povraćaja zemljišta ranijim vlasnicima iako je opština prilikom eksproprijacije uredno izvršila naknadu. Komisija je takođe zaključila da, kako se radi o velikim novčanim iznosima, izvršioci u tom Odjeljenju pomenute radnje nisu mogli izvršiti bez znanja ili saglasnosti predpostavljenih,

 

- Lica koja su učestvovala u postupku prodaje i izdavanja građevinskih parcela pod zakup kršila su zakon i ima elemenata krivičnog djela,

 

- Bespravna gradnja objekata vršena je u širokom obimu uz znanje nadležnih organa lokalne samouprave,

 

3) MJERE

 

-      Donijeti odluke i rješenja o poništaju štetnih odluka i rješenja u skladu sa zakonskim propisima;

 

-      Donijeti odluku o poništaju štetnih ugovora i sporazuma u skladu sa zakonskim propisima;

 

-      Izvršiti provjeru zakonitog poslovanja opštine i preduzeća sa bankama koje su u izvještaju pomenute, odnosno sa kojima je opština poslovala,

 

-      Pokrenuti postupak naplate neizmirenih obaveza privatnih i drugih preduzeća sa kojima je opština sklopila ugovore i sporazume, iz kojih proističu te obaveze prema opštini,

 

-      Iskorjenjivanje korupcije i kriminala u organizacionim jedinicama Gradske uprave, Javnih komunalnih preduzeća i ustanova se može postići promjenom postojećeg kadra, pravosudnim postupcima i raskidom ugovora o radu, raspoređivanjem radnika na druga radna mjesta,

 

 

-      Pokrenuti postupak protiv odgovornih lica primjenjujući Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnih djela, odnosno, pokrenuti postupak finansijske istrage, odnosno oduzimanja imovine od lica kod kojih se utvrdi nesrazmjera između njihovih zakonitih prihoda i imovine koja se nalazi u njihovom ili u vlasništvu članova njihove porodice.

 

-      pokrenuti postupak povraćaja protivzakonito otuđenih nekretnina, nekretnina datih u zakup i protivzakonito vraćenih nekretnina bivšim vlasnicima.

 

-      Pokrenuti krivični postupak protiv odgovornih lica:

 

 1. koja su vršeći službene radnje, donošenjem odluka, rješenja, sklapanja štetnih ugovora, oštetila opštinu, odnosno budžet opštine javna komunalna preduzeća i ustanove;
 2. učesnika u postupku protivzakonite kupoprodaje objekta,
 3. koja su učestvovala u postupku protivzakonite prodaje i izdavanja građevinskih parcela,
 4. učesnika u osmišljavanju i potpisivanju ugovora o izgradnji na bazi lažnog tendera, odnosno suprotno Zakonu o javnim nabavkama,
 5. koja su zloupotrebila službeni položaj, nečinjenjem i nesavjesnim radom oštetila opštinu, odnosno budžet opštine, te sebi i drugima pribavili imovinsku korist,
 6. koja su osmislila i organizovala postupak protivzakonitog povraćaja imovine bivšim vlasnicima, našta nisu imali pravo, jer su za eksproprisano zemljište adekvatno isplaćeni u vrijeme eksproprijacije,

 

-      Izvještaj sa prilozima dostaviti nadležnim državnim policijskim i pravosudnim organima i institucijama.

***

 

 

Komisija za preispitivanje i analizu rada opštinskih uprava, javnih komunalnih preduzeća i ustanova

 

 

Munir Poturak, dipl.ecc                            Tarik Imamović, dipl.ing

 

Slavomir Božović, dipl.ecc             Ešref Rahić. dipl.prav

 

Azem Hajdarević, prof.                            Mr Radojica Filipović, ecc

 

Objavi na društvenim mrežama!